ຄວາມຄືບໜ້າ

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ແຜນງານ FLEGT ໄດ້ຖືກລິເລີ່ມໃນປີ 2010. ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຍື່ນໜັງສືເຈດຈໍານົງ ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຜນງານ FLEGT. ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2010 ແລະ 2011, ຄະນະເຮັດວຽກຈາກ 2 ກະຊວງ ຮ່ວມກັບຄະນະ ກໍາມາທິການເອີຣົບ ແລະ ອົງການ GIZ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງ “ບົດສຶກສາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ໃນລາວ”, ເພື່ອລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ FLEGT.

 

ໃນວັນ ທີ 28 ກຸມພາ 2012, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືເຈດຈໍານົງສະແດງຄວາມສົນໃຈ ໃຫ້ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບການກະກຽມການເຈລະຈາ ເຂົ້າຮ່ວມ VPA.

 

ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2013, ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະພັນເຢຍລະມັນໄດ້ຮັບຮອງຕົກລົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ProFLEGT).

 

ໃນປີ 2014 ແລະ ຕົ້ນປີ 2015, ອໍານາດປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ມອບໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການທົດລອງພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT.