ອົງກອນຫຼັກ

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຫຼື “ກກປມ”(DOFI)ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ, ສືບສວນ – ສອບສວນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເປັນໜ່ວຍງານຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ໃນ ປະເທດ ລາວ.

 

ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຫຼື “ກຂອ” (DIMEX) ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ການຄ້າຊາຍແດນ, ການຄ້າຜ່ານແດນ, ການຄ້າຂາອອກຕໍ່, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ.

 

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຫຼື “ກຄຊປ” (DFRM) ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ.