RRDPA

Rural Research and Development Promoting Knowledge Association (RRDPA)

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫຼື RRDPA ແມ່ນ ສະມາຄົມເອກະລາດທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຈັດການໂດຍຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ. RRDPA ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊົນລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະຊາຊົນປູກເຂົ້າ ເຖິງພະນັກງານອາວຸໂສເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ແຫ່ງຊາດປະຈໍາລາວ.

 

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມ RRDPA ໄດ້ທີ່: http://www.rrdtc.org