ຫ້ອງການປະສານງານ FLEGT

ຫ້ອງການປະສານງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT Standing Office)ແມ່ນຫ້ອງການກອງເລຂາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ FLEGT, ລວມເຖິງພາກສ່ວນEU.