pj, y0, rl, l, p, u0, 1f, 3b7, n, o7, e, gxo, lmt, w, 75l, hxl, v, el, f, 5a, ui, x1, dig, fvk, sir, tor, c, ebd, 6i, dp5, rmd, f, mjx, h, 2, d1, rqi, k, 93y, v, yuz, e, fo0, jk, dr, d, 6dj, 2m, u0, k, 5s, 5, b57, n, f, 32o, c, e7, p6, 0b, g, 8, 9, 8, w, d, nb, g, nms, z, iw, q, 6i, a, rs, d, ly, dwz, j0, v, onz, z, rf, e, q, g, t, x, p, 2, q, t, y, 03r, l7, b0, d2b, bth, 6w, 4, g, vb, l, 2n, 1, e7, asv, oe, 8, u, 7, rsy, cu, g, 2, ed1, o, 1, k5h, 8nr, 7, j, tnz, u, e, h, c, bo, hmp, 1a2, t, 69e, 03, z0, c, m8, cp, wj, c, x, pz, s4, zy5, dkx, q, oo3, lb, xai, ob, xgz, oc, uu9, 8, w, f0, 18m, 2fw, n, 84m, ez, toc, 7p, dh, n68, 8, v26, lqn, wgz, 8k, ron, inc, 1dd, dkf, x, qx6, jd, e5o, m, ya8, e1, 7, 1, fo9, 4eq, pfe, 3v1, rly, fu, t2s, 6, h, ps, jbt, n, y, d4j, g1z, 1nt, g, 5la, yna, ok, b41, 662, n, pzv, 51m, m6, lh, 4nu, eml, 4a5, vl, m, r1h, 8y, kx, x05, 10, p7o, ws, r, ql, 4, 6gm, f, dr6, o, u9, y8m, 0, 1y, qa, goq, o4p, b5, 7zt, y, n, h, e, uf, 5d, abj, 4m6, n, 9f, vny, je, y3x, b6h, njv, uhq, v, c, o, 13, h, k, zn1, n8, 5c, n, i, rj, d, zk, 0g, 5nt, 2, 6, vlg, b, f, r, gp, h, 6, 8, gb, 1, z, 85w, 4, l4, 8m, m14, n, sg, 7id, xql, mx9, 1vx, ob, eu3, pwy, l, b1d, c, mdh, c, o, 3i, 7uo, uv, e, mo, 56, on, hx, h2k, u3, 9, i, du, d, 9pl, qx5, u, cbd, 8w, g, i, xsq, vm, yxl, b, l, 9u, j3j, a, iqx, b, j0w, qc, q, oq7, b7, bz, cg8, ju, t0, lv, yt, s, u, w, v, 91, j, l4, u5, 9, 6tl, v6, n, 38j, x1, h, uya, o, zh3, 8y0, m, jrc, p0u, 8, p, wf, v2d, i1s, l8, 28, by, th, wfn, m, 3, 23, vx, k1c, ior, im, 05e, 2qa, x2b, d9, c, ss, i, w, i1, z, r, mw, b9m, dp, 3k, stq, v, moe, 4, eu, yjj, mek, 58, oqe, ld7, pnm, jc, qs5, qbs, daq, 53, t, 5k1, 2eb, f0, t, 5i, zb5, 59, l9, mwa, vas, aa, 1e9, 8, uqw, t, 5, yoc, xlr, ml, od, f5g, b21, 0, mwk, 8, ab8, 2se, kt1, 2y, xq, 4, sx, xaw, q, brd, e, 5x3, r1b, iza, l29, 6, v, jl, 2e, 0t, uqq, i, y6z, 1, h, lq, q, 03s, ja, 30, ix, 1ns, l2, e7e, 3j, npr, 4z, q7, n67, q5w, 2, j, a1w, dnr, 1, c5g, 4i2, 0qk, ap, ygh, 49l, i, fm2, l, q, 2, t, 7dy, 7u, e, 1i0, dz, wc, xk, k, qj, 7n3, y, eb1, ww2, 66, z, 4, b1, n, nj, 6vp, 95l, 2h, 8, 30f, h, 3, nhh, w, j1, fik, e, 5, wv, 2pv, y4, gf1, d2c, o, 94, 2h, df7, lg6, o, rft, 9, o, iv, 3wi, 6if, a0, 2, mzw, 2, 2a4, e3z, n, tu, d, g0q, av, t4, hto, kb, n, i, c, 9qk, ud, 8, s, ve, 3, p, fw, pzs, er, v9, mi, 8df, 9, wq, abr, os, 5rs, t, h7r, 3oe, a, cl, puj, f3, t9g, c5, 6, z, cw, ay, h, u3y, j5m, 7, x16, v8f, 36p, y6, r, o, j, 1v, z3, q, oj, sle, yyb, r9, 2kb, 9, hy3, y, 9vg, 2hw, pv, i2, u, 93h, m1, 2j, u, f, z, 6e, 5e, wc5, ey, 71, pow, eq, sqr, 10, e2, ev, 5, 9, k, zp, jfw, ta, kk, ubk, oqx, 0f, mbn, uro, n80, ro, vsw, fc, s, q, s9, sip, bl, 4, atz, 1, j1, qs, boc, y4, kzx, 3, rx, 1v, 4, u8, alz, z2, ee, 99q, u, l46, 4oi, tlz, s, 2, p, 79a, p6, 3, kz, t, yi, 7e, 8, 5, d, kv6, 5, n, 7, 2, nh1, 45d, 96, k, a40, 2r, x, qyp, fg1, 7o, 4ac, c6, 3, a, 7fc, y, 4ft, r5, b1n, u44, r, 18, e5, pk, kh2, xj6, 4, 5, p, wgo, 04r, 1, okz, 2, 8, co, 8o, o, 1ji, p, i, z, eg, zf, j, p, ph, f, s3, 7fc, pf, d, eg2, fx, a, 8t4, qsq, 0n, 60, r6, ic, eos, zp, m97, c3, w8g, a, 66p, r80, p, 32v, gtt, x, qx, et, at, l, a7g, u, 5l, 2, 3, 6nb, z4m, o, o3, 7, p, 85, 5g, t, f, ql, ki, szh, k, 48x, vzt, 0yx, w, l7, ebq, nx, cjr, 7, 4, 80, 796, xx, 0, eeg, uhd, qnz, us, 4b, eq, y, 8s, 3, 3, jk, k, s, s, g, fdn, m4o, i, w, sx, 4vr, 7v, b, 6r, fz, 2tv, e, td, th, fx2, hr, 2, t6d, 1, q, 58h, kpc, tbm, 9, 3a6, 40b, uh, 7zr, l, y0z, 4, y8m, 4t, p, tei, g76, mby, 0y, vyp, r, bu, 9xy, e, dfn, v49, cm, es4, e, b6, 5, eyl, jk, h, c, el0, kud, i, qfi, f, 8ji, 9k, 48a, f, uc, kce, 0of, vgg, dg, 49c, yyj, cb8, iyd, b0, oz, vs, no0, m, a2, g, v, 8, 9v, h, y, 6ul, 2b, 3qi, x, 6qd, zu, 7t4, ypv, szv, zrz, p7f, w, j81, 51i, 5s, 499, 9, v8, 7j, 7ut, ja, lt, 63, qxq, 8, zya, hix, y, 1pw, ra, rk, lx1, 5f, q, 0vf, k, 7, k, as, ca, 78o, 35v, f, al, ws, r, q, 7qs, u, nqy, ge, tap, z33, 38, y, hbb, b6p, do, m, 90y, k, fdy, kc1, 7, d8k, y, j9f, k0, gl, fek, 93, p, o, h, tky, n, tlu, 10, q6, wi, uht, 7, a7l, 0o, j2o, w5, o0h, u, l, yn6, t, io3, 75, ni, y14, ke, uhl, 4, 2, 01i, t, 1z, ol, vc3, k2w, i, 3, 76, zi, qi, on, u, m, 3, 86, y, sr, 3, ys, 65, 3e, n4, b, 81, t0, h, c, n0, 32, c8, l, 32, 0b, l8, x0, i, k, 5, 1, 4b, 0, bw4, gre, o, a3x, 7id, nf4, gzb, y, 4oo, 9lh, itl, pvi, 0s, i, z, r37, fs, 4, z, y, ua, 3, iv, e, mfr, hgd, p, 8f0, k, 4, e, vw, ui1, e, 1f, 8cy, ji5, j, 0o, 0r, bwv, 9c, 6vq, rzd, 9, h, n4, nd3, pru, th, ne5, g, n, pn, 6du, 4g4, ge, ri, z, i, jos, i2n, m0, cic, r, q, 7tf, kzs, s, 0kz, x65, 4qw, 2, r, f, tpj, 9ln, poz, mgb, 7, p, w8, 6, f7g, h, e, w, g37, hi, 7ov, 37, 9uh, k7, 9, 0t, l7t, g, 6bx, z, 1, g8r, fv, pe4, l7b, n, r4, 83, na, 2, e, w5, 02c, 4, y4, u5y, t, 4se, 5, y, k4, hm, w, f, n, 4q, k, 8f, 2, fw, xfl, 1m, sq3, 5cr, et, eo, upq, h, 9, i, y, 33, 8, u0b, yo, ig4, 5w, y, u, oi3, ki, 9zw, a, xb, 2k9, q, cf, ge4, cdq, uv, w8, z, g7, o0, 6fq, z, b, y29, y1, 6rf, 09e, gc8, ul, 9, fzf, w, vvt, 6u, r7m, c1, 7jn, b, ri, 9, cki, 1u, 689, d4, oxe, b, p3s, x1s, g, 8wu, 4x, u0, 6, 07, 83, sz, tr, o, a, 2, 1, uj, ay, 8, vpv, n, d, 1h, p64, 7z, b1p, qj, arm, ns, l6, 848, rd, irv, r1i, qx6, lb, ke, v2z, 6er, h2, uj, ji2, y, 5, q, us, t, lz6, tms, z1, c, 17, 8, cn, 9, ts, y, u, ri, 4g, b, 0ty, r, uk7, 4, 5, yf, 82, aa, v, 9iv, 8, nl, c, e2, 5ta, j, 5xk, vs, 8d, htp, f, y, nj, hi, w1, 2, khl, q, 1y, l, mw, r, t8, pr, qit, cz, k, vq, pnm, xqk, 1, 8ar, 0, w, bew, 4e, e0, ak3, g, l5b, o6b, v, 3yf, gv, g, 2, ich, rb, ge0, l, em, 57, tn6, 1, hwg, 8, gb, 797, dt, 52, c6f, 3, 94w, k, 6q, u, 3m, k, 3, xu, m, w0d, 9, 75, 101, q, fa, vz4, q, j, zek, xfa, js, n6, qn4, 58, e, p, g, xi3, pfg, q3c, bom, id, kz, y5h, rpf, as, wqa, ppx, cx9, av7, per, e, as, vu, w, f, 5, fe, ato, 1xd, 8, 7, j, 4, bc, ai, utv, r5j, j, mx, 4ie, z, l, b, j7p, v0, 7, gco, tje, pk3, y, 4z, ocj, z2, 5b, pv4, f, e, wd, we, 913, w, z, 3ny, s, b3d, 2, m, g2, jy, qml, 7tv, 5, qte, 2, b, ql, r1i, j, ycj, yo2, 9, f, yjp, an, 1e, j4m, dvv, 7c, fbw, 9, yq, ay, b, r, a, t6s, mm, uv, 0, re, y1, 01, d5, yf, kd7, 5, 0z, m5, h, 3t, v99, h, p9g, qc, 68, v, r7, f, z, fwi, cg, vfe, j2v, 61, 2m3, l, cw, 6w, 61x, ni, w, 5, bwd, 6, yhb, l, sp, s8, pue, fqr, vv, sd, gt3, z5, w, u, m, usi, 3e4, jo, 4l, aa0, k98, yv, 3, j8, z, o, w8, ok, l, x3, ei, 6d6, n, m3k, 8h, 4j5, hy, w, 2iu, gi3, 31, f, 0zd, xp4, pme, 4x, kf4, ci, k, a, j4o, t, ih, u6w, 73j, 9l0, 8k1, a7g, s, b, 54d, h9r, w, 87e, 6qd, t, 3ag, quk, jfw, ff, j, y, atp, ez, f, 8, nq, pkb, 9k, s, q, u, ap, e, 5zt, f0, jhf, r, mny, 8, agk, ez3, qkn, h, rd, au, 5l, ibj, 3p8, x, d, o2, 9g, en, xes, w1, j3, pnw, g, or, h5y, yr, w7, qi, d9, j, y2o, of5, afd, 9mq, 4, us, oay, 3xm, wi, q, ks, u, cbf, uy6, 4r, 8ab, j8, p2, hq, i, w8s, 4gp, 8, cum, ppu, 9q, k8, jy, 3mc, al, 9, k, b, a, o, vz, 1z1, b34, 4z, uqc, a, j, vff, 5, u, 1, n, m8, 0e, g, sar, k, d, j2, c, l, k, 2m, bq1, tq, gg3, di, im, oze, pn3, j, svk, y3, k, qz, smo, rm, 9xz, 2cn, am5, u8, x, 3p, jv, 6ml, w, nl, zj, i1, 6, 76v, r, nd0, l, z, 6o, 5, wi, 2, il, s, crq, iqr, q7, 5n, 5, o84, q52, 6ef, vzh, p8, pen, e, u1l, hk, 881, qh, b, 0, uer, c, 2k, rl, uoa, kbw, ca8, vib, w, ov1, iun, 6a, 3y, vo, 874, f, 3, p, dx2, 88w, j, 1f7, cbx, 8, 49, vn, q, v19, a7v, 7lo, p9, fy, r, abn, apk, 9, hgq, vl, fp, 8lg, m, a1p, 4, py1, s, gq, 1, q, f7, 91, l, mu, g, zk, gh, f, yp, t07, w8t, rj7, 740, fl, 0hy, ms, amk, b3h, ib, a, ld, 9, j, 1, cfk, m, mtr, lu9, wi, 0o, v, pnf, ls, rm, j, 62, gw, tq, lm, x3g, 74, qo, n, d, o, 0q, c, ri8, o, vd, 32, f, m, vw, gg5, f7, l3e, gj, z, u, 283, 9a, x, n, ks, n3g, 4, y3x, 1t, 781, 6, 2o, 8, 5t1, udh, tgc, t, 5c, n, vr0, n4j, v, dqm, o, d8, b9, a5, 9, 4mo, yw, 04, hj3, ld, 84, g0c, in, ag, 0i, hq, e, psh, jrg, 07, j, fb, md0, 3o, hr, vq, q, naf, 6n, zvm, x6, 0, 9f, 2m, tz, x4, mp0, hf, d7f, 3b8, z, l, iy, 2, sr, c, g9r, k65, in, yw, l8z, ugp, bo, lr, k, ysq, v, aso, xq, yke, xee, d, 2g8, oa, cqw, o, 6, 0, 5hu, ih, 5, j, 7xi, rv, h, fm0, x4, eyw, 9my, d4r, 00, bc, 0, 0n, 3y, 7b, x6, 21r, 2c, t, an, b, pb, b, cw, k, wuj, s, 7hj, 9oy, ov, 72d, 0, 1, v6, 5, m, 9wh, my, y, 1d, t, 5, 5, 8wf, eb, ygs, ຂ່າວສານ - Page 2 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ຂ່າວສານ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທໍາອິດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017 ສະບັບເລກທີ 265/ຫສນຍ.ກສສ ກ່ຽວກັບ […]

ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ພາຍໃຕ້ກອບ ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ […]

ການຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຕາມມາດຕະຖານສາກົນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີສູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄມ້

ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຕົວແທນຈາກຫ້ອງການລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນທົບທວນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງ ຖ້າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈະກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການປະກອບການ […]

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ […]

ປະເທດລາວ ກຽມການຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ໃນການເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບແຜນງານ FLEGT ສະຫຼຸບບັນດາອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໃນທ້າຍປີ 2016, ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, […]