ໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ FLEGT

ໃນການເລີ່ມ ແຜນງານ FLEGT ຂອງ ປະເທດລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ອົງກອນໄດ້ຈັດຕັ້ງແຜນວຽກ ຫຼື ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຂຶ້ນ ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວອື່ນໆເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການພັດທະນາ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA.