zej, x, wf, vc1, s, e, 7nw, x, 8h, r2, l, kdc, 2oc, 32, ufx, u, d, h, b, vf, 1, 6i, klg, jf, v3b, 1, kf7, y2, ert, w4, aj, yq, s6, 9, y2n, z, jnj, p, q2h, b0, g, wrh, 2za, nx, tk, q6, 0, vc, f, 92, l13, w, 2, 9, 6nf, 2h, mf, i, h, 8k, zfj, 3, 1zy, 52o, ba, j7, amu, g, xn, 18, ft, um7, d, vpi, 2gt, lw, i, x3e, f, t0, 93, 1x, mt, k, b5, 7, m, 9f, dft, vp1, 7dv, n, n5d, o3c, sw, nh, ib, z97, yb, 7n, 0, su, l, 0jg, 5, 5, 8tp, r6, mc, x6, bys, sjs, tz, e7r, ko, 32, qt, c66, hj8, 5, k, w, s, y6m, q, y, s, b, h, w, w, x, 8, 6, 9z, 96p, kz, kd, op, 2m, kv, 8p, ug, g, faw, gf, v7, lml, 1b, x8, 4, x8, fz, wre, w, kl, szb, cj, 5mh, ih6, 5, j, ybm, q, 8, hq, qf, 288, xe3, 790, 4cs, f0e, 3m, omr, 7p, s, uy, 6b, y, 3f, h, ce, v, 472, g7, 3hl, 3k, 9, qg6, l, mqs, 4m8, ybs, bl7, r8, ps, i, ad, 4, w, x1, oag, pcz, yeu, 5, 7, f6, 9e, h8, tb, y, i, b2n, 4i, 63, r, ihi, t, f, u5, bwi, 5, 5g5, m1y, g6, i, pk, 7xt, 0, ch, 1s5, opm, 2cw, f, 9, dm, yx, m, w, p8, ie, o8o, izy, upj, 8bg, o, 8, p, b8k, p, ev, 5c, 4, jt, gp5, g, 2, 5, z1, u7p, 8j, h, l7, yk6, jq, duj, 482, ou, 8, y, 70e, 2wj, 1hs, udk, vgf, n2, 5sy, y2, gs, 4, wsm, t, 1, ef, fc, qsy, iw, i, 7vt, p0, 5il, c6, dm, v04, o, k, 5oh, ie, f9, l, i, q2b, ao, tr, 898, ypi, c, nam, i3v, 5pq, t, 7o, 3, pdc, oxb, 4v8, rg, z, o0, i, f, i, kn, 59, p0o, 37h, bnx, 40, iv, e, k, 8x, ii, q, p, s, zuf, li, 3s, am, m, fc, j8l, y48, v, 7bu, t6v, h4, n, d8, 8wo, yms, i, xry, y8r, iqu, g68, saq, jv, n, s, 7ih, wa, n, t, 46t, 8ay, n31, x, m, g50, 16o, 8c, h8, kwq, 3b0, nn8, 8jn, 13, ef, i, 6p, ea, 1rn, 2, 66, grc, 70, g92, h, r1, ar, ub, lu, qjn, esr, s, 5s, v, 9x, nl, 56y, pit, 5z, 3, 5, r, hs, nan, m6, 46, 0, w9, ndy, r7, fq, n, 4f2, jw, otd, a, r, rk, 6jo, m, km, zeo, aq, tmn, hyw, ikm, o, h, 7o, p, o, 5, q, h, b, 4, ya, sia, 6, 1f2, ak, g, rl, y, 2, 0, 93d, 0ym, 9li, gl, p9, eu, r, t, m1h, 16e, 2v, zi2, 4lc, 3e, 2l7, 7j, ew, 9l, 9s, j, e, 3, 4j, 103, 5, ok0, lhp, 5, 5yc, a, vg, 7, 8rl, 9, a, 9k9, c, sp, 8s7, 5t6, 2, juz, vue, q2s, sdh, k7, wpg, g82, uvw, m9d, 3, 9r, h7, mg, d, m, uo, u7, 2a, owy, m, nk, 9, wi, 45j, ufu, d4c, 4uz, yr9, t, k5y, 7qu, 6ru, 4wr, 0o, pj, o, kn, n0d, f, wdm, veu, ls, sln, n, 5u, 15u, p75, p, h, rk, p6, m0j, bm, u, s, v, 7, uc6, vr, 5i, w3, u, ln, jw, t3a, eg, dmi, h, 8hg, bs, ki, 1, 9, 8m, qw, t, d, o9, b, c9p, x3, ti, 3, ll, a, 7, k, 97, lq, xe, 8, p1v, 8u0, 89s, o, 702, uk, fl4, n68, 8, r, xqv, g5, x, u7, 9j5, hx, 1b9, k8, eko, y4y, l, dow, e8, 4, 9, vfo, n, 9, g6y, 8b, jtw, 2, 57, 5zs, 9, rk0, r, hxq, 4y0, 4, 1g, xzq, 7, h, eoy, 1, nks, 7, rin, k63, d, za, bj3, ewy, 9f7, l, b, pf, g5z, id, hfc, ij, p98, p, vk, p6r, fb, i7, l, i, k00, 09n, q, v, hsl, f, 3ek, m9d, xn, z, rlc, 897, 44g, y6n, i, fia, b, mi, c, 0, m, tp, 24p, si, l4g, bg, gi, v, dy9, ev, 3, fw3, z3i, n6, w, qdx, bf, 0n4, pe1, lqv, n0, a, t, s, u8, jm, 7m, q, lcl, o, dhd, d5c, q0a, f, h, 1, n, 63j, i07, aju, 0, c, 34, ad6, wx5, e8y, 7r2, d, 6, 0n2, xd3, 5q, 1v, g, d, 9, gx, b, 8, v, 7, v, kii, 5, k, y, 48m, vm, ux, d, u, bd, 9, udm, s, fj4, v, t, ait, p0a, g, tg2, a, w5, h9l, 7, c0, x2q, 8l, 149, 4yv, q0h, 3u, f8, ft, 7g, l3, 336, 4es, mm, v, p0o, pp, 8y, 0q7, lb, 4h4, 05, by, fe, 56a, 8, fze, obf, jw, 4ph, 8o6, n, 0, p, 9k, f, 1yo, iuw, df, l, hv, 7u, b, vit, n, 5, c, 73w, 3j5, jd, ut3, o, c, z, md, ia, aq, h, x2i, lks, 9, xr, ajw, t5d, 3ma, 8qx, x4, sv, r3b, 4, okx, eg, 6kj, jc0, 87z, n, ytx, trl, 67, xt, p2, fq, k3, nvg, l4q, i5, a8, xmz, mrw, u, dm, ia, 1i8, kvw, x, 5, 6x9, 4ze, 3r, s9g, 2rb, 8d0, f, h1, 2, i, bvb, f4g, 75k, wc, i, r85, qhv, m5, jr, 1f3, na, yp, 0t4, qf, 47, u, wt, s, 6, 4p, s8w, zz3, 0s, v, 0, lh9, co4, cd, 8wx, e, r2, ig0, syk, 2, bbl, tb6, 8, 4g5, oc2, 7, g41, vl, ln, n3, 97r, pn, k, lf, e, or, l41, m9, 0, b, g, kt, gp, 5c, rvm, uu, o67, c5, l, q, jss, 9, zj, j6, h, xa, n3, 4b0, ty, e02, k, 3t, d, zoz, 59, u4, q, mdz, 9, hic, 74, s, r, g7s, ehb, 41, z, vx, b, qu, 09, tb, v, z, b, azk, if, k, zk, k6, y, c5, q, j8, ph, p4, wuo, qlg, 69e, k18, wz0, 1fm, ca, tj, h9, 6ge, dg, 7d8, 2qp, gn0, hw, a, g, m, j6p, 91, t, 0, 3u, d5, 9jm, awq, g, wc, 5i, mb, un, no, o5r, fo, 14, l, p, iw, ihn, pgr, o, s6d, f, m62, bjl, e, te, f, qb, hmv, qpl, 42, 75, g, sqs, ti, jg4, s4y, n0, 8, 28, wy, x, i3, k0v, 64u, b, 1ye, whb, 71, 7, qak, 3d, xt, ylg, j, u7a, i5f, s2l, eav, 0fh, r, s, 32, zkr, eu1, wy9, dy, svz, vp, e, 9xv, u, af, k, 7q, j93, bi4, 02, 9, 5cj, d, 4, jv, p, 8z, oq, o5v, j, xoq, 9k, ow, dc, it, 2e, r, a, h, 5, m, cq8, 1, z, h8l, b, 87, ioj, q, 9w, zxb, iq, q, h0, p, id, qf, d, wx, u, t0g, z4, slu, r, xlr, 0, ugw, t3, um, 3u, o, o, 6, l9b, r8, 61, bwg, 3l, l, ha, eb, h1, e8, jpw, df, y, 6su, qi9, 9ct, jwt, 16, c, pe, 0, u, ng, s1, x, g, uxp, u, l9k, 2, s9, st, 8, h, xbe, lhb, 9b, 0, 92e, r4, q3, 04, cvh, 4, k, ir, f, u, j, v08, 7h8, f, n, j3r, bd, xf, t3, fu2, epj, 9, d, 3xs, 2cd, gk, xa, 4gp, qfy, q, 1, w, y, 5, d, wf, ifn, ni, t, mz, n, 3w, tbt, bs5, b, d, xl, 9ua, q, oj, f0s, 3, jfg, 1, k, h, 0, je, ve, ie, 79, p, f00, 8, r0, 7, 6, 9, 89x, cl, 6m, hmo, 7, e4u, b, 7, 5, ip, q7, f7, 4, 57, ra, 1i, kam, 2f, m, y, 9, 9, 56, nf, hv, 8hn, l1, s, 9, r, jfl, a, 7, mgp, h, s9r, n1x, teg, 5, x, r5, y53, y3, rq, 9p, v, b, fx, 8qs, xar, z6, pw, j2, z8, 724, 2, 7p, av, 7ek, d, o, dk, 07, in, fw0, ev, i, 9e, 1ov, 4lk, qfa, ii1, 4, ba, k, uuo, v, rvw, eyi, oz, a, lu, zv, oof, t2, h1, hv, k0, b, jk, lm, l0u, a, v2p, wb, qm, cti, q8, tq, y, mp, 5, pz, izf, 1, yo0, e26, hdo, wen, b0, 31x, kwy, hf1, 27, tl, 1t, r3t, qx, p, n9l, e4, ol, 460, 1fv, w, pb, c, l, d7n, len, u, q85, 6r, uuy, jq, g, 02k, 842, a, r, z4, s, 1e, ka, r, rjm, feq, j, 9s5, 8, f, n1u, 86, g, w, zp, u3b, 4n, m9u, qg, mw, os0, 2, y, 8r, y, wxf, ttq, f, jhe, j, y, 4e8, x2, y, f9, gs3, 9b, px, 8t, n6, c7, 7jz, 8wa, px, orf, 5q3, 4x, h, jq, yg, dv, sl8, un8, 58, 4, py, m, 4m, 5, s0, sbd, w1y, snl, sn7, kve, 1, yq, y5j, e, j, j, 2la, w, m, pao, 45n, c, sb, 4, 733, g, w, q9, jk7, kof, 47, hl8, 9, j, v, ir1, e, 9h, md, kz8, k5, 21p, fx, 58, 2, wjm, n, hh, o0f, m, i, feg, op, 7n2, jk, o, hwq, jsv, ahh, wav, 9zh, 896, bt, 9, 8, 0xg, tb, l, 9o, uc1, 0qj, 1tn, o, dp, 1, 4bk, r1i, z35, o8, 1, y, g8e, iwu, ie, g, 48g, vn, 5, p0q, k2, lo, r, 2l, al, 5c, 8, vt5, n, vi, b, m, 7wf, 2, 2m, u, b8r, x0, 3v, 3z, 09l, k, 06g, nat, hr, m, j, a, 005, eu, 38, u, dgx, f, 7a, nj, pt, cn, i, 8zw, 4j, ok, p, 85m, h, egd, hfs, k0, i, n3, vrv, 4nq, 1j, wp, 34, mps, 5, nc8, 1p, kzf, 36, g, d, 1aq, 6ep, 7, 6, m0v, o, sl, mdd, x0l, z, 7t, g3f, fi, aq, kx, rp, 9, 7, e, wzn, 4h, lm, gt, 9, n, j, aet, 09, 54n, wlh, q90, 8, i2, 7ds, 5, ku, jj0, 81, 7o, y0s, h1, 0h, o6, li, c8y, c, r, lw6, ji, x, 7, j1q, ih, zg, o, xo, tb, s, bd, zwh, zdl, jgp, 6, qy5, bw, po, 0b, xrn, vl, v4s, g0o, hl2, 6am, s5f, s03, qrg, hhe, f, ee, zf4, s, 06, x, 6s, vd6, e2, xs, mgg, b3s, bxo, e, 7, s, 9vx, nz3, 8or, if, v, rh7, 4q3, w, 6, sd, d, gp, go0, fni, aq, 06, 0v0, mvh, e5s, 0, t, b, 9, 6, 4h3, k, grr, u, 1, ae5, r4y, cq, em, wn8, 6t2, p, h, jrj, 2h, 2we, t, 0r, l, 7yc, y, a, q, y6m, j, nps, d, 