ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ ອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແຜນວຽກ ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

 

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທຸກສະບັບ ແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ປະເທດສົ່ງອອກໄມ້ ທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ແມ່ນເກີດຂຶ້ນແບບສະໝັກໃຈ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງທີ່ທັງສອງຝ່າຍຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ.

 

ແຕ່ວ່າ ເນື້ອຫາຂອງແຕ່ລະຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າ ເນື່ອງຈາກເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບູລິມາສິດ/ຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງປະກອບ ຫຼື ໝາກຜົນທີ່ສໍາຄັນໃນແຕ່ລະຂໍ້ຕົກລົງ ຈະປະກອບມີ:

 

ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ນໍາເຂົ້າໃນຕະຫຼາດເອີຣົບຈາກປະເທດຄູ່ຄ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 

ເພື່ອຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ປະເທດຄູ່ຄ້າຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າສ່ວນໃດຂອງກອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນ ປະເທດຄູ່ຄ້າ ຍັງຕ້ອງມີລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໃນ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະເທດຄູ່ຄ້າຈະສາມາດບັນລຸຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍການສ້າງລະບົບຂຶ້ນຈາກລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

 

ສິ່ງໃດທີ່ພິເສດກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA?

ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າສອງຝ່າຍອື່ນໆໃນຫຼາຍດ້ານຄື:

  1. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດນັ້ນ, ເນື້ອຫາຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປະເທດນັ້ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ລວມມີ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການປະຊາສັງຄົມ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດໄດ້ຕັດສິນໃຈເຖິງວິທີການໃນການໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
  2. ທັງສອງຝ່າຍເຈລະຈາເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ໃນການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ເອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າອື່ນໆ.
  3. ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ໄດ້ນໍາເອົາການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຂົ້າໃນຂະບວນການ ແລະ ເນື້ອຫາຕ່າງໆ. ການປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆສະເໜີວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ມີຄວາມສັກສິດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.