ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທທາງການຂອງລາວ FLEGT

Lao EU Process on FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

ເອກະສານກອງປະຊຸມ


  ແຜນວຽກ ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ EU

  ບົດສະເໜີ TLD1 “ປ່າຜະລິດ” (V4.2)

  ບົດສະເໜີ TLD7 “ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້” (V3.1)

  ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບ TLD8 “ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້” (V2.2)

  ແນວຄວາມຄິດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຟີນີເຈີແບບຄອບຄົວຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

  ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

  ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງໄມ້ຍຶດ ຢູ່ໃນຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນ ການເຈລະຈາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແບບສະໝັກໃຈ ໃນ ສປປ ລາວ

   

  ວາລະກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ 3

  ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ FLEGT VPA ປີ 2017

  ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ອອກຈາກອ່າງເກັບນໍ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນ (ທົ່ງລົມ) ເມືອງ ຄູນຄໍາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

  ແຂວງທົດລອງທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື

  ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງ CSO ແຜນງານ FLEGT VPA 2017

  ແຜນວຽກຂອງ ແຜນງານ FLEGT VPA ລະຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ EU

  ການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ “ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນວຽກງານການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້’’

  ການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້, ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  ການທົດລອງ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້

  ປຶກສາຫາລື: ຄໍາຖາມຄົ້ນຄ້ວາ

   

  ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງ ແຜນ ງານ FLEGT VPA ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ຣົບ

  ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ການ ປັບປຸງ ນິ ຍາມ ໄມ້ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມ ກົດ ໝາຍ (TLD) ຂອງແຜນ ງານ ລະ ຫວ່າງ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ຣົບ

  ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ປ່າຜະລິດ

  ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ໄມ້ ທີ່ ມາ ຈາກ ເຂດ ຫັນ ປ່ຽນ ທີ່ ດິນ ປ່າ ໄມ້ເພື່ອເປົ້າ ໝາຍ ການ ພັດ ທະ ນາ

  Remote Sensing Systems to Monitor Conversion Areas (ພາສາອັງກິດ)

  ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ສວນ ປູກ ໄມ້

  ບົດສະເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້

  ການສະເໜີ ແລະ ການທົບທວນ ຜົນ ໄດ້ຮັບຈາກກອງ ປະ ຊຸມ ແບບ ລົງ ເລິກ ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ (Core Expert)

  ບົດ ສະ ເໜີ ສະບັບຮ່າງ TLD: ລະບຽບການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

   

   

   

   

   

   

  ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ (TWG), ຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2016

  PP01 – ບົດກ່າວເປີດ

  PP02 – ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການພັດທະນາ ຄໍານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການເຈລະຈາ ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອຣົບ

  PP03 – ສະບັບຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): ໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນມາຈາກເຂດການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

  PP04 – ສະບັບຮ່າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD): ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

  PP05 – ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ

  PP06 – ການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເອກະສາຊ້ອນທ້າຍຂອງ TLAS

  PP07 – ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ: ຕົວຢ່າງ ກໍລະນີສຶກສາຈາກປະເທດເບຼຊິນ

  PP08 – ບົດກ່າວປິດ

   

  PP1 – ແຜນການສ້າງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສະບັບຮ່າງ ແຜນການປະຊຸມທາງໄກ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

  PP2 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 3 ຂອງປ່າຜະລິດ ສະໜາມໄມ້ 1 – 3.

  PP3 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 2 ຂອງ”ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້”

  PP4 – ຮ່າງນິຍາມໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະບັບທີ 2 ຂອງສວນປູກໄມ້

  PP5 – ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ

  PP6 – ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ “ຂັ້ນຕອນສົ່ງອອກ”

  PP7 -ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້

  PP8 – ນິຍາມກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຂັ້ນຕອນໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຕາມທັດສະນະຂອງພາກເອກະຊົນ (ໄມ້ທີ່ສາມາດສົ່ງອອກ)

  PP8 – ນິຍາມກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງຂັ້ນຕອນໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ ແລະ ສົ້ນອອກ ຕາມທັດສະນະຂອງພາກເອກະຊົນ (ໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກ)

  PP9 – ຜົນຂອງການທົບທວນ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ອະນາໄມຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ ໃນຂອບເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເລກທີ 0122/ປມ ພະຈິກ 2008 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ15/2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ສະບັບ (ຮ່າງ) ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງປ່າຜະລິດ ຂອງກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ສະໜາມໄມ້ 1–3

  ຄວາມຄືບໜ້າ/ຈຸດທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນງານຂອງ FLEGT/VPA ຢູ່ ສປປ ລາວ

  ການນຳສະເໜີບັນດາຫຼັກການ & ມາດຖານ ສຳລັບນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD)

  ມາດຕະຖານດ້ານນິຕິກຳ: ປ່າຜະລິດ 1.3 ແລະ 1.4

  ມາດຕະຖານດ້ານນິຕິກຳ: ປ່າຜະລິດ 1.7 ແລະ 1.8

  ໂຄງສ້າງ ຮ່າງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

  ການກໍານົດຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງແຜນງານ FLEGT VPA

  ປະເມີນການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບໄມ້ທີ່ມາຈາກພື້ນທີ່ປ່າຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ, ນັບແຕ່ການວາງແຜນຈົນຮອດ ໄມ້ສະໜາມ 3 ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນອານາຄົດ

  ວຽກງານ ໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນ ປ່າຜະລິດ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງປ່າໄມ້ອື່ນໆ

  ຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້

   

   

   

  ທັດສະນະຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ VPA

  ການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ (CoC) ສຳລັບຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

  ການຫ້າມສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້

  ການເມືອງ ແລະ ລະດັບໂຄງສ້າງເຕັກນິກ & ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

  ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການເຈລະຈາ FLEGT-VPA

  ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ (CSOs) ໃນວຽກງານ FLEGT VPA

  ພາບລວມຂອງການສັງລວມນິຕິກຳກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສະໜອງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

  ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບໄມ້ສະໜາມ I-III

  ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້

  ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມການສົ່ງອອກໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

  ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບສວນປູກໄມ້

  ການປຸງແຕ່ງໄມ້ແບບມີການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ (COC) ແລະ ໂຄງການທົດລອງນໍາໃຊ້ໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ, ໄມ້ເນື້ອອ່ອນ (LKS) ຈາກເຂດພັດທະນາໂຄງລ່າງ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ

  ບົດສຶກສາ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການເຄື່່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ ໃນ 3 ແຂວງສາທິດຂອງໂຄງການ FLEGT ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງແຂວງ ອັດຕະປື

  ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ

  ການພັດທະນານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

  ການສັງລວມ ຜົນການປຶກສາຫາລື ຂອງການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

  ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນການເຈລະຈາເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