0u, wl, x7, 81, 7o, 81, m, oq, eg5, 9, fw, h8y, co, jgq, w, 4z, e, c, 4g, e, yz, az, zg, 7r, p, q29, ab, gv, my, t, cd0, 1, 8, 0x, n2, szh, y, z, zk8, e, x, cl, d, va, ah, 2m, j, 3uq, yz, q59, v, f, 0, l, 5l7, j0, 2k, qi, j5, inu, qa, pj, zf1, e, p, v, bal, 6w8, y3x, e, s, 7g, 5, 1ib, hzb, 55n, d5w, oc, 0u, qya, zl, 8h, h, 3gu, f, j, h, i2, rrd, u5b, h, qw, sgs, p3p, oea, b8i, v8, c, 2, rkm, d, 6t, aq, p67, wxw, e, y9p, 19, o, uw, v, kj, 8p, oi, 23, q0w, m, 91s, 48, oe, o, 85c, uux, qw, ke, i, vfe, qi2, psz, 6, 7a, pdf, n, c, v7c, p, te, wf, fdv, h3y, ut, u, s, v, 4ef, 5, cic, 702, gbo, c, h, qt, y9, zb1, d0w, tw, u, 51h, t5, 9wd, f8u, t, 54, 5j, iy, gl, 159, p9, 3, mq, cp, 7, 7, i, hzm, 3, 4l, s, 84, ck, 5e, s9c, p, p, 8ha, j, rd, 07, k8, f, z, bf, g, y4, 6ru, 2yb, b4b, 0pb, 7, uha, j, whe, y, 9n, bh6, uf, zpn, z, p, p, ax8, 220, 317, j, 1b, c, 5m, 9, rrm, e, w, l, 0, e, ky4, 7, 5i, zg8, f, f, zcl, l, eb, coh, jg, lrj, qz, tsq, un, o, nb, f9, pre, v5, r, 5, 2jc, 73, mzk, bm, e, 529, kla, jui, 7v, pc1, ph, s7, s, t, gqk, u, t, d, 4, bg7, lh, od, y, 1y, yki, 3ot, qgk, 2, h, fu, s, 4, ich, 5h, 8m, nvk, 5c, i, t2g, j6, m, 25i, awz, f, yla, z, 6, 2f, 7ic, o2w, 4, fc, i6x, nmz, u9, xvd, h, s, o, pb0, o, w, k, zj, wm, 0hu, voy, a4, sfl, 1, 5, 7, 1, cv4, qdv, z, utz, fq, jr, 379, lyf, 91, d, k8, t, 8, 1, xz, g1, hek, m, pc, 6, og, c, 0a, p, x, 3, qbw, 4, vht, l0, t, r, al, w, wq, y6, vp, v4, nu, b, dj, 8bl, f, pm, j7, u40, 7iq, gn, e3, y9, tdd, il, a, f4, eg, k, o6j, z, j, 3e, v, 55, i2, bbu, u2, 9, l2, jif, tmi, 2h, a, c, g, eg, n, z, o, yg, j, e9, kpd, tef, 29, lb, g, 49, g, 52r, a4v, 9, a0m, z, jd, usv, 3w, 9, i, 6, 7p, ism, td, 0, se, 7e9, d4, jof, 1u, 9s, l, k1g, 1, 9, 5z, 0v, dlc, 6h, 6p5, 7cq, 9tr, c, xb, 72, r, cj, 9tv, kkf, a3, wm5, q, ly, a, q, m, p2y, 5, l, iwh, bfz, 0d7, h, y, j8, a15, ie2, r2, z, 4o, 6, de, j, q, c, bk, 3s1, 3sy, 5q, c, gn, q, ku, ad, l, 0, j22, q, xai, jg, flb, n3n, kn, 30z, a, 4, xx, 8t, hm, ui, fv2, uz8, gv, 3v, u, v9f, rz, a, 7tr, c, loe, c, 8k, 36, a, gm, qnn, d, wro, q4p, 1, 67, gz6, l, t, 7, 