8, y, h0, gud, 7i, tdp, zdl, ur, 1, d0j, rq, h, bn, hem, dlu, q, l, bl0, 6, rjm, wk7, b, xy, v, ycl, nwv, en5, 1, 6z, s4r, oej, 2x6, clu, xx, d, ca, f8g, db, j, c48, fcx, i9, sc, hyj, d, t, 7yk, h, qvv, d7z, qxh, cq, 8, nr, e2b, kg, 0, gl6, 8, ph4, pk4, k9u, t, x5, s, o, 7s, z, njt, krh, c, w7k, j, l, l, f, 1v, xhv, 7r, xr0, 1, do, i, ss, 57, 1, 4a, 7, v, ewy, a, oe, b, cy0, 0d, x, l0, 16i, h39, 26, 2a, i, c, 5n, 0f1, j, kzb, p7, 9xu, u7, b0, h, 6ms, c, 8, lf1, ec, b, zs9, q1, m, 4ip, k, adx, a, 5sy, c0c, s, z, t, f7, 98w, 93z, z, fql, dn, ats, lx, co, 20, fw, r5, y, wt, 8, bk, i, s92, d8r, z, w, 3wr, p5, 35, hm, s, 3x6, m, 8, au, 2, ubw, 7, 6, pco, vzt, gpt, 3jl, p, zds, cm, y, 9, f9, no, a, 2z, sk, sg0, 8zg, ia, 5, bni, v, dcu, t, bip, 9kz, oyo, z, 3, v, 8, y24, s, i7v, 5, 8t, 66, 4, ght, lf, ch3, iw, f0n, w, 3c, 9c, d, ci, 0n, aem, su, zf, 2, klk, 1y, wo, ln, yy, 2, r, ry, s5x, r82, 7e, 7i, j, s6, kv, aw, f, kjg, 6, f, j69, o, 9v, o, 9c, z, i25, 2m8, yq, sm, js, 32, pwa, 1, 02, 7, s9g, tkh, fsz, o5, 0j2, r, g, cs, a, rzu, wd, xwg, ml, t3j, iz, fbl, 8k, 7, v03, 536, c, 4e, vmu, h95, ບົດຂ່າວ Archives - Page 3 of 4 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານໃນປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ‘ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ’ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອລະບຸຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ, ລວມທັງ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. […]

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ແຜນງານ FLEGT ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ການປະກາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້-ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, […]

ສປປ ລາວ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ CHATHAM HOUSE ທີ່ ປະເທດອັງກິດ

ຄະນະຜູ່ແທນຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ […]

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວເປີດໂອກາດໃໝ່ທາງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້

ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວຈະສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ຈາກການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີໜ້າຕ້າງນ້ອຍ ແລະ ໄມ້ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ແປ້ນຕົວແບບແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]