ການສຶກສາການສັງລວມ ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້

ບົດສັງລວມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ການວິເຄາະກອບນິຕິກໍາດ້ານປ່າໄມ້ໂດຍຫຍໍ້, ລວມທັງບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ຈາກປ່າຜະລິດ, ປ່າປູກ, ພື້ນທີ່ປ່າສໍາລັບກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ປ່າຊົມໃຊ້ຊາວບ້ານ. ບົດສັງລວມນີ້ໄດ້ກວມເອົາ ການວາງແຜນ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.

ບົດສັງລວມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການພັດທະນານິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLD) ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງ ລະບົບຄໍ້າປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ໃນ ສປປ ລາວ.

ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO)-ໂຄງການຮ່ວມມືຂອງທະນາຄານໂລກ, ໂຄງການ SUFORD-SU (ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ປະເທດຟິນແລນ) ແລະ ໂຄງການ GIZ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (GIZ ProFLEGT), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ບົດສັງລວມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2015 ເຊິ່ງມີລັກສະນະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ສຸມໃສ່ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້: ປ່າທໍາມະຊາດ, ດິນທີ່ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ໄປເປັນເຂດສໍາປະທານ (ກະສິກໍາ, ບໍ່ແຮ່) ແລະ ເປັນເຂດສໍາລັບພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການລົງທຶນສວນປູກຂະໜາດໃຫຍ່, ສວນປູກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສວນປູກຂະໜາດຄົວເຮືອນ, ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ໄມ້ທີ່ຢູ່ດິນກະສິກໍາຕ່າງໆ.
 • ມີການຮຽບຮຽງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ຈົນເຖິງ ຕະຫຼາດ, ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  • ການຈັດປະເພດທີ່ດິນ, ການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນ
  • ການອະນຸຍາດໂຄງການສໍາປະທານ (ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ກະສິກໍາ, ບໍ່ແຮ່) ແລະ ການລົງທຶນປູກໄມ້
  • ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
  • ການສ້າງ, ອະນຸມັດ ແລະ ຈັດສັນໂກຕາ ລວມທັງການວາງແຜນຂຸດຄົ້ນໄມ້ປະຈໍາປີ
  • ການຂຸດຄົ້ນ
  • ສະໜາມໄມ້ 1
  • ສະໜາມໄມ້ 2
  • ສະໜາມໄມ້ 3
  • ການປຸງແຕ່ງໄມ້
  • ການຂົນສົ່ງ
  • ການຊື້-ຂາຍໄມ້
  • ການສົ່ງອອກ
 • ມີໂຄງສ້າງໂດຍອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ເລກທີ 06/ນຍ 2007 (“ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້”) ແລະ ອີງຕາມການຈັດລໍາດັບຊັ້ນທາງກົດໝາຍດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ເລກທີ 19/ນຍ
 • ລະບຸເຖິງບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
 • ຮຽບຮຽງ ເນື້ອໃນນິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
 • ບົດສັງລວມດັ່ງກ່າວນີ້ ລວມມີ ການວິເຄາະນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະບຸບັນດາຊ່ອງວ່າງ, ຈຸດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນເອກະສານອ້າງອີງ.

 

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ບົດສັງລວມເນື້ອໃນເອກະສານດ້ານກົດໝາຍ (ສະບັບພາສາອັງກິດ) ຫຼື ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

[bs_collapse id=”collapse_6dea-479a”]
[bs_citem title=”ທຸລະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ” id=”citem_fe69-1ad0″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”business-and-enterprise,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຢັ້ງຢືນ” id=”citem_ab5e-5dc4″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”certification,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການເຊົ່າ ແລະ ການສໍາປະທານ” id=”citem_115d-fdc2″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”concessions-and-leases,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ລັດຖະທໍາມະນູນ” id=”citem_1a22-cc6c” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”constitution,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການໃຫ້ສິດແກ່ທ້ອງຖິ່ນ” id=”citem_6598-6f8d” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”decentralisation,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ” id=”citem_9889-1f8e” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”enforcement,” items_per_page=30]

 

[/bs_citem]
[bs_citem title=”ສະພາບແວດລ້ອມ” id=”citem_8cfb-3e88″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”environment,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການສົ່ງອອກ” id=”citem_3539-85b2″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”export,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ກົດໝາຍປ່າໄມ້” id=”citem_2d20-4888″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”forestry-law,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ນິຕິກໍາ ແລະ ຄໍາສັ່ງທົ່ວໄປ” id=”citem_66da-e1a0″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”general-orders,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຄຸ້ມຄອງ” id=”citem_cf0b-36cc” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”governance,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຕັດໄມ້” id=”citem_8c9e-aef7″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”harvesting,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການລົງທຶນ” id=”citem_ded1-13f0″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”investment,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ແຮງງານ” id=”citem_6e6d-4652″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”labour,” items_per_page=10]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ຊັບສິນ ແລະ ທີ່ດິນ” id=”citem_c19d-32ce” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”land-and-property,” items_per_page=10]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ” id=”citem_5dc8-09ea” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”non-timber-forest-products,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການວາງແຜນການສໍາຫຼວດປ່າໄມ້ ແລະ ການອອກໂຄຕ້າ” id=”citem_5859-4ef8″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”planning-inventory-and-quota,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ສວນປູກ” id=”citem_d6de-1d1d” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”plantations,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການປຸງແຕ່ງໄມ້” id=”citem_ab93-f32c” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”processing,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຟື້ນຟູປ່າ” id=”citem_b41b-0880″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”regeneration,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຈໍາໜ່າຍ” id=”citem_d88d-9cec” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”sales,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ອາກອນພາສີ” id=”citem_30fb-d906″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”tax,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ການຂົນສົ່ງ” id=”citem_f20d-cb4a” parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”transport,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ປ່າໄມ້ບ້ານ” id=”citem_d863-4477″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”village-forestry,” items_per_page=10]


[/bs_citem]
[bs_citem title=”ກໍາມະກອນແຮງງານ” id=”citem_30aa-77e2″ parent=”collapse_6dea-479a”]

[wpdm-all-packages categories=”workers,” items_per_page=30]


[/bs_citem]
[/bs_collapse]