ການເຈລະຈາ

ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ເພື່ອບັນລຸວິໃສທັດ ປີ 2025 ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງລາວ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບໄປສະຫະພາບເອີຣົບ,

ອາເມລິກາ, ຈີນ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ອົດສະຕາລີ, ຢີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຕະຫຼາດອື່ນໆ

ທີ່ຕ້ອງການໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ກັບປ່າໄມ້.

 

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ໂດຍຜ່ານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ແລະ ການກະກຽມເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

 

ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ອອກ ແຈ້ງການ ສະບັບ ເລກທີ 986/ຫລບ.ກລຂ ເຖິງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບຮອງ ການສ້າງຕັ້ງທີມງານເຈລະຈາ ເພື່ອກະກຽມຂະບວນການເຈລະຈາ FLEGT – VPA. ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍເພື່ອປະສານສົມທົບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປູກ ແລະ ປ່າປະເພດອື່ນໆ.

 

ທ່ານສາມາດດາວໂລດ ວິໄສທັດໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໄດ້ທີ່ນີ້.