ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ (Lao-EU FLEGT) ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວບຄູ່ກັນ. ນີ້ໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນໃນກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານ FLEGT ປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ຫາ 8 ກຸມພາ 2017 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

 

ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ໃນຫຼາຍດ້ານ”. ທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ “ພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT, ໃນນັ້ນປະກອບມີແຜນແມ່ບົດເພື່ອສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສູນເຝິກອົບຮົມເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການ, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເພື່ອດັດສົມຂະແໜງປ່າໄມ້ພາຍໃນ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ແຫ່ງຊາດ (CoC) – ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕິດຕາມສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຂອງໄມ້ – ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເຊິ່ງກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຮ່າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນຂັ້ນບໍລິສັດ, ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການດັດສົມຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້.”

Group Photo_Low

ໂດຍອີງຕາມ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ພັນດານຸວົງ, ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ທ່ານນາຍົກເລກທີ 15 ວ່າດັ່ງນີ້:

  • ການຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງ ຂອງ ແຜນງານ FLEGT (ອັດຕະປື, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບການບັນທຶກ ແລະ ການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດ ເຊັ່ນວ່າ ບໍລິມາດໄມ້ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສະໜາມໄມ້ 2 ແລະ ການຊ່ວຍປະສານງານໃນການຈັດການໄມ້ຍຶດຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດຕ່າງໆ.
  • ລະບຽບການ ສະບັບ ເລກທີ 0112 ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແມ່ນ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ໃນບັນດາແຂວງທົດລອງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການໝາຍເຂດແດນໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ສວນປູກ, ເພື່ອປັບປຸງການຂຶ້ນທະບຽນໄມ້ ແລະ ການຕິດຕາມການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນໄມ້.

 

ພາຍຫຼັງ ການປະກາດໃຊ້ ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເລີ່ມເຫັນໄດ້ເຖິງໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະເທດຊາດ ກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນໜຶ່ງໃນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນງານນີ້ກໍຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້.

 

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດບົດຂ່າວໄດ້ທີ່ ນີ້