EFI

ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣົບ ຫຼື EFI ເປັນອົງກອນຄົ້ນຄ້ວາສາກົນທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດ ຟິນແລນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄ້ວາປ່າໄມ້ ໃນລະດັບພາກພື້ນເອີຣົບ. ພາຍໃຕ້ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ, EFI ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກ FLEGT ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໃນປີ 2007, ໜ່ວຍງານ EU FLEGT Facility ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການໂດຍ EFI. ໜ່ວຍງານ EU FLEGT Facility, ເຊິ່ງປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ EFI, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ຜະລິດໄມ້ ກ່ຽວກັບການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPAs) ພາຍໃຕ້ແຜນວຽກ FLEGT Action Plan.

 

ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2008, EFI ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການສະໜັບສະໜູນກັບ ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບ (EC) ກ່ຽວກັບ ແຜນການສະໜັບສະໜູນພາກພື້ນ ສໍາລັບ ແຜນວຽກ FLEGT ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນອາຊີ. ສໍານັກງານພາກພື້ນປະຈໍາອາຊີຂອງ FLEGT ຂອງໜ່ວຍງານ EU FLEGT Facility ທີ່ຂຶ້ນກັບ EFI ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2009. ສໍານັກງານ FLEGT Asia ນີ້ ມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັບແນວຄິດລິເລີ່ມໃນພາກພື້ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນອາຊີ.

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EFI ໄດ້ທີ່: http://www.euflegt.efi.int