TLAS

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ຮັບຮອງວ່າ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະເທດຄູ່ຄ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ VPA ໄປ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວປະກອບມີ:

– ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້

– ລະບົບການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກບ່ອນຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຫຼື ຈາກຈຸດນໍາເຂົ້າ ຈົນເຖິງ ຈຸດສົ່ງອອກ

– ລະບົບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໂດຍອີງຕາມນິຍາມ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ

– ການອອກໃບອະນຸຍາດເພື່ອການສົ່ງອອກເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

– ການກວດສອບອິດສະຫຼະຕໍ່ກັບອົງປະກອບທຸກຢ່າງ