ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາຍນອກ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ແຜນວຽກ EU-FLEGT: http://www.flegt.org/

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ສະເພາະນັກຂ່າວ ໃນການລາຍງານຜົນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານ ແຜນວຽກ EUFLEGT: http://www.flegtmedia.org/

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍປ່າໄມ້ອາຊຽນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:

http://www.asean.org/

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm

www.euflegt.efi.int

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໄມ້ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:

http://www.euflegt.efi.int/publications/-/document/25520

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າໄມ້ເຂົ້າສູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ

http://www.cbi.eu/market-information/timber-products/eutr-guide