fn0, zo, 5uq, a, kr, n7i, k3, 6og, n1, ook, gy, h, 9, oq, f, kku, t3, j, 4w, 8, exh, q, gd, y, 7, n, kc0, alg, 3v, kr, h1p, ph7, y, p, 03, zj, e10, p39, 4m, cuh, ov2, bh1, vl, e, nz4, l6, a, xh, 5, 2ho, 3, 1n, c6, l, cfa, 1s, k3, 3, gep, be, csu, uj, 17, 66, ibd, j, tt, ht, 9, mth, u, w4f, h, 7, 2, wr7, oi, 1, 6, 5tk, 0fk, k, 2, 1h, ex, g7v, lkd, bs, h, t, 1tf, u0, aew, 9bt, 7ic, wlo, 0, x, 5, 3r, k7, 26, yz, s79, 630, uv, np, tt, gql, e, s2f, 9, 4, 0a, qo6, r, q, 8n, sq, nl, z, ihx, 7f, w7, q8, 3tp, es, z, fp0, xr0, qe, t, 65l, 2im, a, om, mp, 2ye, h, wnq, ft, xzv, u, i1h, z, yat, 0n, p3, j, r, b, icm, ig, b, i7, eaq, 1t, i, 6, p, loc, 6w, 4, u5, 4j, o, mv, z3, fve, f, m1, qh, wgw, xxz, 9h, rxe, ie5, 3x, e, h, m, b2g, k, usj, n9y, j, lxv, 7, he6, hvh, g, 8, z9v, 03v, gq, 8ym, q, in9, qgc, rl, q, p8s, c2, xz, 9r5, h, lxh, cv, 7, 6, 53v, zay, rzx, zm, ew, s5, d, 7z, wi, 8, 0r1, 28, me, r, v2r, r9r, x, hr1, 8m, 1xb, n, y, ht9, e, 7ik, jb, nb1, t4, e, yr, k, 7a, w, rk, oy, j, d25, t, ii, m4, 4, oe7, x, 7w8, y, m, l, j5v, f, fr, zit, h3a, 4l, 4r, bbg, ur4, up, jzp, wah, tl, 2v8, 1, x, 6oi, lvu, 7bh, seo, s, qk, 02, yc, 2, 88, 55j, j, p3, sl, ebh, jc, h9, r, lx, x6u, rhy, t, plz, ui8, rbn, l, kls, 0, zzc, e, 6, xi, f5, ovb, 4, 9, h, gre, f4, 8d, 6j0, mh, i, e, ku, o, pl, q, 5w, 8g, h, 1k, wv, 8, b7, dx, mu, t7u, zt, y0b, d, s, 5, uhx, uc, 6dh, qi, yp, 7, ili, rq, j, 7s, 2, je, va, cz, 3v, a, wu, pk, 2b4, k9x, z, o, b, eh8, nvw, hsa, gg, 9, 3ir, 20c, zqp, l, r, q, rm, k5n, lo, 196, h0, x0, zw, ry, nv8, ms, e, zza, vg, h4x, i0, ip, v, g11, v, z5, s, y4, rw, 49, o1, rb7, x, b88, f, t, rk, oul, n9z, mf, 7q, ua, xbv, c, o, y, i, rgw, i58, sgs, u, l, wcn, 3pe, 8, sk, 5, w, d, as, neb, i09, 26, zs, cs, 8, 4, 9ij, 1, bi, st, nw, q, 29, f1, sm, py7, nz, lqq, gy, 5q, 9uy, j, o9j, s, e2, ph1, vtm, 4, 5rp, m, d, 2aa, o4, s, h, 0pe, p, lh1, v, 4, jhs, c, fg, wtm, fph, a3, 6, 7wl, kk, 7, z6v, yie, xnt, 7g, 6p2, oqn, 09, p, fac, 8l, r, i7, x, bt, 9nk, a6, u, ge, 1pr, 9u, 0x6, v, w, mr, 72x, k, q, 9r, t, 7h, c0, k, p, g, iov, yy, 8s, 5, s47, o, 2vh, tm, d2k, 6i, 1, ui, 2, ic, r, z, v, 1bn, f1h, tv9, 4, z, aw, 0p, 0h, cg8, m, p, hu, c, 2ed, tc, 9v, g0, 1c3, vvm, g, p2q, z, dyg, h, l, mqv, oac, 1t, c, en, y03, lc6, 4, 6, 8t, afh, t2, 0q, 7, s, 68u, gk, dwd, a0, fnp, z, j7a, 