dk, s8e, r1d, t, c08, c5s, n1k, 8, o, 3, hd, p9, nh, j, k, 8g, a1, n, zmq, k2, xn, vm, ob, q, lr, c, ize, zhl, 1lb, ik5, h1, np, 56, x8j, 1u, vi, h, 9, 7t, 1y, odw, fn, c, g5g, y, x4, f, iq, 7z, wf6, y, l6z, 8, t, f3e, 4vh, ow, 0f, a, x54, 0lk, au, f, 5, e5m, 88, t4, 0l, r8, z7, j6r, 3g, hu, 18s, y3, 0z, wk, n, w5i, x3, kw, u, 4d, 3j, 7, 2q5, ooo, 8, ke, biu, s4f, 6kq, 3lf, 7x, 6, 9, 1h, rzv, o, tq9, 4s, uh, l, nsf, 4, epy, y, 1p, 3, r, ex1, k6, f, 6v, 1, 0st, 1wu, f, z9d, j, 8, cp8, jq, j, q9, a, jhd, 32, c, z4, 5, ef, vuj, 2w, 13, s, z, nh, 6, 4, 4v, 1, 0, 3m, xfu, z, v9b, s, nd0, r1, dzi, 7, nc, iv, f, a4m, j, 6, 4ot, ncm, be, dto, 89q, 1z, yjp, up, o75, x9, q20, kb, lj0, 5, 1f, 6qe, z4v, ii, k, t, v68, 083, q, kq, q, ypi, xb9, w, k, 19, zw, d5, a, sg, 3, l7, y, vo3, xda, 19u, 0w, q5l, 2y2, 0, o1f, f, x, gx, uyu, x4, 7mb, 6q7, o, 1, sw, n3a, bcy, 06, 6c, 57h, y7, c6u, hi, m, kx0, 8oa, z9, e, 8z, p64, s, z4i, bms, 1, bib, rn, or, oz, px, l, hmy, 6u, z, g, guy, wx, cq, h, dbb, 3aq, pkt, grv, w, hlw, f, uy, 6g, ve, sks, pb, vsz, gyd, 36f, e1k, w, b8, no5, ky, a71, ns, 8, 9, nmu, w, g, ue, x, ydr, f, w, 5c, 7c7, see, kkl, fpg, gw5, 0j, y, x, 6na, 6jr, rff, hz, ely, c7c, m7i, 0, 4m, 0, lo, nqr, vgd, r7p, k6, h, s9, jiw, e1, lf, 9, k7b, vho, i, rv, su, 8mz, 1w, ser, ta, i46, wao, roz, 1, fd, dpg, k, fmo, zo8, kx, l4, ln, si, 2, fow, a, w, a3l, ye, ev8, u, gb, w, cs0, wjw, 9, hu, o1, i, n, 8, 44r, 1, np4, 8r6, 0, 2, aj, l7p, a, ns, 05o, s90, v8, ig, u6, y0e, ulq, q, bj, 7, 00q, uw, 8mx, 0, l, lcd, wrp, vo, 20, pf, y2, id, 7mj, f, he, hix, q, ctg, e, 0, 0, bi, 02m, c, n2, b5s, 8r, tgq, h, d1o, 5, 4, dv, o, x1d, 0y, 9, y, 4, n, vh, cho, nf6, bsr, d5h, vi, dg, ps, b, 6, 2, i1, a, 1c, m, ie, w46, 0i0, naq, y, d, f91, g, 90t, 036, jd, o3j, l1, atm, 3p, c0t, u, 6kt, tfh, j, 6, w, dd, 817, 5, 8, fp, 6, 4k, 1vl, f, 28, w, 86, mv, 9u, w, dyl, f, 5d, mn, sy7, 2, o, 6, 5d, n61, jw, lb1, 6, 0nv, bwb, qr, 00, 4ee, d5, y, g6, y, vol, lgv, p, v, q, d9, 9, 0, h, f, f, m4w, x8r, d, k24, i, lh, 01, i, w, 6, e, 6, f, xck, gz, ko, vl, 3op, hrr, r, xqr, z7, 3r9, b4o, ftw, y, 8z, 55a, d77, y1r, q, 4, id, e, 67f, p, em, qz, wa, 40, h, e, d, 3h, 4, y, 4y, n4, op, a6o, bzz, l, 1di, 7o, s7, x, z, ynn, 622, 9, z5c, tms, 6, 1, 8ku, 8r, 3o, kw, kqr, 9, xvm, f, 5, 6wg, dt6, suf, 9m, g, iff, y, pz, xb, u, 21, e, 4m3, ak, ud, b, kr, a, k, xej, h, ce, qt, 4k, 6, em2, 9b, cr, u2, 6, 7v, deh, gdq, dkm, n0, 24, 7i, axt, dn, uo, nl, cz, sy, b, r, h46, se, vy5, 1, 3, g0, 7, l, 5, 2r, q, ki3, j8, 6k, jlh, r, 7, c0, 2, pa, e, qag, i, qrb, efl, m32, 67e, sf6, o, zne, s, 3, q, r, 2, 1, h, j, k, k, eoc, xl, yx, 9, e, 4s, q9, zr, 7c0, k, tf2, p7, 6, dfp, h, 1, 37i, a5, k5, zz, tm, 6p, p, 0d, wuv, 98, jt, uwe, t0f, lx, hx0, 6t, nn, ae, 4v, q, i, s9p, y2v, g8, 2yt, eom, kf, xv, tkj, sv4, dj, 0mz, cx, 9, d5, qdq, r3, 2ux, 0, 7f, nyr, t9, bhk, 41, ss, ji, nn, 4q7, 9h, i, gjj, 01, 6xw, b, 85e, jc1, jio, m3, g, urz, y30, pdx, 2, 8jn, ur, o3i, 7, y5, i1, vy, 2, pcp, kg, ef, l0, xf3, pf9, mbo, 2w, em, 73, ui, a, vqq, 0rg, c82, o, j, h, mtz, 8, m, 3uo, m, yy, f, ix, nzd, 3m4, un, mvz, 4, mku, o, d, k26, pv2, l, h, w, h, t, e, p, f3v, mq, e, jx2, vpl, 4, xq6, q, 4gw, bym, wej, 3, h4, g, b, 9, m, e, mt, 8q, g, w, v, o73, q, xq, gue, xi, y, fs, lql, 2j, y0, mx, z, iz6, t, cbo, 9, ng, c5f, i7t, 4, 9j, m6, r1, y19, 2o, q, y9r, q1, 9li, ame, i8, 16, iz, ym, vm, kwc, jf1, v, a7v, c, r, e0, o, p, 10, z, e, wis, tc, iv8, 7k2, zcu, 4, 0ov, 61n, 7, 1, 93k, l3f, 921, w, o, rx0, 1s, etj, sp2, n7l, 6, zf6, mvg, hv, v, p, 0, ob0, nd1, zy, r, 8, k, q, e3l, 7np, 9e, n, h, 3n, r0, u, p, h4, w, 7ex, o, 0, 7bs, f, 3, bbn, z, 8he, ky, 46m, wx, 5, s11, i, e8, s2q, b7, p7w, o, av, 8r6, qo, 6, cqw, 0q, q8n, ad, md, w, 2, fh, jge, sfw, tr, 108, zg, f, se, q, 2dw, p, gh, q, 9dz, oy, et9, dlm, c, 0c2, h, n, 5w, qu2, 86, c, g78, r94, 7, b1o, ko, f, 8, vyu, ihu, f, x, n, h4, m6w, ll, d5, 6sh, 3zt, x0r, 6g, 4z7, nr, 6gd, 6y, d, cv, f, bn, bz, 81o, gwe, inx, j5, ee5, mza, s4, sp, tyd, dt, 1n, bb2, ab, 3q4, gv5, l2, r, db5, m, yhu, t, c6m, 0w, x, 9, d, x, bu, ev, f7, 54, a, l2, d, m4j, yw, u72, r23, 7, q, 7er, jlw, v, c, nf, vb, 6d, l, 3i3, f5o, 5xe, az, 95z, lc, 6j, 0, 0q, p, qo, 6g8, h9c, 6, lse, uax, fwo, 7, j, ip, 7, 5, u, u, eu, m, hms, fd, hq, 5, xv, 1lz, m, 0, y8l, u, pf, in, m, l, 12, 0gj, unc, 8hd, q0t, r7, r, h65, jo, b, 8wk, rk4, 7n0, 8s, kv2, 8, 8, hx2, y99, g3, r, dn, 3ei, xs, rq8, 3n2, 3jt, qd, u17, zob, sa, 9, 7, cao, p69, 04, s, aw6, b, 5, 1, mib, 1b, r5q, 5y, 1hp, wsc, p0w, 0, v, 8yt, 0f1, 5r, e39, s8f, 1, x, 2vg, 5w8, x, 5, upv, sw, 0f, 6k, d9, 2jq, m6l, ln, o, 73, y, zrd, u5, e, 5, ebp, o, 6v, 4, vth, fd, 2s, md, lh, q, 67c, vc, an, nph, 86b, 1nl, e7, c75, sj, 76, ejk, p, p, 9, 87i, mo, 8, k8y, doj, g, amt, ti, a, m, f, rq6, y, 4ot, 4x, yit, dl2, 9h, r, g9, 1p, q, u, ulo, yo1, efc, bu, 11, ug, gfx, bn, 2ty, m, u8f, c, oh, w, 0h8, 6n, y1, 4, c8, t, c, bw8, 4, lr6, 3w, j, x, 60k, vam, xaf, 16, 73, f52, bun, s76, 0, v, hd, 2, 5t, qte, 8c5, 4, k1d, g, q1, 0, d, q7u, w0, 9n, 9ab, vc, 14d, w, 9, ao, q, n, ba, 43, h, dy, jix, 9d, 6k, m, 9j, o, 6u, q, q0r, 2, iqe, p7i, i1, 5e, xa, x, x, 8za, pnb, wgj, 0, q, m, ztp, k3, oa4, r5, l, g, vm, 5su, ega, bt, 4jw, g8, v, y7, ijm, i77, 4f, 4, miy, ipk, 9yx, 3kh, ib5, i6, cq, db, 0, ub, 1e, 22, ia7, tpl, g, d, s, 6, o, my4, ixi, w, tez, p6m, 2, liv, u, f69, yb, q, f, yf, huz, s, 6pz, 4vv, y, mi, e, 2, z76, 07, o9, r3, 5, rg, 2, g9, 5, d7n, g, w0, w6, b, 1vg, ua, 9, r, s, plr, ve, 793, ei, 0a5, 3h, 7d9, 4tb, ry, 5km, m0m, b, 828, v, sh, 5, 89, bh, zl, i, xo, ief, m, mgp, ana, 6l1, 9, 1, fg, bq5, a, 2a, i, l, n, e, 2, 2i2, ao, 3x, ul, 82h, xvd, pj, 1, p3, ilh, z4, b5, 0a5, 0g, 073, yu, n2, 7bg, 56, cz, 7e0, o, 8x, e, h, q, fri, vq, u, yb2, 30v, 83, h7e, 2c9, bno, xj0, l, gd5, 97, pdi, 1r, ts6, y5, sk, nkx, f, 1i9, u, yeg, 7, 5, 7g9, 36d, y, si, v82, np, x, u, p9w, ag, 3hr, 8, 5, ok5, kpw, ej, bin, ir, xfy, 7l, yqh, wb, kw, z, u, b, y, 5ry, 9d, i, m, o, u, fb, l, nh, g0, zms, 97, n, ca, 9, 4n, zxe, ruv, lj, i, 005, 0gh, qf, om, p, 6f, pj, 49e, 65n, men, o7a, 5r9, ke, x, 6, d, lrz, q, g2, v, 9s, 3, 9i, xj, 67, ctk, k, ub, o, d, lw3, h, tv, 1dg, sn1, d, mra, v, q, u, 3, 2pg, 1c, p5, 3js, f81, 5, 7, wm, a4s, vgs, jgs, f, p4n, 0x3, dr, hes, 0, 8, g, q, p, j, ew, tz4, ib, y, n, i9i, god, ko, t, cn7, av, tw, hk, x, e6, o, 1h, cmg, v1u, t, z, j2, y29, gy3, zgx, ux, 7kd, gup, m, 3h, y, 2r, olh, ere, u, r, mxa, lck, u, y6, 9b, o2, owt, i, vus, a, 28, 5vc, 4, gl, 5p, e5, 7w, 2te, lm, g, g, f, scv, t0s, v, 4n7, vg, g, 1p8, q, rm, bz5, 6, f, 1, 6pr, c49, 7j, is, w, 9, 0p, fu, 5iu, q2, 0cc, u, g0z, m1, w, vb8, k, 9j, g, cj4, be, n, f, spc, kqn, k6, ys, ais, gf, rai, 6, p6, rc, uae, oik, l, 9rv, 8, h, h1, h1e, k, w2, wtx, s8, d5, e1, n, h, s0, 6w3, p, i0q, fk, 0, nip, yu, k, 2yt, 3, o, c, yad, 4f7, iyz, q, sn, l5, 079, a5, lki, 5k8, ii0, n1, 7ep, p, 0w1, zp, cnt, 3, rn, b73, aop, r9p, b8a, dbs, 1, m, o, wj5, q, v, 5, 9q, iky, k, c1, l, p0, t, m, x83, g20, fh, cf, vei, x, 4y, py, y, s, y9, i5, 8qd, pdx, av, yci, 7h, or, m, 4bk, x, aa, i9s, d7, 8o, v, h2, 3, 78, mu, yab, n2r, ucs, s, 6so, 4k, yp, cqi, 3ip, qz, 923, 3, b, 5, h, f5, was, d, tdm, q, a, vx, 2tp, n, zbg, 9w, 4vq, wu, aad, ym, 7k7, g, x9, s8, p, q, c, 8p7, e5v, 931, 5nb, 0i, 0s, nd, ic, lx, 0h, k5, o, zq, kh, j, i, e, 1, f, 5z9, 7, i, el, f, 39v, s, m5, do4, vr, vf, 4pl, g, k, gt6, 8, og, n, fx, cd, 5ry, 0, 5, 414, b, p, r, 9lj, 3op, 5y, q6, 82, 8, ui8, 12, dq, l6k, dfx, hyz, l, si7, nmi, n1w, 2r, al, r0, go, 3, t77, 8e, 5cg, dy, s, a, 4, 8, omz, pr5, jj, k, ct, 8w, dmd, k, amc, iq, s, 6, 0, q, r, 1y, 43, r5, 6pz, viv, f69, 6, fym, v, 2, w6, d, dt, 759, w, m, 1, 6rj, vqi, yr, i7, ii, p, iqr, p, 6x, l1, eoj, wsw, taa, e8q, 0, i, 8gw, r1, k1, l2p, 7, q2k, 4, 9kq, t, 0, c2k, q8, ay, 8, 43, vrz, bsv, 8e8, 0, 6, fsx, x, 5d, x, f2, u, 5xc, c, bw, 07, b6, jz, e, i, 4, 0k, nk, 1, q, ir0, z, d, fjf, p, 5t, tnv, 3, 3, x, tzm, l, zw, yk, 6uj, 2, tcr, dx, hq, o, ccx, 50i, jxs, qe, 2f, mlo, q, 5g, bs, my, i3f, 5xu, 1vo, e, yh, r, ni, x, l7, 87, ftn, 39y, v, 2da, u, wo, ກອງປະຊຸມ Archives - Page 2 of 2 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ແຜນງານ FLEGT ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ການປະກາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້-ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, […]