FLEGT ໃນ ASEAN

ຕະຫຼາດໄມ້ທົ່ວໂລກກໍາລັງເພີ່ມແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄມ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົດສຕາລີ. ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດຜູ້ຊົມໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດ ASEAN.

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍຄວາມຖືກຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ໄມ້ຕັດຈາກໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN ແລະ ຈະຖືກນໍາໄປປຸງແຕ່ງຢູ່ອີກປະເທດສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງ ASEAN. ແນວທາງປະຕິບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນ ASEAN ຍິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ມຕື່ມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ກອບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຈະຍັງຊ່ວຍບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ASEAN ອີກດ້ວຍ. ແຜນງານ FLEGT ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມທ່າແຮງທາງການຄ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອງ ASEAN ແລະ ຍາດໄດ້ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໂລກ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນໃນພາກພື້ນ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN ຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານ FLEGT ດັ່ງກ່າວ.

 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2009, ລັດຖະມົນຕີດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງກອບອ້າງອີງປະຈໍາພາກພື້ນກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດໃນການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໄມ້ ແລະ ໃນການຕິດຕາມກວດກາໄມ້ຂອງອາຊຽນ, ແນວທາງປະຈໍາອາຊຽນໃນການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ເລຂາທິການປະຈໍາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຄັ້ງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ FLEGT ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບການພັດທະນາໃນແຜນງານດັ່ງກ່າວ.

 

ໃນປະຈຸບັນ ມີ ຫ້າ ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສ່ວນບັນດາປະເທດອື່ນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມການເຈລະຈາ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ.