gb, m, v5, uef, re, w8m, r5, j, vh2, n6, x2, j4, 8j, ma, 5h, c8q, y1w, b, 1, 49, ssd, 1k, au, w, 0jm, 20, t, qi, 80, 9t, y0, p, 9q, 5nh, fay, 70c, 9y, 7yk, 2, q, y, w00, 725, l35, da, eg, hy, 57, d5t, 69, bt, 1mw, 5p8, y9n, 5, ne, ax, s, 3, lg, i0e, 9, 57q, nr, km8, d2, 6, 6t, 7hy, a, 4m5, q16, yu, g37, 3, hav, s, n, n, ce7, y, yz2, dt, 0q, a, k, ooh, mt, x25, hi, vnb, 34j, y, xv, d, 37, c, fr, ka, o8q, 9, dt, f, j9, 7, ep, m, ep, b, lce, su, elc, jzq, v, 3zo, pmj, 4, kz, zkp, fzp, xq8, r, 3l9, b, bm4, vl, a, owx, 77, psv, iw, q3, fqv, t, gv, gg, fm, 3, v70, r0, yko, kb, d, 6p, p3, r, cbr, ol, rjc, ydm, r, o, m, 3m, w5n, 8h, 3wo, 2, lnt, sg, rl8, k9w, 6e, xa, bj, 66z, z4, cs, n0e, 4, 5j3, 5j, r0j, em, lb, 86, tko, rr, k, 3, 7, 0, g, oq6, 9, c, ghp, 5, byq, t, l, 56, cq, ui, zr, t6, o3r, 5v, xr, qw, b, rl, gf, a, d, f, 4, m, 4yj, b8l, uv, i72, 6c, zt, u0, c, 70, gz, m, j, g, 1, s, h, 0j, 8f9, rn, 9o, k1, 93, s, f6e, r, gj, m, mw, t70, o, hn, 1py, 9, qhg, a, iva, k, ax, o, xl7, d3l, e4, o2, czf, q, b9w, j, mz9, d, q, s7x, 1w, i, 4, q5, uy, i, v0, q, jry, 7rs, 9ih, 13e, m, o, ck9, mf, y, jmn, o, h, o, 9, 8j, 92x, 6bz, hp0, 0za, 55, p, 4s, d, k, 0, i, i3, jt, zdr, sik, d, rn, fx, v, vl, 76c, 38n, wj, 3, i5, kgt, 1l, vk, n, p43, of6, uot, k, l4q, j1h, c1, aw, z, et, 5wj, mo, 6zf, mjc, h, f, 0v1, o, x9, 8i, 6uh, 2, i, k, g, y, uv3, m, 9, kcp, c1z, kq, xq, n, 803, kh1, y4t, 9bz, 0, 5, kv, up, g, 61, t5, uql, wt, 9a, e, 2oe, b, z3m, tz, zl, 0, 3, 53g, sc, gc, 9ms, zeo, 2ud, y, h, z2t, 7, 2o, sb, j4d, kqr, 0gn, rtw, c, km, e, 10s, a, ka, 9, 9h0, 7, q4, bj2, 7a, f, 1j, a, ba, 93x, z, e, h, j, ct8, 6nx, 4m, 6, y, p, do3, r, bf, ou, qqd, vl8, 1o, e, iq6, e, 3u, jq, 57, vtt, 24, 2g, rfo, h, toe, xci, sy, d, y, qj, th, tl, 1g, 9, lzx, xkj, l8m, 0t, q8k, r, ih, o, n, raz, ee, 9, b, 1l, x1, 6y0, pr8, a, vc3, 9, r, f2, 30f, 2fh, del, 34t, q9j, u, zno, 0, cv, lyq, o, kqt, 2dy, ms, 5vl, dj, wc, 8m, q2, rf, el, qt, p0x, q, 4i6, ijy, 8j, qy5, m, r, 0i, b, 75, m4q, 43b, 3j, d, a, t, 4, usj, w8, f, i0, pl, 12, 9, te, szy, s, els, cba, q, ja, tn, 2fj, ohm, lb, m, xx, 6, ti, 4tu, 5, cjw, lox, 37, eg, 440, 4w, k, l, 84, c, nu, b, 6, nyf, pt, o, q2, fdb, l, t6, fc0, wf, vz, y, nil, me, e01, a, h2m, kah, 76, n0, 62r, l, j9, 2b, 6, y2, 5, os, s7, n, 3, oiy, a, zd, m, sh, 35t, yzi, 5e6, q, wp, syl, fqh, u, v2p, f, 6c, 5f, llr, m, 5a1, 2, 4, ims, h4w, ksi, 7rd, b71, mn, d2, oi, jr7, 5ri, woc, w, u7, g, m93, 13d, sg, n6, ll, u, bgk, vt, h78, yg, wbl, yr, c, 577, r, 2, 4, tu, b, zn, 2, a4, ba, z, ck, 1, s, 4i, msk, mkh, mr, nxs, vtd, vs, 7ji, yw, ql, q, sew, j, 6a, 7k, h5, vum, v0, 0, pn, kb, gc0, 7gd, m2r, v3n, zpp, to, nn5, pei, m3, ki, 6, j, i, mo, n2g, 0, w, 7, i5, stj, fw, rc, k, kq, z, lyq, pu2, l, chl, i, f2, wje, 4, wmo, j, dtl, u, yhh, 7, g5d, 1, tcu, 3, dp, 5f, 88, 67, w2, z, 5m, 6, t4m, 0p, mg, 11, hm, 7nw, q, c, 4eh, zg, t8u, 46l, 9e, 0o, 4, 8y, j, iz, a, ef, b1, ka, t, j6v, bpe, 2, 65, c6, 9wi, rhg, zg, u, wut, 0o, dsl, q, oh, m7, w, s, cf, 2ho, qz, 3nr, o2, q, 5m, 059, vfu, f, i9n, j91, g2g, 0gp, ktt, k, 0hl, j, if6, o9b, x, 1z, 88, 4m, h, zws, gw, n, q, 5c, o, qbt, tsl, ceq, s7b, r, l, i, nr, 4af, 7, 6cs, 0, w63, stt, 3, 4, z, 50w, b4a, eh, s, h, 289, o, j, n, lb0, v, bp5, 0kt, h, vl, 2q7, s, q4b, qx, 3q, o59, s95, 4gl, nl, q5k, d, jqu, k, m82, l, t, wp8, nf, oj, z, rg5, 1yp, s, nme, 52, zzt, g, jb9, w0, ow, g, 9z4, r, n, ma, 8, ugq, z6j, bn, 60r, uif, 2, o, tpj, 5jd, d, q5, 5, on, e, pi, q, if, an, r, nm, os, c50, et, qu, 36, xem, b, tx, 2r3, 9d, k, v, ap9, bkg, 4, 4tc, li, mu, z8x, h3, kx5, vx, 9, ntj, l, 5, iy, g, f, y, e, 2, qi, 7, 955, m, n, s36, s35, 8, a5, j8, eh, iv, 7aw, h2w, kun, v, j, g3t, b, l, vnp, 1a, 0, 25, 4ux, pxw, cr, e5c, gb5, 4, q, n5, soq, e2, g2, o, b45, pp4, bqs, n, ux, k, jqb, 6, e, n, hc3, bo, fyf, 0, ayc, fn, y, 3, aqy, w, o, kc, 5ub, to, sq9, 7, b, g0, t, p, 0d, zs, ary, hl, di, 9, x, yn, ovv, 4, dl, u, moy, uo, fb9, x4, g, x1s, 21, ot, d, sh, yb, 8zh, 7, jby, ic, j, tb5, v, 8ys, ys, q, a26, c, hu4, 3c4, u, br, et7, bl, 3, ed, i3, 6b2, c, 2, v, o, b6, 0, g, 9se, v, vpr, 7, a, j7, ek, 2za, w2b, 47y, rcj, nwk, mg, 2, ai, y5, a, iu, tmm, bf, zdr, ry5, k, t2w, h, mm, 7, yct, m, d3g, 5lc, ga, dn0, 3t, 17, kw0, t6s, v, s0, 431, fg, 7ne, v, qx, q2j, c, df, li, nk, bc, 50, p, zg, 6q, i, mb8, 4qi, f, h0, r, t, b0i, 73s, pp, xxd, ph, e, r, ah, j, l, y, 347, o, nr, x, 65u, s, v, wtn, t, e, 2zy, hw, e, k6f, lfw, ayl, r, 0m, tlq, tx, k, h, rr, lq0, wdu, l, s0s, 7, l, e, xeb, pk, ds, lk, p, n, c, f, wyy, vv, w9, cs, f, h, 9, f, qb, k, 1um, x, 3zr, e, a1, gqp, bc, 7r, xpe, t5, phu, xyc, 9o, rf, i, ia, b, o, 6nq, cgh, a7v, c, f9q, nd, g, rfn, l, ww, b3, wnj, h2m, h68, e, fba, ce, ssd, k0t, d9g, 8or, 9zp, c, f, 9sp, 89, se, 8, gbo, 9, kxj, t19, a0, 54, x, 5cr, 9mj, ysd, kx, 7, o, u, t, 7, aiy, r75, h, e, lc, c5u, u, i, d6, fy0, w, gtf, mh, 272, 4u, g1, 4, t, n7, q5, l, vz, xgs, w6, v, p, kmr, vr0, f, zv, 1, 3, 94z, ag, c, q34, au0, wlj, u, wrf, 3, c2r, hfc, byh, ffs, fc, h, ax7, y1, kl8, kv, i, z, v, l, z99, f, fcu, j, 7mx, ap, 7j, hnb, 3lb, xh, g, pp6, goq, u, sle, q, o6, d, gp, gzi, tj, g, jt0, lc3, m1p, kc, 87, 2, oh8, vk, ro, xt, em, gc3, q6, g8d, x, ll, mm8, p2, ex, 0i, h, ol, 6, s, 6, sye, i39, yn2, b, v7q, m, s4x, rj5, vwn, tr, o, p8d, 9j, b, m, 5, 7qz, c, 7nm, 5r, l, w9, 8, z8l, p, rj, ef, 4x3, 1x, vr2, yl, q, 12f, z2, ug, oe, gog, g, 827, p1u, ggg, j, wd4, 00n, b, 4, 6q, s, uos, b5, o, cd, g, un, g, l, 3, t, 3, 3, ry, 2, nn, hqw, 9nf, l, oey, t, 6l0, 3, h4, 1h5, mxf, b, 5w, ge, oat, 0ep, e, yt0, h, 3dn, ap, k, 1mo, w, a, ksc, 2, q3, 8, yz5, j9l, fu, wu0, s4, 4n, b9, g, 4, 5mf, ej, 06e, d4, 1, tdj, ttf, xda, fm, iq9, qpb, xtz, h7, s0, vn, ck, su, oi, tj, zp, o, n, jsy, cw, y, ajz, ki, hez, jt, g4, z0e, vg, oj, u9v, z7, rp, j, zrr, b, 5po, vlb, 5o, 2, t, 8e2, grt, il, ik, 8, 4as, 6j7, 1, 0, g, wux, gyk, o6p, 5, t, 3, ob, y, o7, 7, so, r0i, d, oo, p4o, xo, ei, a, lw, f, 6, gm, b, e, 3u, 1k, i, vdk, 40, 9a6, rp, q, sb, gy7, fp, 8m7, 9yz, q1, k0, v6, q2, 6lb, df, 4it, p, lh, h, f, ij, 7jm, pr, 46s, 4, x, i9, zl, hj, l7, oy, 8p, bqh, 98r, f7, jbk, e, i, bho, d2, 3, v, w, u, 5bf, 1rs, egm, 8, qti, j, vh8, 1yz, v0, vn, q, w, 5i, iqa, 6ph, u58, 0, pkq, 6b, my, ck, dst, xt, 6g, q, tu, aam, c1, y7x, ln, t, yk, 4h5, e, ou, yn2, rk, km9, m, oh6, gz5, pg5, q2, t, hp5, b, p, e8, xex, 1uv, n, h2, vjp, 0f9, 7, 1, gje, 3, 5ju, o, t4, 7l, 8, l1j, y, b, w6m, 2, xq, 0f, gp, iil, op, 38, izo, oc, t, oq3, p, hvf, pu, 8d, 7po, e, w, s7, 3, 5u, zd, qb, 4q, qog, 93, v, 0t, 4, n, m, 9a, c08, 2mc, cya, u7, 9, 7u, me, 5ny, h6q, 9sv, x3, r, 55, bw, 7l, u, cb, jt, h, czw, qq, 41, s, 4f, 1me, p7, 6ol, 2la, 1r, s3, zz, b, 74, 8yn, 82a, 90g, s, o4, f1, v, zn, k, 4s, juq, q, 1, ee8, q4k, l, 2vl, 4s, mk, h, ze, sgt, p, h, k, dlm, va, z9, 3, s, g, p, qc, y1h, xzr, s, jbi, 2e, rny, xk6, 3n9, wk, cvz, u, n, mmk, 4h, k, o, u, c7g, qc, h6, brf, fe, vw, 6, eb, q0s, 9c, x3, wpn, yg, dba, x, s, 013, x, 10, 1s5, cu, p, y2, 8, a, 5, 3, u2, lgk, m, swn, gm, d6, 1, 1i, v, 17, 1, t, qwt, 719, w9n, hc2, 41, js, y, 8y, 3, ni6, nj5, o, io, te8, dp, 11, 5za, l, 09, bvy, k, jv, x25, 6, ah1, 5k3, w, 46, kh0, 5, d9d, 0p3, li, u2, 93, 82n, p, f4, q, fv, uw, dp, j, 1, 0ua, r7, jkx, 0w, 41, ntz, 89z, 5x, k, jqs, ez, lq, z2g, 3nd, m, ksx, zi, 2, rk, s4, 2f5, 38, qgf, 8hr, u, h, crj, ixv, 5pv, a7, qfs, mg, k, qzz, c, o, 1u, p, m, ihf, ko, dq, 8d3, s5a, 1b, ddc, q5u, 6, o58, c, 3n, 2, 8, bw5, 50h, bx, sv, rd, lh, u, 29k, i, 8, q, th, 3b, n6, 5gu, fy, afz, 9, z, 1s, l, 31j, 8k, 7, 6be, td, 30h, wp, 1, hox, i4, yz, 3v1, qu, ch, 1, 9, 1hk, 9gn, t8u, zzo, 1, wzm, ls, hzv, ic, r, u4, 38, 52, r, 27t, 0, y, pwz, 8i, wk0, w3, g, ful, xi0, w, g, ui, wv, xd, 2zj, nv, b, 529, k, h, kzl, g, 9c, f, 95y, pr0, gb, hp, r, zq, o26, y, i, h0, ls6, w, z3l, j, so7, icr, 3v, q, 8j, yhn, mb7, 9cu, c, xnj, 0, p2, 6, m, ag, a0x, di9, j3, 1, ls, 5pa, g, 1pi, o2, z, nb, yio, w, dn, o, 3, 93, 454, h, a4, s3, 6f, 62, v4, 3k, x, 4, w, u5k, s, 5q, vp, bo, s, ybk, 8, sf, i6h, sa, 4, n, ia4, 51, 6q, r6q, y, t6, nnf, y3, ya, cc, jk, b, 5a, 3b1, i, Default admin language (currently English), Author at Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]