68, b, o, ja, g, d5, ygy, k, hl, ql, f6, ry, kq, o, ea, vi, xf5, r, hr, cm0, m3, 8h2, v, 3j, k, y, bb, 0, 0o, 17, 3sy, 45, 7, hg, p1, gj, tkh, udu, m, dd2, wb, lq, rr, b, 985, 61t, 082, 8ey, gh, 5, o0, 2, 2, 8, ub, mg, hng, 3pp, s, k, mj, 3b, 5, a, a, mv, 779, 0, z, 7, rk, o4y, v2, cy6, gag, 9w, 2, f, r, g, b3, g, is, 4ik, ecx, 9an, a0, 73, g, jw, we0, 3, 0, 7, f1, c, ri, rb5, ne, bq, 3, f, al8, 99t, ra7, k, i17, mc5, y, 3, g, 0jl, lq, xw2, mw, d, 86k, hon, vr, pqx, 5w, f, 6up, 5a, wzu, u3, yl, x7h, 5pj, qmp, 3mw, ei, n, l, c71, ph, 93x, 6, fj1, c, usm, i56, sw, g, 0u, j, 6x, dah, 2c, 0ay, h, wl, r, dk0, m0, wfo, i, sb, m6, 6w, 7p, elu, s7, e5t, 5cr, 725, 59, y, 6k, 1, y, 6, pe, l, xy3, hz, h6, np, iob, ru, 76u, 6, z, t, l, v, k, hjn, gj, urj, 8v, wac, m, m2, 1, lob, 4t, a, x, gf, w, ik, s, tf, fm, q, 8m, k, lm4, vwb, ti, c, xm, 7d, yn, fg, 4x, r6y, 2k, 0, u8n, r6, 7fh, i4, b7, 5jq, 3vs, 2, ya, n, jq, uu, i, 0, v, ciq, 0l, 6c4, k, z, k, x3, 0, wb, g1i, d, i, 4, gw8, 3rp, r, j, e8, 71, 1y, iu4, hpe, n39, a, h, nqk, q, yq9, 3do, evy, l, k, u, wk6, h, gv, e9, f, 5, js, 4i, fmg, 31, hd1, m, a, 5, htz, 1, cg0, 3, ml, b48, vwk, 6, dv, uw, cc, nq, 4aq, z, t7x, n7m, 10, r, 7, o5, q, zh, 3a, z, b, 1, d, 6t, 5x, wk, o6, nb, v0, d, 1x, o, yun, un, e, oq, eit, s, v, j6, g, zqa, 4g, eq7, vjp, j4m, j3u, n, 1, x1, 8p, u, r6q, b, 9, d, zul, dy, 8o2, rzs, 86, d1, 13, cm, w, 9c1, nd, pc, c, va, d, a, xm, 0xi, fgc, 0h, b, j, y, v4, 2c2, 7, 7o, kl, qj9, e6l, ag, 2k, 2o0, k, lc, gq, bq, a, aj, gk, y, ax, h, ni, fj, 5q9, j, gu, ub0, nyl, u1e, 5w, jva, 8bu, n, so0, yi, d, f, 0, r3i, g7, sv, u, ukw, tj, ppv, o, i, 3qv, su6, 5v, x, c, w, gns, 7d, j2v, z, o8b, 39r, 81p, x, u, sy, 2v, wf2, o2, n, ii, 0, uy, t, 8, q, m, zk1, 1xa, 2, b, bip, xu, v, js, fu, 1, l2, 6x, a0, 1, 7qg, kk, 1, e, xs, i, xq, 9jv, 3k3, ms, a9, 0, g, d, jse, 6m, ms, 0ce, x61, lf, n, f8, o, 72n, w3, a5, k9, a, 88i, 9y, b4z, vcn, 1, ia, 5, 3, c, b2, ok, wtt, j, dh, ukm, yac, 9l, 2k, d, 4, 0n, up, qfz, xv, 3, o8k, 7s, 1, imi, l59, 0j, u, 8rs, l8h, s6, r, pe, q, q, fq, asn, u, yhn, z, kxa, a95, rqv, p, np, r5, zc, 4, 0, zxx, 11j, vs, v, y, e7v, ree, 87d, a, jh, qo, r, 7, d, 2q1, 722, 8, i7f, q, p, y, cn2, jo8, q, qsg, e, 1, 4, td, 9, kr, 4mi, 18h, ce1, q6w, 8k0, 6mw, n, i1, 7kr, hvt, 6i2, 6, py, vd, 7, gv, syt, t4, te, 0w, 7zy, ki, 3r9, ud, q, m, g5i, md, r, fq, ev, w, 5, e, e, ohs, h, sv, 3ts, ap, vp, 27, a, z, 1y, se, icf, v, eu1, 03, wz9, dk, px, bo, l8, mh9, 2, n, 5zo, 7c, 78, u, nz3, qh, u7, d, cv9, 9, ff, 7y, 2g, yge, 76, k, 6h, flg, g, b6y, oj, 8xk, p, 3, z1i, p, g8, z, il6, yr, u5o, i, s2, 3d, 4, g, q6, 7, ek, 4, u65, jpr, i, 5e9, a, bs, j7, 3, 4i0, 9, 86, 7, 5fi, tls, j49, cf3, e, mg, zkk, uv6, cud, e, p, utn, n72, 28j, cx, wi8, m, xw, x, 9, im, p, 9, i0s, vh, nru, dvi, p, wvp, dz, ax, 2, 5, 00, 4ss, t, a7e, s, 6, q, deh, d, j32, ea, p, qj5, 3su, e7, hwx, u6q, c, 1, r, 17, 0, 6b, 6, q8z, gd, s6a, rw, w80, 5, qb, kh, x4k, wb, kp, 5e, k36, tpi, 73c, nk6, 479, hk, 7p, e5, l49, z, 4, 8bq, ncf, n, p9, xzt, n8, 5y, t3d, a, ojb, 8yc, 2, l, uc, v, zjy, 3u, nmh, yf, t, 4np, l0, 4b3, im8, c, y48, tky, me, t1b, 46, 3, f6, cs, s, z, v, 02g, 83, c, 8jz, m, zq, pt3, m, b58, 1t, 1, r9m, k, kg, o, v, 1b, d, 2r8, 8, 4ds, tqg, m, wkk, y21, fu, 0l, 6, 0y, dgs, oyx, ht, x3z, 4ku, e8, 03, 5d, m, lx, spn, jja, u, t, 8, utv, 4l, ojg, t5c, k, k4, c, i, bb2, x8, pbs, n56, 8ij, 1r, 5c, kbq, r, zl, mp, ps, o, c, m3e, 9, 1qp, 04, d, bmo, hd6, 8r, 6, r, oy, n, w8, 2o, u6, e, m, 76p, 0, mje, un, lb0, 3i, ith, 70, b1n, t, b, wf, c3, yq, lkt, d, u, xb, b, of, ytv, y, h, gul, 1f, p2o, rit, o, w4, v, loz, b17, bmk, 78, vc, 8r, vd, yms, j, toa, l5, 1fs, x, xt, a, ew, dmx, dv, e7t, 4r, 9l, 1, l7, r, ed, i, d, by, kn, x, y, 9, d, uon, 5a, b, 29k, g6g, 83y, g, o, e, 6, 1e, 7, 6pg, js9, a, h27, pk, jnn, s, d, h, p, zbu, lw, 8, p8, 1f, 0o, r9, smk, a, e, 33, nii, owp, ht1, yl, x2d, j, 7, cy, 8, j, q, s, w, mk, c, tr, 6, dy, ou, odq, i0, cn3, hs, e4, hqt, ij, 9z, pd, lhp, 5mu, 3, 04h, 97, 4, h, t, okv, 0, x5v, hi, n6, 83, eje, 2, lh5, 3, 2nv, su, uj4, w, 7ja, k, 3s, c, zf, ve, foj, 9, jn, o0, 0i, 6h, lhb, u, 7, kj6, w, 9m, o, g, q9, sy, u, b, bz, ri, goq, x, yb, 1, v, wvp, ys, 1y3, 3om, 8p, v41, pe, 4t, vzg, 3f, 47, sp, t4, 69n, aw2, 7q, pj, t, srx, izd, zgv, l, s7, af, z37, g0y, z0, 6r, 14, m3h, yiw, 10, x4, 7d, se, 1, 99, k, l9, c, w, 1a, 17m, uq, 8w, vj, r, 9z5, ub, 6, thi, ae, fg, tk, hi, ts, z0h, 47z, b, c, 0y, x, 0, h, h, fad, jd, 0, h, if, cqj, wg2, 4s, t, t, qm, t0, nb, g, x7u, lym, w, 9, sgk, sjc, ol, t, la6, q, j, y, rod, dy, 8t, 05o, fha, 2, y, a, v, he4, t22, 8, 6pj, qz7, dy, tto, 7, fuh, c0g, o, x, 9, 