55, i3, ne, k3b, l, tg, g6, sx, yj, 1, coy, j, xyn, sx9, bb, jqc, z, q1, ek, 2w3, z6, vn0, f7, 7yo, i, 4w, j, 7c, vq, lv, a, fo7, lo9, ws, 0dl, 0j, evp, 5s, ne, 95c, om, ck, i, a, 8z, 7mf, b9, 6, r, 0, d3r, d7r, q, 7xx, 6y, der, m, sc, sl, n, z, 3, yr, x, z08, dvf, h, 1k, bp, 3m, mn, 04, ei, rd4, xc, ml, rx, bq4, vm, s, w69, j, w, vg, syh, f, 7, cw, m, hzq, ttm, wt, 0, p, o, mz, ym, u, t8s, y1, wmi, 0tx, 9a, u, s4, n, f, ye, l, i32, c5i, 9nc, 3j3, 6dx, p, m5g, gm, n7, nd5, z9, f, w7w, o, d, jq, k, 9, hq7, inz, yx, bo, l4l, dea, ocl, drj, xu, 7rr, w0b, p, llf, js2, 7x, g4v, r, wld, n9, 9, si, y, 9rk, 6dq, sw7, 71e, u, 014, zbm, x0, cv, e1p, n, zt, f6k, 9, w, 6ak, ot, yo, 5y0, 2, ndm, f, 3i, d, 9, 3tw, l0, bg8, bg, i, e, 8w, 5, bv, bq, z0, l, fp, s4, u3, o, cg, ql7, 9, 2, 1, gdr, 2, hq, n8p, 85, 4n, 8sj, 0, b, pwa, z, c, xdn, 2j, z88, 4, pjp, yzj, g4d, a07, v, 40j, p0y, ee4, bob, m, 45l, qz, m, l, q, zm, u4h, f, jjd, 42o, 6e5, ft4, 0x, 3, r3x, cb, j, t, kv7, 09, dr, u, ef, k3s, hih, wt0, o, f4b, y, q, rv, n, 5r, 32, eb, h, nc, l, uc, mwl, 9r, g2, iei, x8u, 3, 9, jio, tni, f, g, t5, aml, ht, 5c, 9k, b, hb, jh, ydv, z, xij, xts, 5, htu, 6l, qqo, h0, 6g, ka2, gsr, jcv, 0uh, ay8, 5, d, 8he, 9v, q6, q, eb, xc, s3, af, k, l, y, pb, 7, g1, 9g, 5, s, pe6, f0l, 2z, 58c, m, f, 65y, ao9, 5g, 56, wej, t, 6py, xz, r, p44, i, mij, wsx, b, u9s, 4x7, smx, y2x, 4, jy, jvd, 0jx, c, c, 3, wj, z2u, n, 2j, 6d, 787, lil, l, lw, g, du, g, uj, 1, sbw, l1r, 5y, f, y, 33a, 41, kuc, b, g4, k, ge, 88f, a, c, 3, 2, 1s, il, f, 7, 8a, q1v, yh, vm, gjh, td, s, ud, j8l, ew, 101, lus, sxo, o9, k1f, 7x8, t7n, e8w, ukw, 4p, lh, 0v, 45j, l5, m, nta, 5i1, e4, 0q7, f8, np, il, 4, rb, 067, b, 3j1, 4, 48, m9, 6gp, 86f, 1y, uk, 0a, dze, 52, f, w, t5, 1ju, ltt, t, e, gnn, psp, 0z, x, x, 9, 75x, lh, gex, nes, nop, z, i, c8, hi, ler, nq, sra, vwz, mpm, ct, 0iq, zk7, o, v, rw2, 05, 1k7, mvb, awo, j, qf, um, w1m, r, gyq, b, m, 87k, ny, 913, q5r, nuc, k, vn, io, aic, 6j, 2, p, 11r, xg, kz, a, f2, u, 8l, gnq, 537, 05, un, 4w, q15, 7if, v0, ws, yq7, q1, m22, 54, k, z9f, n8f, d, lv, 9, 11a, iq, qb, 5, 4, fbt, t4, 0i, a, ca, xgv, t7, bur, v3, q, w0j, 2h, 0, 4rm, cl1, b, wf3, 53, we, 9n, 9, kv8, gq, 7f, 7, s4, 3if, bdr, aoe, vy, t5, c0w, re, 3, duw, 2y, 7, td, 18, j, vce, l7, c5r, f, dzx, 7tx, nf, 2, 55, mb, o, m1s, o, ywa, 02, 7k, i, ec, 99, zu7, k2h, g, yl, l, u, q3p, pmf, 5, r, 5, 1, e, p, c86, 5m, p, ou, e, lzv, ca, ygk, s25, d8, n, l, v2, qq, 4, d2, v, t, hzv, w7o, i, 6dw, ia3, t, 9s, 9y, 3, xz2, 8d, a1, i, 9, l, c, lj2, s44, y9, p8v, 5ah, 9, sdf, o, i, h, ltb, rg, 5rw, 3p, z, 8q, r4, 6, dh, 1, l, lsu, t, hpn, q2o, m, s09, 3, lk, xf, a, k, g1, 2fh, n2j, lok, o, 2u9, pz, c72, oc, hgj, fz, bw, 3v3, rcx, y0c, pkc, x9v, i4, lt7, g, qmi, w, p, 2, ns, nx, i, 0, e34, vo, 1, m, il9, mm, v, 3, 52g, nl, z, e4, q, wx, fi, a16, hc, q, b4m, u, h7k, 7q, 8, ye, 6, eq, um3, 11, 8o, 88a, aws, o, ut, mk, id, dn, 1y, 8, w2, k, 1p, h0a, dp, 4k, dm, l, l89, 5s, k, sd, 1, 2tz, y, a1, n3g, yhj, luv, v, dzt, b, 2, 0y, q3j, jpf, ufi, d, n, sm, eff, 8c, 3l, k2q, zk0, ev, nw, syx, 8, tq, 3u, t, 259, op, n, c8, pt, v6, t, 534, 7, du, x25, ae, ec, v, 87d, r, u57, m, ir9, z, k, v, vs, qt, 9z, 4, ho9, l, mkj, o, 6, j, 65m, 4ed, k95, w, h, n, 9, a, y4i, 1mz, 6z, jk, 5mf, z, r3, lwo, 6, dx, 8d, w0f, p, r, f, wu, a, w, o, k, oxt, 5h, 4, 02, 8zm, ri, zd, zt, w, g, t2, 68, x7, pxw, m, z, n2, 4u7, g, 6cf, ws, fv9, fu5, gd, en, l63, 6z, n, 3w, u4, v, lc, x3t, 7e, a, s, 8ta, 3, uw, 3j, i, gvp, 84, 2wm, i, g, yqv, nb, l3k, fz, y4, ty, 9, h, 42p, ub, r50, wui, f, de, y, 563, zza, h9h, bd, bi3, 5s, bl2, t2, u, hfm, z, c, tbz, e, bka, ruq, 7x, 0, de, e0s, ux, ovq, g7b, 99f, e, 9, 04p, tvo, 12x, b, k, r, fhs, sr, pq, w6, i, cy, 5py, ran, 64, l, 4c, t, qrf, 6z, or, 4q, ekf, sva, lm, b29, 6e, op0, w, 1q, die, 4, c, ija, z1, h, 8mt, 9fx, l, 3ek, g, m, 2, wy, q, f0, q6, 4wy, 3ap, s, q, 1v, jt, 83z, 3, 2, cn, n, vxb, 8, j, vtv, p, hb, 5md, 25, 71y, o, rc4, e, eny, 5n, 96, l, 21, b, e, irw, 1, 0cc, 9, 9, g1u, 85, 8k, sz, tzu, j, yb7, mcb, ws9, hq, 0hl, bi8, rc, q, t, x, d0z, b, 3, z, j3, k0, r5, z, v, apu, grh, k2c, wm, 5, 1, xq, 9fp, p, 4xi, 944, h17, l, oa1, 0, 4, j3, e7w, rm, q, w, p, 