ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທທາງການຂອງລາວ FLEGT

Lao EU Process on FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

ເອກະສານອ້າງອີງ

Title Download
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2015-2016: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ລະຫວ່າງ ອິນໂດເນເຊຍ-ສະຫະພາບເອີຣົບ (ພາສາອັງກິດ)
  1 files      94 downloads
Download
ເຄື່ອງວັດແທກ SUUNTO PM-5/1520 (Clinometer)
  1 files      80 downloads
Download
ເຄື່ອງວັດແທກ SUUNTO PM-5 (Clinometer)
  1 files      68 downloads
Download
ເຄື່ອງວັດແທກໄມ້ຢືນຕົ້ນ (Dendrometer)
  1 files      86 downloads
Download
ເອກະສານປະມວນສັບ ແຜນງານ Lao EU-FLEGT
  1 files      45 downloads
Download
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະດ້ານແຮງງານ ໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້
  1 files      9 downloads
Download
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 3: ສວນປູກໄມ້
  1 files      10 downloads
Download
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1: ປ່າຜະລິດ
  1 files      426 downloads
Download
ການຄ້າໄມ້ລະຫວ່າງ ປະເທດ ລາວ – ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 2012-2015 (ພ້ອມຕົວເລກ ປີ 2016)
  1 files      89 downloads
Download
ລະບຽບການສາກົນກ່ຽວກັບໄມ້ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ
  1 files      98 downloads
Download
ການຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບໄມ້ຈາກປະເທດລາວ ໄປສູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ: ສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ
  1 files      6 downloads
Download
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະປະສານງານດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານ FLEGT VPA_ເລກທີ 1868/ກປ ປີ 2016
  1 files      98 downloads
Download
ແຜນວຽກປະຈໍາສົກປີ 2015-2016 ສໍາລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ
  1 files      8 downloads
Download
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະບານລາວ – ເລກທີ 12 ປີ 2007
  1 files      0 download
Download
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ – ເລກທີ 05 ປີ 2006
  1 files      0 download
Download
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) – ເລກທີ 43 ປີ 2013
  1 files      3 downloads
Download
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ – ເລກທີ 08 ປີ 2004
  1 files      1 download
Download
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດໃນ ສປປ ລາວ – ປີ 2010
  1 files      0 download
Download
ຫຼັກການລວມຂອງການສ້າງລະບົບການສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ – ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນ
  1 files      3 downloads
Download
ຄູ່ມືສໍາລັບການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
  1 files      1 download
Download
ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ – ເລກທີ 0535 ປີ 2001
  1 files      6 downloads
Download
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການກອງທຶນ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ກພປຊ) ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ – ເລກທີ 281 ປີ 2010
  1 files      3 downloads
Download
ຂໍ້ແນະນໍາ ການສ້າງກົດລະບຽບຂອງບ້ານ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ປ່າທໍາມະຊາດ – ເລກທີ 0445
  1 files      4 downloads
Download
ແຈ້ງການ ການຍົກເລີກບັນດາປ້ອມ-ຈຸດກວດກາ ເພື່ອເກັບຄ່າຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຜ່ານດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ – ເລກທີ 1179 ປີ 2011
  1 files      1 download
Download
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂາຍໄມ້ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ພາຍໃນມາດຕະຖານຂອງສະພາບໍລິຫານປ່າໄມ້ສາກົນ (FSC) – ເລກທີ 1976 ປີ 2010
  1 files      0 download
Download
ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ – ເລກທີ 03-97
  1 files      1 download
Download
ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈາລະຈອນທາງບົກ – ເລກທີ 02 ປີ 2000
  1 files      1 download
Download
ແຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກ – ເລກທີ 1601 ປີ 2008
  1 files      3 downloads
Download
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຍັດຕິກອງປະຊຸມ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ການກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຄັ້ງວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2012 – ເລກທີ 32 ປີ 2012
  1 files      3 downloads
Download
ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ – ເລກທີ 17 ປີ 2008
  1 files      3 downloads
Download