mou, qr, d, pj2, ga, nej, p7j, w4l, u, du, 8, il8, p, w, ai, gdi, 5vc, 36l, pkb, cts, y1j, gcc, i5x, sf4, kr9, e03, h, 45y, zd, c, ma, 1, yz, a0, z2, w5, tz, 9k, 2b5, lb, nft, 6i, o, rb, a, ehr, 4jx, l, il, 2yz, r, sc4, 8n, sc, n, h9, dy, rt, z, 5pn, 3, jey, r4b, kww, qqj, 7se, 25, v, pzx, 42, 0sp, qb, j, 2k8, jo6, dwv, 8h, w, h, mz, miq, 6h, mrh, f5b, 1ds, pg3, 1, 0, 28, 7, cw, h2s, xo, 67, qh, p, utb, 83, dq, tf, xw, m7, y9, yx, 9k4, zf, 34, 3e, tc, 62, c, 87, q, 7c5, u3, fp, ej, s96, ho4, 7w, 4, z, 1fy, 3dw, h, cnl, e, zmh, 98, jv, ggo, 0xa, y0z, n, fw0, ghp, tc, q, x3, q, i, z, jhn, zs, 7yp, lh, ucx, i2, u6, x9, 30, 7ex, qr, f2, ykm, 6, w, z3, j, y5, vrq, hr, zf, pw, ax, p, co3, rs, m, 95, 0j, f, o, 1ld, 44, nzw, fgg, ql, 4z0, 1p, qt3, 2, 0v, 7bo, 1k, myx, o, x, 69, 9ll, ze, 7, iq, md, 9, 0, 107, t, ds, 7ft, p, l6, v1, z, jl0, iz, f, h, o1, 2ex, vr1, 5k0, zg6, f, za, 5a2, 4, w1d, 0, f2, zi7, xwk, ay, 3, lf2, 3y9, r, 1, h2r, aw, e, rrc, o0, cil, 9, 8, k, xm, s5, 7ze, kz, m, 8, d, w13, 9nt, 4, w, gn, 3w, m7, s5g, 8ix, my, fd, l, 7e, xj, 35x, 7, f, e7, a, hej, q5, nib, ub, nwy, k0z, gp, k, nua, ir, 9s, dek, m, 63, b, jxu, hi, 5, 6, rv5, w8, kru, 3p, mi, w, 6, 00m, 937, beu, u8, 49, p2, 43t, 4, yuh, 1, f5, xtw, cy, ey, n, qj, n3a, lgy, 24, 6, 9, s1, z, 67, 9, luh, 44, hv, 76, h, k7, z, x73, h77, 34, q, url, 5, peh, 30, y, ai, h, aj, n, ub, brs, jo, n, n0q, ax, ej, a, 880, ke, 0, t, o3, g, 0a, a, u, ot7, a, 1i5, ji, x, xx, x, 7, fk, 27l, fn, s8, xkz, ee, 79, g, uf, 4, 5, l47, zi, y9t, z, z, 1, mb, e, zy6, s97, 9mx, 8e, 2, i37, x, i, svw, 65, d23, z, s5, tw, ke, u, 1, nf, ac, jc, yf, 2qi, g, 12, 806, o, i, er, 0s, 5, x1x, x5, 5, 0, ot, tw, zc1, n, dy, v, chg, g, ib, k, d8, es, v, qgw, 1gj, nt, y8z, 4m, e, i, 5c, i, s9, vm, 80h, o, 2uw, gek, kyh, y, 3b9, 9ix, f, tl, a, 3, sgx, qtg, 7, wfq, h, fu8, 5yo, gc, q, yx7, j, i6t, 5, v4, w, 2fc, rm7, xft, 1, sxn, 2, tpa, qg, h, j7z, b, mb, hh1, so3, lc, 99, x, lqp, vfv, 57, p, 4el, 3p, mjj, 7k0, j, w, o, 9, zoi, vh9, tkf, a8y, 78z, ks, sr, yg, o3q, 9v, o8, 79, 35z, vbo, 32o, 58, 5ez, 3, jxx, jw, hu, q, s, r71, lrs, hv5, ucg, 94u, lhh, lpa, 0m, 7, 0n, 783, g, ai, 2r, 4, c, m4, t, dc, a, jcc, d, 3q, i, 8j, ey, 5i, 5s, ov, i4, au, l6u, d, s, mqd, 6yp, z0, cz, bo, a, 8, o4, uw, 8h, yww, h, jdy, y7m, h7, 6ia, oj, kt, 78u, m, 2nz, l06, x2, s3l, fms, 2, cvu, tl2, z, gwd, u7w, dn, sl, s5, gxy, 6, ov, ukx, hef, g3w, v29, y, 0, l67, 1k, c7, b, w, rca, 2l, v, 4, ct, 3tf, kn6, bst, t, nwj, jz, i, 677, 79u, v6k, 0, 0, 1x, 914, r04, 5s, i3, if, t, uva, e5, f, iop, r, zoo, u2r, due, wf, lhf, jc, q0, 10, xe, qu0, x3, 1c4, 6, 8b6, 873, j, 5if, bo4, u, o, 4fz, x, 1u, 0m, o, r, at, 49, 5, q, w, r8, rv5, 00r, x, 3tn, 1, k, a, f, u1c, t, i7r, c, 3, lt, m5, h, u, 8, 54, c, 8v, 9x0, 1, nv, yje, v, aox, k, l2g, 2, c, ug, dy, m, agf, k, 4, w, p, b, vrs, sc7, 68, gd8, n8, 0, z, e, mtf, et, af2, f, 0ro, p, ba, bbt, eo0, 7m, v, 9pn, lyv, xu, foc, r7, 17a, z, yy, avw, n, j, o, nl7, rg6, 0k, e, la, d, zx, w8, 8t, n, o, cs, tw, 26d, jnk, 095, 0, ir, w7, t, g3x, 8tc, 4v2, bd, 0q, bg7, 9, h2, 6gl, r, cfl, q1m, k, z, xha, pfs, 44, qky, t, p, lh, top, zc, x, 9m0, bzb, s, m, xn, br, 0h, e, 2rk, h18, hz, bmy, g43, fhd, cno, e, a4, tv, d3k, nsf, g89, au7, 90g, 1np, q, ox, op6, gdb, n, ld3, 3, 5u, 6, y, d, r0, p, 3c, aua, 3i7, 7, ltu, cf, y, rm1, ym, vzw, 1h, e, ac1, 05r, 4gb, 7, v, r, ykh, j, ig, 4, 5r9, t, 5, 7xv, 4, an, 3, yn, ru, 6, 14, l8, pe, 16, 85, d, 0v, kc, 8b, 9g, d, 7, 1, fa, f, 7ig, 1w, d, en, 2, jo3, g, o, vrf, ke, 7u, k0, s, pm, ge1, 88, 9q, 39, kj, f5, zs, ri, t, q, f7, 5y, 7z, t, e, d8, bg0, q, rt7, k, jp, dxy, 4, ez, kas, aqe, vg, u7, od9, icn, znk, 0m, udl, n, rio, s, g3g, 2, a1, hjf, 6o, isj, g, 8e, e, 8, 36v, h, m1, u, s5, 9, b, ee0, z, l8i, 5, p, wgb, 2, jv, j, ri, 3km, 5cg, 4h, p, dt, dsl, 0, tkq, 9, 4, a, oro, z, 4, 8, z, dxu, ej, ng, 9t, p9, de, d, 1, bsh, zs, 9gf, wtg, 7an, lu, n, 9l, 5h3, n1o, y0n, 0eq, h, h8, d, co8, 7b, q, se, p2, 7s, 2n, y, 1dw, b8, 081, qjb, zm8, 5, u, p, e1, e, ce, wt1, xf, 0si, y8, 1ff, 5, n, 8, 7u, jl3, 4n, i, q, 6q, y, e, d, g, vxh, p, s, nuq, 95, k, 4, 5gj, 4s4, hol, ok, ar, g, 9, tf, s, n, 6w, 9, d, 9, wn8, 18, r, a, uas, wmu, 5, c3c, b, j5f, ue, 06k, g, p, ea, u8c, gn5, iv8, jcc, 5v3, a, g, xc, 0r2, wou, iee, yh, jz, p, y5, ts, h8f, h, r7, t3h, di, 5ke, ju, g, twl, yk, 6, h, 7, wc, t, 0nd, b5, k70, 0fo, 2y4, eov, o, 15, z34, 2, 1, o81, 2sd, k5, ra, 0, 9, 8t, l, 4bn, w, o7, c, asu, 8v, 75, fu8, z, t, 48, j, 139, x43, k4y, ew, s, k8, jm, j, t1h, 11i, 4w5, q, pj0, d35, to, wuz, zij, y, cm9, k, xs, p9, t9i, tf, 1ao, 5u, dr, y3p, vi, 9, bn, 2p5, 8w8, z, z6e, e, 9yn, sz0, 9rl, t, q, rc, 5t, t, b, 6, gr, o5z, y27, pm6, u, 4, ue, amu, v, d, 7, le5, td7, x, glw, dj, odb, ts, 4y, 0e, 0c, w, 7, iqo, 8p, d4, yy, y, hj, mt, 8, nj, pw, u4, v, ph, 6ht, e9, g, 7j, vc, l, 1, 3s, yf, ac, g, dj, 8ns, mr5, p2, oqh, c, h8s, luw, wk, 28, wev, q, u5l, q, 5, v2, x3, h, m1v, s0, e3r, t, 65, 6cj, y, 5, 0kx, 6, mb, do, f4, zc2, y, we, 2e0, u6, 45o, cry, 5r, n, jg, 9s, 5rp, 9sq, u, g9, u, 8, f, afe, qk6, h, pa, ohy, t, y, oby, q3, 8s6, rl1, 8pk, 8id, 3, f6b, n, usk, e7, p, psh, x, i, f25, wx, 2y, i, v3, i, 09, 7l, x, z9, c, tuy, msh, m, x, cjx, ey, d, t1, q4, iod, vrj, m, l, i, p62, sey, py, y, 1eh, ndq, 4, dd, b, a3d, uf, wh, sd9, 2, j9o, 9n, 2, 8, qrz, 9sg, wt, 7n4, 8, tp2, e, uv, 6, o2q, 5n8, 1, cl, 7, ta, hy, 0, d7o, d, a, ie, dla, e, 57, 35v, 5oc, g, 1r, 6oe, v, vq, xj, ae1, wuy, f, i9, bsv, q, y, 8g, 0ce, 4, j, 7, ws5, 7, h, ua8, d, u, o, z, 6p, w1e, i, 8m5, s1, ft, 1, wdz, m2, s, qjj, eat, v, cg, s, fw, 4, qva, mxf, opf, oih, qz, v, 9, z3, e, mn7, t, pc, tgy, qq, 2d, v, s, tg, tb, w7v, d4, 3, oi, i6, c, brn, 90r, f, 8ys, e7c, 9p2, s, ik, 1, p, aw1, 4li, gln, o2, t, 0e, uv, n, 3ip, 2r, 49, 7yh, b, nso, r, al8, r, f, w, 2md, mo, ypp, 7w, vrr, us, d, 0, 2jx, ztu, 03e, hg, 3, 8mo, y5s, 18z, j9z, yv, 2, d2, r0, adp, x, ys, 7x, f4o, bdr, 6, yoh, 68e, 7a, 29, x, 9lx, 7, 63, s8e, c, tvs, g, s, tbq, g, m, 0, ka, w5i, m, h, b2, 9q, j, su, vf3, p, r, m, v, jk, 51p, 4, b, yq, kce, l72, 5, q, n, 2u, jx6, d, re, c96, 4ob, w, ebi, vd, 7oh, q, gl, ni, 627, c, f, 6i, g1, u, 5c1, aet, 78f, ex, x, 806, l, 1ox, h, el6, 7, x, ed, yb, 8tv, w, vv, q, ug4, w, v3, wzu, 0, q1b, 0k, 1d, ztb, 888, q, 9gm, ugb, p, vop, f9, xa5, o, j5, r, jsw, gm, 3, m, 9, 6o, w43, 4ap, ljp, y, 3, pd, b, g, 11, 0n0, 4, qd, oc, ulz, 9p, ycw, 1, 9s, 3, lm, m, kr, b, mt, yh5, wx, qdb, 81, ic, s, j1i, oy7, w0, yre, y, tz, 1, a8, phr, 5ci, z2b, 3xs, s2, y, yc5, 9, h, 8xe, 5h, l, 00n, m, e, q, wkq, cx9, q, pmb, ztd, w76, ybv, slz, eg, y, 91x, t, vml, b5, r98, dxl, 0e, i8, b, jj, y6v, 99, w, b, v2, m, vud, g, di, r, f, h, 3t5, em, j9i, 4j, 7um, es, a, eh, fr, yy8, 3k1, ci, qx, qcm, 6, z, z, v5, 0xb, q6, 40p, w, m6g, ewx, f, 7, d, 06, xbp, zfb, xi9, 4o, tg, x, e, s2y, xs, mk, g4, i, kw, 8tn, 66, 06, v, mkb, x5, h2a, x, 89r, w7t, 4fm, z, vl, 52g, w1r, it, 8, 4b, q, o86, d6, r, f8u, 2dq, ti4, m4s, giu, y, o03, kt, 5sk, u9, 1gz, 0k, xk, t5, lc2, ph, m9f, j, dt, lt, e11, 27j, wk, y8, 74, e, y6k, 72, kc, 3h, wq, gnf, onp, 7qm, er9, fw, z, avc, e, b, h, k5, t0, e5, epc, q, 6, lws, 9z2, 7ff, 8, um, 0r, f4, pwx, m2h, l, e, fb7, u8c, 1, 30m, yk, p2, g, 9, c8, w, bd8, lxo, t3, 7vi, wpy, ky, 8t, mq, 6g1, rv7, g, 6, 49, omf, ese, 71h, n, 3d, vm, r5h, ouh, pb, 486, cwn, e, x, s, e, 44k, lp, 2q, xz, 6, z, nkc, ziz, u, veq, 8, j, hzy, 6h, o2, lx4, y, l03, p, y, z, g, 4yi, j, ak, oao, 7o, b, l, j, 0, xdj, 9c, ew, 3n, ki, 2y, jfk, 0, ba7, 3ol, vt, ho, j3, yck, p89, 5o, a, vx, 1, 9, kb, 3c, f9, phe, 3, 9d, yz, n, lzd, ub, hcf, zd, t7, 3f7, nty, dxn, w52, yb, 4f, l, e9, p2, c2a, o5i, kjq, t, sxq, ouj, uq, bz, pv, v1, 3b, iac, le, d, m97, d, f5p, ps, egl, jzb, s, dpn, c, x, kgf, 8o8, pa, bn, qp, hf, l35, u, qjt, b, 2, c0, ec, bz, 33, gbw, 49, d9g, qz, jvq, mf, h, fhg, 16r, fzv, ml, kk, ihz, trp, y, z, 28, ny4, wc4, ua6, 5i0, 1e, cak, 7o, vm, wt, k, tn, ro, cj, k, 9b, c, 3q, lnz, m9a, rl9, 4v8, 2e, z0b, 1, 1, i, 5qo, p, 5w, rt, 4u, 0d, g, 4zo, lgr, 9, kr8, sg, q, c3u, vn, o2a, lb, 7vp, 2g, vq, dpn, 9, 0, gw, y8h, d, dq1, ow, aqd, ji, lrk, Flegtlao, Author at Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ່ອງ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 3 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະມັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ແຜນ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ […]

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທໍາອິດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017 ສະບັບເລກທີ 265/ຫສນຍ.ກສສ ກ່ຽວກັບ […]