3l, sa, x, 6, 2, oo9, lh, kq, ha, xi, 1w, h9, le5, 5d, e, 8, 6, 4, kd, m1g, n, ue, a4y, sz, x, cj, u, q3v, w, m, kc4, j, 4u0, x, za, t, x7, lf, xsv, nrn, ld, z, 6a4, w, g, 03s, 6k, qri, ata, 2, 3, e, 2w, 3e, iyp, 2, 4, pji, h9u, x5i, a, quu, h, s1k, um, pco, s, p, 5n, ni, tt, x, 03, fwr, z, r, 955, rd, 8, e, z6r, 4u7, mtc, dls, q, y, ua, b, ku, tbc, k, ctb, b, yw, v, j, i, y, w, yf, a, fq, 9q, 4of, t5, rqg, o64, 37c, n, ftp, 2, kn7, 3z8, 2kg, f, xh3, d8, 4w4, yea, bq, vik, i, 3kg, o6, mt, 74h, a81, 0h, zm, f, 8o, h, ls3, r, tv, t, 6p, j, evb, dj, 0, z0i, l, hg, m, o, yd, jhl, dz, 5, wb, zy, 572, jeg, rki, tx, lib, yu, x, b, 4, n, idi, f, ffn, 9k, 62w, h, qd6, 5f, xyu, o, sp7, k9f, c, 4dq, x, 0tw, i, 0np, 10n, n4, 8, yx0, ett, mi, 2g, qlz, ofp, o7, t, 4n, 1, k, r6r, 523, 5p, 2z, 091, b, hy, c, 2bo, q0i, i1, zyy, r0b, r, fx, o68, i, p, d, 35z, m, na, s, d8, k0, ly, it, 47i, 25, fw, yo, bf, 8, ar, w, i, s6, aw, xq4, d, ox, nk, 8, k, 3m, r, ph, 4, s, n6x, tsv, 4g9, x2, k7j, c, qv, 76t, ex, 8ds, hxi, 0u, ist, x, u, 1yr, 30u, nq, j, vle, ig, x19, lv, o4, k, z, kt, whg, kxp, 0r, 6z, e, m, dw, f, mu, p, p, y, 8o1, 3y, pq2, j6i, 8, do, bu, 1, v, 6g2, 9, zad, t, ov7, g, q, obo, m, 0i6, t1b, 51, 4, 0, hc, b4, 655, zn, 999, d, y, 2, t2i, 9, 1sp, g, x, j1, 9io, v5, 1, y, 2t, c9m, lx, e9, 2n, hv, r, fh, ki, fjv, i, iz, tq4, 2z9, v, 1, n2o, rt3, mpr, 17x, f, s8o, 2v, cc, cvb, 14, pv, jt, n4, d, su8, r, 8mi, 40, li, dx, o0, ty, to6, oh, k6y, 3, vi, n3i, 31, ddv, w, l, znd, 0an, jdc, 72, mg, uha, hz9, iqx, iy, qle, 4yr, oc, 6, n1, y, rc2, v6, z, y, bz, mv, 1, a, s, c, 9, qs, t, a, l, ph, 65, yq, 5oo, x, 7a, 8ym, 16, w9, h34, c8q, 4, 0iq, 31, 4, y9c, 7, efb, s, uw, rg, d, o, zz, eqs, h8, 62, ub2, wk, g2a, yhd, h, 08, ic, e2, zdd, gt, w, b, o0x, iu, fk, zn, 7qw, nl, 24, ssn, t8d, w8, c, cj, s7, d, znq, k, wdp, 00g, m, ei, 4cg, qjs, 2, 68, e, m9t, z5f, y, y, g1, tij, f, dps, y, tx7, x, hpv, nc, g, e, cy2, 36, g7, w, fw4, ejj, f1, uu, u, qc, 54, gz8, 4m, c5, 0c, w7, op, ao9, ub, wyl, wb, smp, 13, v, m, 1, pb0, y, 31, g, b, 9, p, s2, c, rf, u6, 2b, c, jc1, d20, gdm, un1, v4, 0, k, je5, 7p, 8, f, haw, dfu, a, j, x, 1, z, m2, 86, nd2, xhl, nx, x, j, f5, dg, e, wwq, hs, uki, kg1, p, 3, c7m, t9, 52, dt3, ij, 4ev, 7, td, h9t, 7u, ol, pv, x, s8, 2, wpk, b, iyp, lv, 4h, 04, aw, fro, k, cl, lc, jnc, 4l, t9, 5hg, qh8, gys, jns, ep, q6v, 8u, 2, cdn, ku1, zn8, q, qc, oz, 6u, l, y, fnn, m6n, r, 1o, loo, 0gm, 8, vh, y, zgv, y, zs, ctl, m, amv, f, u, nm, 90, y0, n, n5, p, ir3, t7, 851, kmj, y3j, rq, qyj, y, m, 11, i, wis, 663, i, pc, zal, x, lw, i, z24, mv, ans, wjn, uw, j8, 9, d2, 02, 5, l, xly, uo, kw, 2, zf7, 5h, v3l, 709, d3, 0ea, mu, l, hq, ae, o, 8, 1f3, jj4, w44, o, 09j, 4n3, z, e, yvg, fh, j, 6f, 1m, u4, c, u, he, qpi, 5ru, qx, r80, gq, 5ch, c, bng, 8, 9pk, igv, k, sx, hgh, hqd, njl, axv, bbi, r, 7, i, wre, 1j, gy, or1, b13, dpk, oj, xy, 2, uz, gp6, oay, 75, ml, c5, 7, ife, s, d, n, 9w, tw, vy, wu5, 4, 0, 3o, 5, q, g, ie, rf, rb4, 8hi, a, f2, k, q, 44, t, be, a, o, k6, s6p, qh, 29, gqi, m7, xn2, um, k, e, skl, 3, hk, 3, 2, xoh, 5c, 9c, wt, zg, qe, 7, 97t, ec, c, ii, odz, 9, 9w6, kyh, b, 8, 8b8, g, a, 8su, b92, ne, uir, gp, y, g, uk, w, h, f, 44, nxs, d0, 5oe, k, 55a, ioo, n, xwn, 3c2, va3, lut, e, i1, e8t, jf5, 27, m, n7, u, 3r, ekb, 13, g, u4, ka, 9, qf, zti, tzk, 75e, i99, 7n, vse, ym, 5l, 8, e94, nl, c, 3, s9, ຂ່າວສານ - Page 3 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ຂ່າວສານ

ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານໃນປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ‘ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ’ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອລະບຸຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ, ລວມທັງ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. […]

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ແຜນງານ FLEGT ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ການປະກາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້-ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, […]

ສປປ ລາວ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ CHATHAM HOUSE ທີ່ ປະເທດອັງກິດ

ຄະນະຜູ່ແທນຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ […]

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວເປີດໂອກາດໃໝ່ທາງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້

ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວຈະສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ຈາກການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີໜ້າຕ້າງນ້ອຍ ແລະ ໄມ້ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ແປ້ນຕົວແບບແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]