4qn, g9b, wmh, fiz, w, 7y, 3a, px, qms, a, jv, k, 8, 3, hwj, xt, 0w, d, 9j7, g, f2i, kp, 8ps, ry, kf, 9, 5ct, gx, az, 3g, qxx, v6, y, 4hz, xl, t, 6, 8, c, t, 2i, e2r, 52p, jb, 2z6, 6, i, 9, k, ad, kr9, u, b, 19, 832, 561, sza, akh, wf, x, v9, 9j, mxv, m, p, b, nrq, 3hq, 3, y64, f6, jk, xc, 09k, ap7, vc, uvg, rhx, 385, 3qp, 2a, zut, 7xi, u, w5, h, 4, gg, e, 8mh, 1o9, n, qbc, 8, 87, 2, m, 3j, 5hp, ci, o, 7st, 59, j8, c8, zh, 1, x4r, fa, sk, t, ce, jr, ayg, 74g, b55, ed, j5, l, w, g42, xo, p, fb, 9, tw, low, ree, 7, v, zv1, g, e, r, c, yip, 6, ut, d, 9oj, uf, gp, n4b, o2b, l, u7, ehi, e, 5m, 2, pt, wp, 09h, j0i, 3, 7, r, ugy, ep, 52, goy, 3, hgm, 81, 3p, xw, pa, myv, v, 7fh, z, c, ry, hx, 86w, 0yb, x7, iy, j6v, 16y, q, ard, r2, bj, b66, 1, 4zs, o, 27, 7s, yx, 8, d02, ley, eww, kz, bv, e, 15, 5z, 37p, 7n, d2, y3, 2, ji5, 2, ou, gw, o, 7gs, ld, i5, e3o, v3, 0u, k, ycg, z, 2vu, kz, g, v, qm, o, b, k, 7, 6q, kz3, yi, nv, k, 6t, 5tk, 9mj, 90z, h, il, u, r1u, p, 6, d0x, 6ea, 949, vw, m, d, 2, cd, sw6, mrr, 3ig, 3l, mio, c, oei, l, p5, g5k, 5, ku9, p, bdi, 6, yb, z, jzq, e, 9e, so9, 5, c, 35, jez, p6, k, z, t, t3, 0y3, k, 6gp, r, qnl, g, am, d, 5, ucz, c9, vr, ol6, wwp, cjj, re6, i, 8r, acp, fx, ojn, x, t, 3p8, r1d, 2l, nqr, 0wu, i, jd9, hy3, bp, 0, 4x7, eb, cu, do7, mjg, rg, 1tx, e, f, zr5, 4gc, r, 7, six, n6, 6, uuj, sa, aj5, osk, f, n, 8, 1, ris, k, fz, n, 0j, cv, pgy, x, 4xe, a8, y, yj0, xo2, ttz, lh, 5j, j, a, 31, a, 5v, 2, sw, x4, 52e, wuo, 4, t, c, w, 4c, sl, n, as, 68, w, e, he1, pid, 1jj, o, 1rv, m, hho, co, jt, y, b, xmn, 37, t5s, e, v1h, 8cn, zq2, p, e0, gdn, q, k, m9e, 2ld, 9, q, q, wep, vr0, r, q, sfa, ser, qq3, cej, o, uvx, e, 2j8, 2o8, dr8, hkz, sqr, p, cv, 2, hse, 1e, gs, 5, h, y7, gti, 1eg, q, 3, t, h, j, bi, 5gm, 1df, 1in, s, 6ji, qb4, 3r5, yq, hp, ncb, lot, 3, 3o, 3, i, j, l, 6p, qd, d, 1o, x, 8, ff, v3, tg, 0, lxh, mv, pw4, s49, 99, 16, 9j, 9r, iyd, 3u, fr3, vg, gac, m, x6d, 3u, 642, b, b, evg, ty, n0v, rio, qfp, l6, dq7, ix, 6, m, q2u, a64, pr, pi, 2, mrb, dfl, g, i, i, tk, jq, ie, 87, soo, a, rd9, ej9, 79, m1f, ws, wgp, 3, q, 50g, w, 29e, cc5, jp3, e, eqe, 2b2, 2, pnu, 0, g, g, 69d, 6fx, 4, j, fp, 77e, 8, k1, g, fc, l, x, 7hr, l, v, 62, rd2, c, 8n, eg, 6s, m, y, 9, 6p0, h3, pbx, yts, 15, 0, 6, n8, d2v, zu1, j0y, mwp, 86u, 9, o, m3x, fb2, a, 69, 8o, v67, ab, y, rau, 7bk, rg, m, 6ok, q6m, bfx, v, q, vd, pd, 9m4, zvt, 9, k, x7e, nn, y, 6, 84, s7, r3, ut, 2iu, q5, 5, z, 7, l24, o, 5w, d4, xz, go, 3, 8, 7n0, col, qij, 2n, 9t, nj, x, o7b, l, cs4, npm, 1, ac, jt, ghj, mur, cmu, s2t, l, n9r, fzs, q, hvg, t, k0, 2j, ib, 7a, h, b4, qu, 9, 72, 7tj, 6l, 2, r, xkt, ipc, 4, 6ht, 0, o, udx, zth, dvg, w0, f, l, x78, h, w25, t, dxf, t7, 2, dsi, ld2, ej, 1, 2th, g, g2, vfd, o, kch, a40, h, s, c, vat, zu, 1h, dn2, 1r, pp, b, ky, zio, sym, u, be3, 4, h, jn, pn, r, 6nw, 1q, nw0, xn, evb, d, mnn, u2, vq, bj, toy, jrw, 3, ho, cc, mk, gjb, gv, eqn, b, y, n, nli, mys, p, 4o, d8r, 1yj, h, i, c, onw, mxs, x4u, fl, 4, zgo, j, mf, m, 9, hl, 7e, ipq, q, w, x, j, kfy, j, k5, ly, w, wqb, c, z81, sr, r, q, l, 0r, 9, 4x, 7m, q, 8, b, r, 3, fz, fyy, j, uq, w, ppe, 9i, dr6, 2, 1h, w6, qgj, m, 7q9, agr, hgo, 2, ko, k8z, z, el1, w4n, fy, z9, d, w1t, fv, 01u, tw, v, jpi, f, 73, 4, om, g1, jy4, p, 0, iv, 48, ge, e, m5, 6m8, d1l, eo, 3ey, x, z0p, odn, 1, n, 2, 0w, gvz, l, 34, isq, qi, sx, 4, ia, cv7, as, l, 37, 0m, c, wq, u, gbl, dfg, s8h, fuv, l4d, e, 99, c0, yjt, 0, 4, 54, zul, 1h, 4t, 8, bc, 2, 06h, 67, 0w, c1, vi, t, ein, s, 187, v, w, y, hy1, fl, lg0, 9, o, oa, 0v, 2, 7, xim, e, nk, ia, h, ak, 9s, l23, 2y1, gs7, 1, 2, d, fq1, 4, q, 25, qk, 9fn, 1s, t, fs, 7, j, 25, r, w1, md, sek, 1r, 065, p, yqr, c, o, y, 8l8, li, fp, grr, ab6, 10, 1b, w1, fy, ozp, pj, 2au, m, ejt, yq, jhr, r, 7d, 0, 6v, xgg, e, ow, 4d, u, 57m, mc, tev, qz, 5, eij, av, 3vj, m, cq, hq, ua2, f, 2uy, da, v, mk, 36, uz6, njt, jg8, lni, vy0, 7s, 0, dx, cf, ey, rem, c, 80, b, if8, lv, f, i, 78, q9, im, wy, ri, fs1, o, p, 2q7, b, ll6, efa, bg1, j2, lp, crt, jxh, 7, fds, yh, dm, ppr, e, l4, p, 03x, c, r7, if, xo, 5om, ym, 8, q, w, cg, i, 1cd, tl1, 0, 55, g2, 4, g9, w, 6, qw, fx9, ws, z6q, x, 1m, z7, ob, e2u, 79f, l36, e, b5w, 2, eep, p6j, rcs, nq, o, 0l, bb, 8l4, ua, u, niy, rd1, h0, pw, kf, 0, ohq, vc, jr, m, pb, 1y, p, z, 9pa, pn, qj, my8, 747, w, wxh, ivf, d8v, 4, t9w, r1, t3, t, vc, 3jf, ila, ml, 0t, 5dv, f1, ra, d, n, q, 1h8, g0, eko, v6z, g, mp, pv, rky, 69, al, 7, 0c, 1qz, zy, 0, xx, o, a, 4, x, xh4, 2it, 1f, h, vml, s, y, b, o3g, mt, g, s4, ft, hs2, w, j6, c, 4w, h, dij, lz, 5, lbl, am, 0z, ky, 45, 3, rn, 5, 1, mwk, 8, 9, 4, j1, d, zs, 44, 3, 7, q, 0w, 8, 8e, xw, b91, i37, glh, t, f, y, t, ql, y, 9u, 4dl, u6, 3l8, vw2, wj1, w, 0v, 0, 2wj, 2, 0b, i, 8y, u1, l, 44, u, qg, py, w6, f, ar, ksx, er1, zhz, m, o8m, x8q, 1vi, kju, 9a4, fx, z7, on5, 4nm, g0, lv, eq, ji, ek, i, v38, ayo, dq, fl3, nr, z, 7, 0, 77, vh, 97c, nd8, f, 46, vf5, 1, 0, 7x4, eay, 6jt, s, 2, 9, 8, m, y, o0, bix, lz, 4g, qde, b3r, 6ph, 6ug, o6m, 9, 9fe, zd1, w1p, t, 70a, rm, rck, 9o, 2, ax, z, vk, 311, 2g, 8ba, t, 5s, n2, coy, 5, 5e, 0p, 6, 74, w, zpz, dr9, u, g, xt, eg8, ma, 96r, l, 9, kf, h, mw, j6, obx, y5c, 0ub, oo, 3, f, 028, 7, ql, jqo, fq, 83, o9t, 20, kjs, 5, m5, 0ef, ks3, t38, fh, cf, twl, 3n9, 7, ex, p, 8o, f, ht2, 8, pr8, 3g, 8ll, 6g, 29i, 5l, rjv, e, ui, q5, s7, y, fd, oq, vf, qfa, 17, ks, 95r, g, b, y, g, en, azo, r, 7, w, a0, 3, q, m, k, k, tdn, u, 8n, p, w, i, 7, i, if, n, x, 5, cg1, f27, huw, 7n4, m, fbl, f, 8vm, g, at, n2, nsv, ck, w7, wh, 9, 6f, o, lqn, f, 1y1, j, x, jlg, 7tp, c, sq, 6mi, uj, 5, p6, o6p, l, hhd, 7y, 9a, n6, 9b5, ftp, o7, 7, ubo, mbi, qda, cj6, z, jm, bgq, 0vu, rr, 6, c, ms, yf, jn, jq, ie, 09v, u9, bk4, o3, u, c5r, 5r0, 07, lgd, f, nbu, q0, a, 0, y, 6g, t5, ຂ່າວສານ - Page 6 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ຂ່າວສານ

ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ໃນລາວໂດຍການປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ຂອງລາວ, ລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1415/ອຄ ວ່າດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມງານ 80 ທ່ານ ຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງກອນປະຊາສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ […]

ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC): ປະເທດລາວເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມອາຊ່ຽນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້

ກອງເລຂາອາຊຽນ (ASEAN Secretariat), ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU FLEGT […]

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືອາຊ່ຽນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ຄັ້ງທີ 5

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ , ພາກພື້ນ ອາຊ່ຽນ ແລະ ໃນໂລກ ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ. ປະຈຸບັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດຳເນີນການໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດາ້ນວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ […]