ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ ຂອງປະເທດນັ້ນໆ. ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມນິຍາມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບເອົາໃບອະນຸຍາດ FLEGT. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ VPAs ຈະມີເອກະສານແນບທ້າຍກ່ຽວກັບລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງກໍຕາມ, ບາງປະເທດໄດ້ເອົານິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນເອກະສານແນບທ້າຍຕ່າງຫາກ.

 

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຈາກການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງຂະບວນການພັດທະນາ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA. ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆມີຈຸດສົນໃຈ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ພາຍໃນປະເທດມັກຈະປະກົດຕົວໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືໃນເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານຂອງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກໄມ້ມີພາລະໜ້າທີ່ໃນການຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍາດໄດ້ການຍອມຮັບ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ພາຍໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຮູບຮ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງ:

– ສິ່ງໃດທີ່ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ຕ້ອງການ

– ເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັງຄັບໃຊ້ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

– ດ້ານໃດຂອງກອບກົດໝາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ

 

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງຮ່າງ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ໂດຍອີງຕາມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ເຊີນທ່ານເບິ່ງໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້: