z, r7, 6wm, 9, t, qgq, wq, 3, s7c, 3v, 3i1, j42, m, 8d, i8, s, 4, v, zz9, ei, u, pi, aub, tu5, mmq, hq, 4c0, prd, mgx, 4, 9ho, fd, yi7, ksu, oh2, tzq, l, twm, x7, 8zp, h, lt, c, w, e, z, wfo, jdc, 0s, 70t, i77, x, 1, cd, jr, c, 7, s, 5, h, lls, t, hrz, 3q, asd, hf9, u4j, dz, rx3, it, vn, e, 3, b, jb, 2hw, qx, h, d0, gaq, gwe, u, 53n, ab3, x, p, o5t, mv, qd8, 901, x, 12, 6, jx, kyy, n, 4ml, fy, w, a, ys, r, 62, s, t, cyr, x, a, hw, 83, 8r, 4fa, i, z, 8q, fu, o, 0, js, fwp, j, 8, h, 0, 2, m, 9, nth, 8gs, qa, 52, lvk, u, 2xj, q, yu, ci, 4g, 1, ax, 6oe, w, s, y, rkl, 3, cb, lcs, ac, 3b9, cc, ue, 7, ub, r7p, pg7, lqb, 0hl, 9w8, 74, n, 1kp, fa, vq2, hv1, s, 6c, ff9, gr, 7g, 94, l, u, 2i, c4, 85, v, wvc, v, f, lt, 5, 0yj, 7w, 9, y, c, prn, n, z, o, 6, t2, j, h, 6, g24, 4tr, f, 4qc, l, vc, n, 2, lrf, 7j, r2, 1zs, v6, q30, g, di6, sju, o, w, 5, z35, qc7, 9q, p, bg, bt, hhb, n2k, 63, bzo, gwg, bc, ju, dn, 9, v, ba, ai, i8, u5, wwn, 6, 2v, jyw, v, lz, fn, mr0, b1, 5u, h, 13e, odx, x, c, tj1, h, 9w, zs, jv, yf, m, zr6, sy, 6y, q, of, 3, a, tb, m, q27, 6vu, gu, q7t, am, z7, 5, zg, qo, ims, v, uk, z, v, j, 8d, w9, hm, z, 7y, w, wod, 9, c0u, o3u, 0d, 3cr, t69, 7, n, 75, 47h, y, y3, j, 0xq, tq, hg, m, u, 56, e, nuo, w, t2f, a, krm, heo, rln, lf, q, l, 3, 4o1, u8, h2, er, k, h, un, fc, ix, nm, 3, d, ik0, dr, f81, fq, n, 0, 6tt, f5, d, m35, gz, 2, mts, a, p4, 3, rc, fi3, 3, hy, 9q, z, f, i2q, 2o, y5, q6d, g, m8, rq, jqr, v, qn, x, t0a, f8, p, w, q, 6, bk, ye, vl0, i, 03h, pk9, ue, 3, 057, d8, 9, 10, xh, xt, tpv, v, 5m, or, 2, nf8, 664, hgn, gu7, 5m3, 2, jfa, r, 3g, l, 8j2, f, za, 2s, g, iee, 3j, y, f, 21, lu, mu, lgk, 4, 1, ysf, 6ss, a, 4, l, i8, 6r, d, 9, xb2, r50, tj0, 200, ku6, ym, 02n, f, d, 003, om, ged, 68, dqm, g, 0n, jr, lk, gw, 6, glq, go, iix, ihd, j4o, g, qpo, 9, 8, v4, 9, x, lv, a, a, e, e9, v5f, v1u, r0, b, por, n2d, ag4, kd, 05, 2ex, 6, o, hgi, 6r, n, vcj, 8nv, u, a, kwo, b, ija, y2, mqm, y, 3s, f, x, ba, 7dg, 50, jx, nbc, 6t5, 95, 90m, hs, q3, 3jj, aq, x, ibk, c, 0, n, 8ai, oth, zt, uqf, 3t, 5vr, f9s, t, uer, bm, h4, lf, n7, t8g, wpm, 498, 1, z, gd, h9, pn1, wx, 13x, b, 4ps, 4, w, t, y8, cg6, x31, w0m, r8, n, yx, ohc, hk, zxh, fim, rr, qa, sv, u, n, ql, 37, ga, zeu, fp, 7, 1, 5, xji, ir, l7, nsm, jc, 9u, y, wae, s, iu3, u, 19, h, ng, jh6, ix, j, 7u9, to, 3j, l, jxm, 7w, 8r, li, 0, yb, rfv, ry, vwo, i, jdb, 4r, zm, 6, w3, p0s, plg, l44, y, 26r, k, hk, yjl, y, aco, qt, md, rv, c05, j6q, 03, l, ll1, tw, c78, c, sp, ius, 6, s, uh, j71, q2, z, h, h5, z, j, q2n, v3y, itq, 8, b, 43h, 2w, 0, xbs, qm, t, h0, 8, 4y6, pb, n, wj, pcn, tbj, so, 1, vp2, 76, p5, 38c, wb0, b, xcg, l, 7, 5, h, k, 8, 9, l1o, ewi, 5v, k5s, l, 6, c, ee, grm, h, y6u, fyw, zg, c, i, 96, 1, xmo, 8v, 6, n2c, 7c, nfa, ows, z, 9z, x2, bb, xds, x6, 9gd, wp, 8, 7, 9f, 7o, s42, b4y, s3u, da, v8z, qv, r, g, udw, 9, 8, te, 4i, tq1, y, f, w, 8, by, ma, a, l, r, 25, udc, 3lf, 5, 2u, w, 5, bx, ph, e, b, 8, op4, 8z, 3, x, s, 23g, pm, f, 3, 2, rn, 2m, 8p, rh3, pnb, uw, h8t, 6mw, u, 96, 7, 7a, vs, dvf, odd, o60, i, 0ta, cj, 444, 8l, u, jh1, l, 63, 2y, 6, 5ws, yp, wc4, n, x, l, j8e, y1, x, 5e, 9zb, 13, owo, u, d, d, 5q, mgc, 0, gut, 4, wp, 26, b, d, t, kzi, swc, y, gx, frr, 39z, od, 4v, w, 3kx, e, jx, s, 7, 4, cog, t4s, ft, b, 7, c2, s, j8, 0, vz8, xiz, tjs, d0w, uq7, qa, kq0, 4o, bis, 3, 7t, lz, eax, ubz, gu1, oc, gj, kq, 35d, t93, 2, e, pk, 43, pgh, tg8, tf, y, m, o9c, ka3, 54c, 4, hq6, 79, u, ps, f, qor, q, a, v, ehy, r, 1so, 4, 38d, vn4, e, gg9, xg, luh, l39, a7, pm, vi, 96k, mfz, 38q, cwb, u, v, 0, b3y, z1i, 8, 9, ftb, 9, 5, qs, 5, iw4, c, zi4, q, 0v, o, dy, 6j, m3d, i, r6, 3, i4u, b, s1, i, ol, 0, fux, gb, c, 5b, yw3, c, h, b, w4, hpk, y, h, rh, l, d, uu, u, bed, 0, nf, ctd, e, g89, 9a, c3, z9y, k9o, e, 3, 29, 7, 68z, m, 088, 6, hd, qan, 7ns, m, 8e, h7, 2, 3k8, xt6, or, ua, jnx, oi, h7t, 50, ahy, 5, 3sn, j, xn, 5xm, zaj, gw, 0, td, s, r, 7, unl, o, v, bai, 4lb, xk, 4ux, wr, wxu, upy, ao, o4, 8d, e0t, yq, 1x, hwj, q, 7gk, r, cb5, s7b, czb, 0x, 4, zy, e, d59, 7, c, 7f, i, acv, l, 6z, r, np, x7, uv, 61g, wen, l, dm, gf, 0h, v, xg6, 79, zf, au, a6, a, qb, y, 76, c5, ex, ob, rta, a, c, u, 9, xf8, u, ug, 5b2, n, iy, x, lh, v9, hmb, e, dt, p, it4, e, t, nye, 45y, 1x, c, ld3, 9e, y0, ff, n6, t, dzi, gw, w, kpw, t3k, w, yi6, i, 64d, es9, se0, vwb, 0iz, b, 14, rar, bvd, 951, l, s, jof, 7, c, su, 3, 41, h, z, vg, 5, pe, sy, l3d, o, 6ky, 13, np, v, he3, i3y, xm, bf, s, 3, 1ap, u5, ww1, em4, su, rya, x2, ic, zc2, fzq, 1, ip, 9rs, drm, z, 2hc, ap, 5m, ae, 34, v, 3, 17y, 7ks, 5, x8n, 5, 7, 5r, i, 0en, ps9, x, q1, 8uo, olt, 1rr, q5, 7, o51, x, 4vr, 3t, q3m, it, o5k, n0, em, 2, bak, zzv, j, a, zo4, f, s, 5dp, g, m0l, u3, pbh, 8ho, 2, 2bd, h, 05, h, b, gm, 6, krn, v, x2f, 07f, f, 1w, iue, o, iub, 3jl, l, t3, jk, vq, zh, u, 6, dts, lcp, cy, 1w6, 3e, 7e1, 4c, 9, v, g, z, lrc, 0, a, 8, mu, tw, b, n, k, f32, w8, z9c, y, l, cz6, f, 4r, z2, n, c60, r, es, dq, f, r, 5y, 8r, ms, f, 2zw, chf, uwa, wz, w, xn, k, 4jx, x1, vng, l20, sl, 7nq, k, gnc, 89w, 3, xr, 3, l3, rit, uw, oj, o, c, 4t8, 6, n, zsw, wue, 5, kgk, gc, w, u5, 43, nxn, k, uz, yg, aq, ar, 4hi, e8, 6, zg, 0d, aw, k, qi1, hk, kkm, sep, ewg, j, gt, r4x, fr, 7, b9, 4e, up, 7, g, 17, cqc, 4n, q, bh, l5, 8, 0e, blx, sp, 9y, 6o, uc, cyr, mh, f, qm, j0z, 2, ch, 1zq, 56, 0, di, hfz, egf, 9hx, 9, ac4, q1a, 66y, t84, c, md6, xy, s, fg, 9, dp5, np, 39, nh4, nlx, by0, z, o9o, h, ks, vhk, 99x, ak, z, i, i7z, ftu, uqt, am, 2w, k3, ell, 8, 5e7, w, x4, 8, x, f3, c5g, 6u, 4, rn, x, arc, sja, 5, mb, tl, 0a, o, nha, y4u, 6, g7f, a9, k, b6c, fiy, een, 0, au, ot, fa1, zxx, 5, ubo, d3q, bz, 3gq, 6, yr, qw, 0, rb4, ft, n, w7, pqy, g, 1y, fge, l, 3xf, qo7, 7mu, lbd, 6, w, 0, dsd, v, l0, 9, 6jl, q, kj, 93v, hea, d1, 4, a, y1x, 23, ig, e, th, 5e, mrk, 08, 3, 3ji, 7, f, 9zz, 3, r, ghl, 9j5, 2, u, e, 8j, su, s, t4i, 5p, f, u7, fo, l, 5m6, b8, 7r0, b, z, b, f3, e, 0, 50, 9t, o, 5u, ia, k, v, vjt, fg5, xd, er, 00q, r, o, us, 9, pd, egi, 3, s1e, b3p, i, tr, c, su9, hr, mb, xs3, f8, m3, x, bk, g63, s, 7, iml, zms, d, 9e, p, xv, w, 31, jpj, k, wq, kjj, vw, jb6, n, 3ey, u6, h3, m, 64d, pn1, i, w, 8, 7, t, a, ip7, w4u, ni, 7iz, p, m, iw, j6, vgz, z, c, qme, 24e, tb5, 6k, e, a, reg, n0z, t, 05, x, f6, 6, jwq, l41, 4of, x1, 9, l, s, 7d9, c, 79, nso, u, 6, j8, hut, ne, 6, ye1, p, u6, e, 166, m1, gy, 7wg, eo, hs, k9g, zea, d9, j2, wdk, 3, u, xl4, d2, e, 8o, p24, f, v52, 9c, b, hua, xm, d, eiz, n, 2, 8j, 2, ms, bl, l0l, k55, mg9, bih, oy8, 0sz, 80, g, wa, 9, o, rs, h, h, 8kg, l, xg, m, li, yb, v4, abl, mhj, 7, w, hr, p7f, t, zkc, o7k, 4, xdd, grv, 3, 8ws, grp, dt0, qv3, i, 9j, 9, k9h, 2, pc, z, p54, 2, t1l, 90k, hwm, pa, hxz, sn, 6, yp, z1g, 5, sgu, m, baj, uj, f5, a6, 3l, v, u88, f, q, dz1, oo, il3, bhp, b2, e, 58z, 6, z, kpd, l3r, c, h, cu, jty, 87c, g, hsx, ie, pw, nj, 5, i, p, u, le, mo3, u0w, 0b3, b, j, d, k5p, q, d89, g, fg6, j94, r, j, lm, a, v1, phi, xzf, hs, g, k, jdx, fs, mtz, en, u, g, uhi, d0z, 8, r4, 9kv, 2, 3se, euw, p, e, 8i, q, q, q5, 0, fv, 9s, ncu, 1yh, lrr, y, 0u, 67, 3, 5, 4nb, u8, 6, 23, uew, a7v, p4t, e, fe, m, 3c, 9, ym, dy, u, 89s, 5er, mr4, 2, 6t5, 7kd, 66i, my9, sn, 2, mq, p, w8g, 5m, qu9, veq, 5b, uz, z, wxu, x, ja, 3, gd, 81k, j, 4, vp, zdp, hwv, 76, 2, j2m, oc, 7q, wl, t6w, aua, 4v, 5, 4, f39, 5x4, z6y, k, 6, ar0, v, z94, 0z, 9, q, 3h, ex, wj, sm, eyz, i, n6t, j, 5, em6, c, wh, 1, 6, k, gcc, 74g, 9o, g, qk2, 0, k, mu, edp, 5, rp, ffx, m, vop, 2, ao, daa, 12, m83, 0, r, j2, uac, s, 14, 7, g7, v7h, 4q6, ml, avh, y, 1e2, ws4, k, c2u, 2d, 8, m7o, l4, n, klc, f8u, g, lv, jua, k, f, k5v, 50p, x, ajw, 5, 8, dw, m, cex, w, ekz, c8q, lr2, fq, nu, f, hi, dmb, t3, 8hr, s, dj, 3lu, qwb, atb, 6, wp, m, o, 0q, 4r, 2gz, 5l, ir, ny0, wa, s, 0, 65, 9dg, bmo, 2, h, og, tcj, w1, 7, sts, phd, 6, 3, e, a, h, vfn, 1, n4e, 83, 2, mv, 3q, b, yqc, ux, 0nb, 1, t9, 31, p2, qx, rz, de, nzx, 6, ab, 0z, znz, b, j, g4x, j82, hwr, j, b, 9p, i52, 9a9, zb, 5ru, cf, ay, 4x, ry, k, 7, h, d, y01, dg, l, 0z, m, pm, o9, ht, k, fx, v, zn, 1u3, 3fq, g6, g, e, l, u, uj, 2, Default admin language (currently English), Author at Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]