ເອກະສານກອງປະຊຸມ

[wpdm_category id=”workshop-documentation,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=30 template=”link-template-calltoaction3.php”]
[bs_collapse id=”collapse_4a98-9b55″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສຳລັບແຜນງານ FLEGT: 29 ມັງກອນ 2018” id=”citem_26d6-1514″ parent=”collapse_4a98-9b55″]

ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

ບົດສະເໜີ TLD1 “ປ່າຜະລິດ” (V4.2)

ບົດສະເໜີ TLD7 “ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້” (V3.1)

ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບ TLD8 “ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້” (V2.2)

ແນວຄວາມຄິດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຟີນີເຈີແບບຄອບຄົວຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ້ຍຶດ ຢູ່ໃນຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນ ການເຈລະຈາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແບບສະໝັກໃຈ ໃນ ສປປ ລາວ


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_5069-7451″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ 3: 19 ມັງກອນ 2018” id=”citem_2cf0-7f69″ parent=”collapse_5069-7451″]

ວາລະກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ 3

ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ FLEGT VPA ປີ 2017

ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ (ທົ່ງລົມ) ເມືອງ ຄູນຄໍາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງທົດລອງທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງ CSO ແຜນງານ FLEGT VPA 2017

ແຜນວຽກຂອງ ແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ EU

ການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ “ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້’’

ການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການທົດລອງ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້

ປຶກສາຫາລື: ຄໍາຖາມຄົ້ນຄ້ວາ


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_32bf-fd88″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສຳລັບແຜນງານ FLEGT: 2 ສິງຫາ 2017” id=”citem_e59d-12ac” parent=”collapse_32bf-fd88″]

ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງ ແຜນ ງານ FLEGT VPA ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ຣົບ

ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ການ ປັບປຸງ ນິ ຍາມ ໄມ້ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມ ກົດ ໝາຍ (TLD) ຂອງແຜນ ງານ ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ຣົບ

ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ປ່າຜະລິດ

ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ໄມ້ ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດ ຫັນ ປ່ຽນ ທີ່ ດິນ ປ່າ ໄມ້ເພື່ອເປົ້າ ໝາຍ ການ ພັດ ທະ ນາ

Remote Sensing Systems to Monitor Conversion Areas (ພາສາອັງກິດ)

ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ສວນ ປູກ ໄມ້

ບົດສະເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້

ການສະເໜີ ແລະ ການທົບທວນ ຜົນ ໄດ້ຮັບຈາກກອງ ປະ ຊຸມ ແບບ ລົງ ເລິກ ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ (Core Expert)

ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ລະບຽບການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_4bf0-e9bb”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້: 28 ກໍລະກົດ 2017” id=”citem_a7ca-278a” parent=”collapse_4bf0-e9bb”]

Lao_FAO_EU_FLEGT-Networking Event_Concept Idea (ພາສາອັງກິດ)

ECCDA: Support the Production of Legal Timber and Timber Production through Improved Competitiveness of SMEs (ພາສາອັງກິດ)

EFI: VPA Progress in Asia and Some Insights Gained from VPA Processes (ພາສາອັງກິດ)

EUDel: EU Policy Framework on FLEGT and Support to VPA Processes (ພາສາອັງກິດ)

FAO: FAO-EU FLEGT Programme 2016-2020 (ພາສາອັງກິດ)

FLEGT SO: An Update on Lao-EU FLEGT VPA Process (ພາສາອັງກິດ)

LWPIA: Enhancing Private Sector’s Participation in the VPA Process (ພາສາອັງກິດ)

NUOL: Building Capacity for Timber Species Identification to Strengthen the TLAS in Laos (ພາສາອັງກິດ)

PADETC: Sustainable Use and Better Management of Forests through Empowered Communities to Participate in FLEGT and VPA Dialogue Process (ພາສາອັງກິດ)


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_1cf2-738f”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມສະເໜີກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ: 23 ມີນາ 2017” id=”citem_2820-9252″ parent=”collapse_1cf2-738f”]

PP01 – ແຈ້ງການ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຕົວແບບ ແລະ ເຄືອຄ່າຍການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງໄມ້

PP02 – ການ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວ ກັບ ຂະບວນການ FLEGT VPA

PP03 – ກໍລະນີສຶກສາ ພາກປະຕິບັດການນຳໃຊ້ລະບົບ COC ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຟີນິເຈີລາວ

PP04 – Basics of CoC System and the New MOIC Decision on Input/Output Monitoring (English version)

PP05 – ບົດ ແນະ ນຳ ກ່ຽວ ກັບ ສູນ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແລະ ພັດ ທະ ນາ (TDC) ສຳ ລັບ ຂະ ແໜງ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ໄມ້ ລາວ

PP06 – ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກິດ ຂະ ໜາດ ນ້ອຍ, ລະ ດັບຄອບ ຄົວ ແລະ ຜູ້ ປະ ກອບ ການ ດ້ານ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ໄມ້ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ໃບ ອະ ນຸ ຍາດ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກິດ


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_5da0-e5cf”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ສໍາລັບໄມ້ທີ່ມາຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ: 17 ມີນາ 2017” id=”citem_5ed0-8b46″ parent=”collapse_5da0-e5cf”]

PP01 – ການ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວ ກັບ ຂະບວນການ FLEGT VPA

PP02 – ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 2: ໄມ້ຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

PP03 – ຄຳເຫັນ ຂອງ EU ກ່ຽວກັບ TLD ໄມ້ທີ່ມາຈາກ ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ການສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທຳອິດກັບ EU

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_8a58-81e3″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ: 17 ກຸມພາ 2017” id=”citem_085a-9284″ parent=”collapse_8a58-81e3″]

PP01 – (ຮ່າງ) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຕິດ ຕາມກວດ ກາໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນວຽກງານ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_d24d-0b64″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາສົກປີ 2017 ໃນແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ: 7-8 ກຸມພາ 2017” id=”citem_a643-a3d7″ parent=”collapse_d24d-0b64″]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານ ປະຈໍາສົກປີ 2017

PP02 – ສະພາບຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ FLEGT VPA ຂອງ ສປປ ລາວ

PP03 – ແຜນ ງານ ສີ ຂຽວ: “ການ ປົກ ປັກ ຮັກ ສາ ແລ ະ ນຳ ໃຊ້ ລະ ບົບ ນິ ເວດ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ຊີ ວະ ນາໆ ພັນແບບ ຍືນ ຍົງ”

PP04 – ການທົບທວນ ຄືນຜົນສຳເລັດ ໃນສົກປີ 2015-2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_3351-4068″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG): 15 ທັນວາ 2016″ id=”citem_e225-7086″ parent=”collapse_3351-4068″]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG), ຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2016

PP01 – ບົດກ່າວເປີດ

PP02 – ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການພັດທະນາ ຄໍານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການເຈລະຈາ ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອຣົບ

PP03 – ສະບັບຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): ໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນມາຈາກເຂດການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

PP04 – ສະບັບຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

PP05 – ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ

PP06 – ການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເອກະສາຊ້ອນທ້າຍຂອງ TLAS

PP07 – ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ: ຕົວຢ່າງ ກໍລະນີສຶກສາຈາກປະເທດເບຼຊິນ

PP08 – ບົດກ່າວປິດ


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_fc41-07db”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG): 27 ກັນຍາ 2016″ id=”citem_61e3-e9c4″ parent=”collapse_fc41-07db”]

PP1 – ແຜນການສ້າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສະບັບຮ່າງ ແຜນການປະຊຸມທາງໄກ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

PP2 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 3 ຂອງປ່າຜະລິດ ສະໜາມໄມ້ 1 – 3.

PP3 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 2 ຂອງ”ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້”

PP4 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 2 ຂອງສວນປູກໄມ້

PP5 – ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ

PP6 – ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ “ຂັ້ນຕອນສົ່ງອອກ”

PP7 -ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້

PP8 – ນິຍາມກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຂັ້ນຕອນໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຕາມທັດສະນະຂອງພາກເອກະຊົນ (ໄມ້ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກ)

PP8 – ນິຍາມກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຂັ້ນຕອນໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຕາມທັດສະນະຂອງພາກເອກະຊົນ (ໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກ)

PP9 – ຜົນຂອງການທົບທວນ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ອະນາໄມຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ ໃນຂອບເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເລກທີ 0122/ປມ ພະຈິກ 2008 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ15/2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_625a-f08c”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ ຄັ້ງວັນທີ 19-20 ກັນຍາ 2016″ id=”citem_49e1-e8ea” parent=”collapse_625a-f08c”]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ ຄັ້ງວັນທີ 19-20 ກັນຍາ 2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_2a99-8e5d”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ສວນປູກ ຄັ້ງວັນທີ 8-9 ກັນຍາ 2016″ id=”citem_c0ef-7ccc” parent=”collapse_2a99-8e5d”]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ສວນປູກ ຄັ້ງວັນທີ 8-9 ກັນຍາ 2016

ຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ: ສວບປູກໄມ້ – ສະບັບທີ 2 (27 ກັນຍາ 2016)


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_83e2-265b”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2016″ id=”citem_ed36-5ec8″ parent=”collapse_83e2-265b”]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2016

ຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ: ພັນທະດ້ານແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ – ສະບັບທີ 2 (27 ກັນຍາ 2016)


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_8802-9ebe”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບໄມ້ສະໜາມ 1-3: ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2016″ id=”citem_a4f2-6dfb” parent=”collapse_8802-9ebe”]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ໄມ້ສະໜາມ 1-3 ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2016

ຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ: ໄມ້ສະໜາມ 1-3 – ສະບັບທີ 3 (27 ກັນຍາ 2016)


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_0129-01b4″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ໄມ້ສະໜາມ 1-3 ຄັ້ງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2016″ id=”citem_2da4-50cb” parent=”collapse_0129-01b4″]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ໄມ້ສະໜາມ 1-3 ຄັ້ງວັນທີ 18-20 ກໍລະກົດ 2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_8a3c-47e3″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ສວນປູກ ຄັ້ງວັນທີ 12-15 ກໍລະກົດ 2016″ id=”citem_1b06-2812″ parent=”collapse_8a3c-47e3″]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ສວນປູກ ຄັ້ງວັນທີ 12-15 ກໍລະກົດ 2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_c874-7674″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2016″ id=”citem_961d-da88″ parent=”collapse_c874-7674″]

ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2016


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_ac10-e93a”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຄັ້ງທີ 26: Illegal Logging Update and Stakeholder Consultation Meeting” id=”citem_f6be-4ec5″ parent=”collapse_ac10-e93a”]

Experiences from the Lao EU-FLEGT Process (ພາສາອັງກິດ)

Illegal Logging Update in Laos – Private Sector Perspective (ພາສາອັງກິດ)

Forestry Legality Compendium as a Tool for Timber Legality Development and Supply Chain Control for Production Forest (ພາສາອັງກິດ)

Involvement of civil society organisations (CSO) in the development process of timber legality definition (TLD) in the FLEGT/VPA Process In Lao PDR (ພາສາອັງກິດ)


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_456b-139d”]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG): 26 – 27 ເມສາ 2016″ id=”citem_c3d6-5741″ parent=”collapse_456b-139d”]

ສະບັບ (ຮ່າງ) ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງປ່າຜະລິດ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ສະໜາມໄມ້ 1–3

ຄວາມຄືບໜ້າ/ຈຸດທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນງານຂອງ FLEGT/VPA ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການນຳສະເໜີບັນດາຫຼັກການ & ມາດຖານ ສຳລັບນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD)

ມາດຕະຖານດ້ານນິຕິກຳ: ປ່າຜະລິດ 1.3 ແລະ 1.4

ມາດຕະຖານດ້ານນິຕິກຳ: ປ່າຜະລິດ 1.7 ແລະ 1.8

ໂຄງສ້າງ ຮ່າງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ການກໍານົດຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA

ປະເມີນການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບໄມ້ທີ່ມາຈາກພື້ນທີ່ປ່າຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ, ນັບແຕ່ການວາງແຜນຈົນຮອດ ໄມ້ສະໜາມ 3 ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນອານາຄົດ

ວຽກງານ ໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ປ່າຜະລິດ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງປ່າໄມ້ອື່ນໆ

ຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_85dc-8510″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປະຈໍາໄຕມາດ ທີ 1 ປີ 2016 ຂອງແຜນງານ FLEGT” id=”citem_ea46-2f11″ parent=”collapse_85dc-8510″]

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປະຈໍາໄຕມາດ ທີ 1 ປິ 2016 ຂອງແຜນງານ FLEGT

ກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ວາງແຜນປະຈໍາໄຕມາດ ທີ 1 ປິ 2016 ຂອງແຜນງານ FLEGT

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_8434-edf4″]
[bs_citem title=”ຜູ້ແທນລາວນໍາສະເໜີແນວທາງໃໝ່ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊິຟິກ” id=”citem_9650-ef0e” parent=”collapse_8434-edf4″]

Stream 1: Pathways to Prosperity – Future Trade and Markets

Overview of Forestry Sector and Timber Trade in Lao PDR and the FLEGT/VPA Negotiation Process with special reference to a Forestry Legality Compendium

Private Sector Involvement in the FLEGT-VPA Negotiation

[/bs_citem]
[/bs_collapse]

 

[bs_collapse id=”collapse_0ac1-9a05″]
[bs_citem title=”ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານ FLEGT-VPA ໃນ ສປປ ລາວ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ 15 ຫາ 17 ທັນວາ 2015” id=”citem_8f1b-09f9″ parent=”collapse_0ac1-9a05″]

ທັດສະນະຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ VPA

ການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ (CoC) ສຳລັບຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

ການຫ້າມສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້

ການເມືອງ ແລະ ລະດັບໂຄງສ້າງເຕັກນິກ & ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການເຈລະຈາ FLEGT-VPA

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ (CSOs) ໃນວຽກງານ FLEGT VPA

ພາບລວມຂອງການສັງລວມນິຕິກຳກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສະໜອງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບໄມ້ສະໜາມ I-III

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມການສົ່ງອອກໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບສວນປູກໄມ້

ການປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບມີການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ (COC) ແລະ ໂຄງການທົດລອງນໍາໃຊ້ໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ, ໄມ້ເນື້ອອ່ອນ (LKS) ຈາກເຂດພັດທະນາໂຄງລ່າງ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ

ບົດສຶກສາ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການເຄື່່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ ໃນ 3 ແຂວງສາທິດຂອງໂຄງການ FLEGT ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງແຂວງ ອັດຕະປື

ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ

ການພັດທະນານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ການສັງລວມ ຜົນການປຶກສາຫາລື ຂອງການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນການເຈລະຈາເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ


[/bs_citem]
[/bs_collapse]