ໜ່ວຍງານພາກລັດອື່ນໆ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

 • ກົມປ່າໄມ້
 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
 • ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ
 • ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

 • ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
 • ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ
 • ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 • ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 • ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 • ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
 • ກົມແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ

ກະຊວງການເງິນ

 • ກົມພາສີ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

 • ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ

ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ

 • ກົມກົດໝາຍ
 • ກົມນິຕິກໍາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

 • ກົມເສດຖະກິດ

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

 • ກົມກົດໝາຍ
 • ກົມສັງລວມເສດຖະກິດ
 • ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
 • ຫ້ອງການລັດຖະບານ