ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທທາງການຂອງລາວ FLEGT

Lao EU Process on FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

  • Green Community Alliance
  • ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຊົນນະບົດ (RRDPA)
  • ສະມາຄົມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (ACTD)
  • ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (LBA)
  • ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP)
  • ສະມາຄົມອານຸລັກສັດປ່າ (WCA)
  • ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ (SODA)