FAO FLEGT Programme

ເພື່ອຕ້ານການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າໄມ້ດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼາດເອີຣົບ, ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນປີ 2003.

 

ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ແຜນງານ FLEGT ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ FLEGT, ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍລວມມີ ໂຄງການ FAO FLEGT. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ເຊິ່ງກ້າວເຂົ້າໄລຍະ ທີ 3, ຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະເທດຜະລິດໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງ ແຜນງານ FLEGT ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ FAO FLEGT ໄດ້ທີ່: http://www.fao.org/forestry/fao-flegt/en/