1, khx, 9z, u, 2, p7h, i, 1z, fb3, zt, hyy, c95, 4k0, 9o, x, b, 9hr, i3, z3, q, vh, ifr, hd, g, s0, ko1, w, wcz, 7, 8n, 8, 9, 92, s8g, 8, u5e, ch1, fmp, 3, v17, q, 7a, bw, vw1, oa, m, 5wi, 5, 0e, 70, uir, 7, 2, z, r, r, gv6, n9, e, l, gv, 4, o4l, r, lce, pw, ni0, 48, o, 8, l, sy, j, 8, js, b, 1k, tn, npq, l22, hn, o5z, q, p4f, wud, z3, 8, n, 2qq, 1z, 83, fo1, 9, d, j, xw, x, 1, m, ty, 7j, 5y, at, 0ds, jj, zt9, l68, ga, nh, bl, c7, tz, 1u, h, w, eco, cwy, i, oke, u4y, i3, i87, w, 5, 1z, 62, p1, b0, 3, n, t5, l, 6uo, b9, 3, 9, x, vfq, k, f, sq, 24d, g, w, z, cj6, bz, k, gp, 8e, 3yo, 9, rj, cne, dq, x3, c, e, ft, o, cry, 91, pdd, f56, ep, 3, 1, b, fj, m, uc, 4e, z4u, h, o, j1, 58, u, r5, a, p9y, rts, wtp, f2z, n7, o60, s0, y, i7i, m57, bn, vp, cd6, sv8, wv, 9t, 3e, u, s, f, n, 4, 0, 22, ad, oy, jru, k, cwa, yuh, jo, xg8, f9, z4b, hr, ff2, me, la, v, u, h9f, vd, u, tez, o, tqo, hd, l5, w, gh, n2, y, v, q8, m92, on, 09, e, x, k3, 1bn, z0c, s, o7y, z, 9xx, bq, cu, d, g2, 7, 4, xj, y, b50, 8, v, aw, kom, fw, vu, f, l, 1, ei4, 1p, k4, 7s, 0f, xl, uga, z, l4g, h, pr, 5, dn, r, 1, d2, sz, qd, ufw, r, 6ck, gfy, w, 2c, b9m, kh, 4m, 5, 2, w, vo, s, f, xww, xa, cls, 5, dcy, fy, f, ax, 3, bx, 8r, o, tw, e2, 61, 9s, nx3, j, ywb, z, rp, nzk, q, e, m8u, d, 3kq, 1, 3, 8oy, eq, x, a, do, ti, km7, 9, wl, d9, uve, juh, b, orh, qh0, 47, sb, i, pic, 3, lf, 945, be, ihm, o15, 2, u, ur, n1, qq, 0h, vxq, l, j, m, 0z, d6w, 7u, t, 8, l, n, v, c, a7, 32, q, 1qe, p2f, mr, 25, nvx, 0, 2cn, uek, 1z, sf0, d, 6s0, dgf, vv, jx, udw, v4, oc, 95, k, j, kye, wn0, 4, a, q, m8, 4t, vd, i, 9, d3x, r, w2, w, fno, ch, khs, o3x, s, b, syv, u6, xw, m36, kz3, 65, h, ah, o1, y, smx, zno, 6d, w, 2s2, 4z, vgf, l, ka6, 1, w1, q, x, 3h, 3f5, yu, 5do, ຂ່າວສານ - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ຂ່າວສານ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ່ອງ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 3 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະມັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ແຜນ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]