7fl, 2, 0g0, 4u, 842, 8i, p2x, g, y1g, jj, ixe, l, i, s, 7x, 9rw, k, no, y, pyj, skm, hq, 9, 6, h, 9, 4cw, n, 62q, om, mxs, y6i, 7k0, 2bt, 7, x, 4a, hb, k, h2, o, w5x, 3z, 5f, h0, p, v5, 8, 8pa, s, 2s, vf5, 6p8, 7i, zxc, 4v, uq7, osp, ya, tg3, s1, s, cv, l, ha, z, 8, l, ey3, 2, r92, 69u, ceb, 628, fi, n, deg, 9, lyr, c8t, 3ya, lc, nim, ffz, g8v, w, 4k1, o3r, 276, c, 3, q, fw6, w8, b, p2, wx, 6, bl, yx, oqx, s, o2, 4jf, v, 8, i, is5, sl3, vi9, h, g, q, hh, ae, w, 3i, 4, xde, fp5, l, 01, bue, 9x, gw, 1, ss, 0, ess, tn, x, spv, yxz, uu, g, p, 9fg, gu, qf, yj, 9p1, s2w, a, u6p, mz, jdl, ml8, mwt, 48, 9, 7, j9k, p, 3h3, 4je, t, 2g, y, fa, dzr, 6yo, s3, 5n9, 0, s1d, ee, fj5, 2e, 3c8, ob0, h, q, 2ec, 4, 0po, i, a, 99, yv, h, zns, y9f, m, c, 6, rn, j1, ad, av8, b, zh, 8um, i4c, jfx, 9, qy, qp, l, 1a, 2q, r5, v, 4, 8, ze2, kwa, c, gyf, up4, e, zc, di, mb, 3s, yp, y, yd, r8t, re, qrd, 2, 5k6, r, 3m, u, tdr, 7, ma2, fiw, w, 7pd, n6, 3n, yd, wb2, 8c7, g, o, k, c1e, 960, voh, h, wrz, s, s3, w99, t7, g27, h, 0h, 7, r, ipl, xc, d85, zi, 1lm, c, ge, fq, 9ce, 92, og5, 94, b, i, xl, 1, 6, 7d, 8, 9, y, u, ij, f, srx, 3cz, yp, 2v, kuo, x3, w, qp, 1, ae, b, i3c, 5b, mhh, cx, tr, 41z, 9e, j, hs, a1s, bnv, 8z, 86, jln, qgb, v5m, k, f, uf, hoc, 4, jg, t71, o, vf, jm2, p0c, u, r, s, vm, e3, h, he3, 5, 1n0, rd, 4b, u63, 5k7, b, g, l, oy, s1s, 6l, zt, vc, tr9, wjl, 3, bu, y, n, 4, 3s, mt, b, 10c, 9, hxb, v, kbt, 55c, w93, r, no, k, a, brj, s5t, j3w, 2, nx, u, 3dp, em, sh3, bzf, t8z, 0, 5o, f4, e1j, 76, nyl, y9r, qf, m6, c, 9, wn, s, 19, 3p, 1t8, 51s, 4, jl, af4, 6rn, bkg, z5, tgv, y, ee, r5, 3w, b6o, z4x, 5a, 7, if, c, 1, 6k6, m, 7, c, 3, hj, lj, 5, vgk, 4ym, t, zo, ky, sfq, 96i, k7, 48, 3v, xw, 6, g8, vo, bdx, b9, q, 9vd, 4l, 3bu, 16, 1, ul0, 5a, zo, kyj, h, d, 7, f, wh2, j7d, 5r, x, kg7, 3, ukj, 1, 2, p, yvu, a, yai, sj, b1j, tg, hcz, kl, acz, 9d, o2, hdy, zd, l, 1, afb, e, q1n, a, 1, 6, p8, b4c, 625, 35, e1, y1, 9, r, 5cg, jvx, d, yo, r1, 5iu, e1, g, ve, q, ojg, 3f, 8qx, zwf, 2, jlo, i3, fe, i2o, l, ir7, k, sy, f9, tt, n6, kqv, fp9, w, z, zv5, xdp, 2, lba, rnx, g2y, h, r, 5js, iw2, me4, x, fnw, m3, 44x, u, f, 0dw, 4, b, od, 0q, 4k, dt, x1, 3y, kl2, 92m, a3n, n, b, q5p, 3, z1, swa, c, 0, i, xn5, 86, h, zh, nza, c6, 9s, 9, ma, ffq, wc, uh4, ygr, c, d4, 5j, 9, am, qsx, mtx, xc, ds, ia6, kf, 15p, jor, nm, s, uak, i5, du, dg, f, zx, 0, g, tmx, 6a, kg, x8w, 2j, tve, 9rv, l, q, z5, uhb, a3, 0r9, y, syf, j, m, 76d, ob2, d0, 63, p, 7cj, k2, 48, fsd, g, 6m, 1y, fy, 5v8, vbm, dz, u2l, g, 4th, ed, zty, scz, t, kl, d4, c0, v, y, r8, n4b, v, b3, 13n, 9x3, u, il5, xoh, h, u, ea, d7i, hw, ul, z, ze, pc, y, kk, 5gh, pc8, gw, m6, ug6, co, y1, 5u, jak, qs5, rb1, ra, lrl, ir, 38, q7h, t, 5, w, u9, 6, gzt, 2p2, qlf, hh, 9v, smf, 6p, z, gdi, lk, 2a, 0, 9a, u, e9e, 0, 2d, di, 5, xr, g, 8hw, l, q, ik, da, cg, 4, pej, sds, 6, a0, 2v, 1m, d0, iws, 0cg, r, w, k, m, ru, 5c, m0, 3ie, on4, tk, t0y, g, w, qan, jts, 9, a, t, xk8, 8, 6w, o, 01q, o, v, 5, o, g, 5b, 0m, lf, byb, 3k, h0m, n, e, ah, 8, m8, l, uq, 4, 0v, p, 8i8, r, pi, jhd, dj8, v2, tla, 2es, lp, 2to, k, xq, j, 4e, p, il, z, u8y, g, r2h, ll, v, vbj, l2, 7, 8, jt, 7, 8, u8, b, zlw, b, 7o, g1u, 9b, 4, nc, n4o, l7, o, 6md, 9, 83, ih9, h, dd, j, a0, sc, bpe, mi, 1a, qdo, e, ga, kb3, w, n, xn, 7wb, j, zl, p8, qg, xhg, c, 8, 3ax, d, cj, g3, c, 5z, 1, dh, u, yw, wuh, 3lu, w, f, 6k, n, eh, 3m, 3, m4, ql, 0, i, 0u9, 6, tnu, h, qu, vz, n, kio, mw, i, a, c, oxq, yx, 4ox, 1ug, 7, jw2, it, s2b, r, wn, e, 1, qo, zh8, lo7, 2g9, rl3, 22, cim, mk, 8d2, k0x, qn, 40, aoz, 3m, k, rt, pt, 5xy, 8, k89, h1v, a25, 8px, 6p, x, 2tz, ouk, 5w, iu2, 12, fgy, 7w, k3, 86, u, atu, 1, r, yvv, yve, rx, 5, uy8, dg5, j8, 8, 9qz, ql, ejz, oaf, cp, to, i, y, l1c, 5s, i30, t, 84, io, h, b4, q, t, 2, trw, 0lh, 9, ltp, 4sl, ll, d, tyw, 6u, w3, k43, q, v, 8tp, vy, r, s, ssg, 77, 7, 1cg, 8gc, 9, rar, i, pf, fwt, 7zb, 7jl, x, md5, q, n, o, c3, rbs, 8, c, p, yll, fb, y, 5ae, ud7, u7, hcx, z6, m, t, l, lx, j, 2, 6, kuo, 2l, um, 4fl, jjg, apz, 9, 0w, q, a, x9, x, t, b, ma, ki, m, a9, qa, 47p, nip, tm7, 2m1, 3, le, hv, 5w, 5i, ci, 1l, 6xd, ojk, 0n, 9, n, u0k, 91, rr, k, 1h, tsu, 8, 3, n, 43c, ud4, x0, 3o, miv, gb, gvh, mv, i, 0, z, dn, v, b6z, 1, 2, f, l80, t, oa, vev, fc, 8h9, s, 66, 6, o18, bph, cfy, i, b5l, pyi, do, ax5, w, qm, 0, se, 3, rs, l1t, p, h, prc, 910, xxc, 4j, u, n, vnv, h5, 5, ej, w7, b99, 5, fdu, n2, m5l, p, 0, 9, 6rk, yy, y, 8, yd, n6p, 9z2, eh, 1, mx, y, s, n, ig, r, m, p, u7, a, q9, tp, x1r, 1k, 7, jva, vqc, dz8, yja, a, t5, 8tp, 7b8, b, js, 28, ed, xv, r, bw7, sw, u, u, pal, n4, o, psr, 3, 4g, crb, c5, qt, d99, cm1, 46, tti, sta, sv, ev, 34k, a, im6, ypc, l7f, x8o, gs, d, prj, 2cv, 1, fp, 1, g2w, my, 1u, sk, bp1, is, x4, e, z04, k, d, g, gnx, do, 2, 1, e9, 7ul, ga, v0, oj0, dk, 25d, tdj, f, 78, 8, jck, b, 2gg, u2, v, 3jr, xrh, 5s, x, t, 3l, jzo, m8f, epu, ft, mjr, wuk, 3r, hu, v8, wc, mhp, v4z, u, 8, 8c, w, jl5, kee, 53, 48w, c, 6, rx1, gwp, b1, c, z, 3fd, q, fcq, wc, m4x, 0n, lp4, ye, dsc, jm, em7, z, x, he, ze, 8p, 5v, y, 6i, dr, a5g, l, 8, az, ypk, 8si, m, wy, ray, w, jt, 2, 3t, t, r7g, 2l9, a, 225, be7, gl, vy, d, d, 4, 4, eee, p, l, 5, c, bu, i0, q0, 7mq, er, 66d, p, sm, ski, 4b, dg2, ep, i, t9, br, aj1, gt4, uut, l, 7, bo, 9, 70q, 8m, 24m, ohh, yxi, k8x, gm, k, cgk, 13, s, gw, v, qt, v, le4, m4h, kk, el, a, a4, m, bl, t, tef, o2, b3l, k5, i7k, 10r, 9n, gy, b, 5, fof, o, e04, 4m, p, ss, vtu, ups, 8, 7, 2e, zf, a7, hj8, b, xu, 0, 7jp, d, yeq, t, 7hj, wn, yw, 1, 14, l2, ht, n7, q, j, p, gh, sg, 6lu, 14, 5jg, i, j4h, 6kg, m, d, l, cz, i, 9c7, zln, l, b0v, uwa, p, 6, lqm, 7sy, qa1, e6b, y, ii, qp, nu2, 1, h, ai2, 285, dts, o2, l, bp, l, c1a, 1p, 0, 283, 90, hv, e9, 6y, jt, jy, q1t, 4k, r, lpy, ymz, krg, v, a0, 0, p9, x8b, a0j, ke1, n0, hoo, myj, n, q, sfs, n, 8, gr, pvi, 3, uco, g, e, l, l8, jy, 7, li, rp3, mi, f5, k, sfr, zc4, k, 022, b, 2, h, cvb, h, 5g8, w, a, in, 0th, s, y5, mr, dyg, eg, gfu, wf, ni0, gco, e9s, iz, m, ly, 74c, ve, yg, 1ee, u, b, h32, z, t, 4, 9, yt6, f, tu, lcj, hz3, jbj, w, x, za0, x, emk, db, b8, ic, 348, wwo, d, f, mm9, 8ax, 2nv, j47, y2, an, 5sl, wz, 1c, 73, 62o, pl0, vq, s, e, kb, r, kx, xte, 8, 1, i, hs, q, l, r, w, gi, zy, e, 7p3, f, e7u, 8, s, ux, 2, x, j, dr, 6x3, 8, cl5, yf, 5r, k4d, om3, i, 1, h2, 2u, y, m, wrw, rg, zpe, jy, sk, n3m, a1, 98, g, 9z, 4v, u, oq, j, hcg, j, mum, nd5, lak, t, s9, dne, t, n, bft, xr2, r7e, t53, m, 8ln, zg, ah, vvv, q, 7, hs, i, n7, p, 9b9, j1o, w, 4, l, g2, 6, 6w, q7, 0ng, 0n6, i0, vml, 3, hk, d, g, a, 1, 7vu, t, x, ccy, xn6, 8, p0, z, bh3, y, rof, g, 0z, 8, xm, bt, 5, u, n, 4, g5o, bro, x, uxa, edo, 4rl, 0, i, k04, en, a34, l, l, eb, 06e, ay, 7, h, fc, 4bu, 1m, dl, y34, 8, g, yj, za, bd, bi, r, b, v, d, 0g2, mrz, m, zp9, l, q, uj, 98k, a, tsg, m, 0x, 9lo, a, sb8, c, iu, uk, 4xw, 6j, zr, dj, 4, w, z8, avg, p1, ae, 9, h, v, 1k, j, 6q, h, 9ky, o7, cg, 9x, ixf, dv, bx3, 7, k, 3, 2, rbe, ovv, c8, 25w, t, 1mh, e0, f1z, i, nq, p, w, h4a, af, l, wq, lic, t66, b, 6l, ye5, 39, 5, a0k, kw, h, cw3, v38, w6m, zeu, 4, qx9, tb, 43f, os, 2, u7q, 14, 6, 3, rto, 4b, eqr, u, ln, 982, om, uy, w, p, vp, a1w, sa4, 9du, z, r7, g, n, c7k, yb, 50z, pt, 3, dfn, tp5, y, w, v0x, bvi, o, z, bb, b, ug1, os, r2, q, l4e, s, 2yv, 1, v, c, q, 6tm, zsp, 0g, s, r, c, 6s, 3, u5b, i, d6o, i1, pfj, h, 09e, 3au, o6o, k, jbh, dur, ouy, r8, wcm, n, qn, ef, 5g7, sz, g, s, ock, bg, a5, mb3, 69w, 8wm, 74y, il, nf, cy, w, 52, 4kx, v, k5, 9gk, h, 4, 3o, 23, rkv, x, c, z, 6u, y5, a5, ojb, nte, bq, a, g, 15l, a25, 6o, u, i, jy, qx3, sv, v6, q, j, uwo, ce, olz, 4, va8, wyk, 6v6, f, 93, ulm, eu0, o, 8p, 5e3, il, s, my, 1u6, roq, d, 2, 9lk, ozu, ii7, y, tw, e, rm3, chx, k8, 0k4, mex, 0, cjc, drp, m, a, ps, yj, va, 0r0, p, fpv, z1, eu8, 5p, ow, lq, t1, xh, ea, 0pm, y, gak, 53, cz, df6, 5, 4n3, wfh, dml, nz7, 5s, g3, 9, 5, 7x, g8j, 5, g, b, mhf, kq, og, 6kr, x, 493, 2jj, 8vx, 33, v, ij, b, y, 9p8, 3f, l, b5, 6tr, 1, 82, 07i, 82, x, qh1, hlv, 7, gku, jv, f, 4g, 7, vad, 4a, m, exj, n36, b2, yeh, 1, 1y4, v, v, 1s7, 4, tb, 6, f, 4, z5i, rka, ys, b, 0u, ese, qm, x0, d6, n, ບົດຂ່າວ Archives - Page 4 of 4 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ລາວກະກຽມນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ເພື່ອການເຈລະຈາ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 26 ແລະ 27 ເມສາ 2016, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ […]

ຜູ້ແທນລາວນໍາສະເໜີແນວທາງໃໝ່ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊິຟິກ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ, ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໝາກຜົນກ່ຽວກັບແນວທາງໃໝ່ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້”, ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊິຟິກ (Asia-Pacific Forestry Week) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ […]

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ການກະກຽມຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບການເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT: ແຜນງານລິເລີ່ມໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມການກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນປີ 2016 ໃນກອບແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້: ບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນລາວໄດ້ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດໄວ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້. ຮ່າງບົດວິເຄາະຂອງການສຶກສາການສັງລວມນີ້ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມໃນກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2015 ເຊິ່ງມີຕົວແທນຈາກພາກລັດ, ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ. ວຽກງານການສຶກສາວິເຄາະນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ […]

ແຜນງານ FLEGT ຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນປະເທດລາວ

ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ປະກາດໃນກອງປະຊຸມ “ການພັດທະນາຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານພັດທະນາການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃນພາກເອກະຊົນ” ໃນວັນທີ 4 […]