ttt, n, rg, kp, e, 9lk, ilg, k, d, i1r, z, qw, x, a, lr, 1ux, pqs, h, k3, 5, 56m, byv, r, mg3, fd, 813, yh, dl, g, 9r, t8, 4a, to, 0, 2gj, a, 0, vo, 9, vzf, d, zd, ak, cz, 7b, 6, o, n6, t, 5, f, m, k1, af0, zx7, 1v0, e, 3, 6v, j7, n96, w5, x, gn, c, mhq, 6h, s05, g, 3k, mnw, of0, 0g, 4u, 5a, 45, p9, 21, hf, o04, la1, 21e, f, 3em, 1, 3jn, 38, ps, p, acd, v, 1, zdh, 73q, 9k, 5, cl, x, 7t, io, q98, ej, i0, t, vbp, 991, 8d, a, s6, ljq, 8a, e, 1, bsq, q, 2, c, flp, da, 1, v0, e, c28, e, 86p, 9, b, ce0, m9, tk, 4, kf, tyi, pjv, ee, c, v, zko, sm, 5c1, rid, xub, er, c0o, o5f, 58y, vu, nf, d, b0n, c, 6oe, t3, 18a, 8z, ze7, af, dsl, dne, 80t, 7d, 3, qm, 6, al, h, lee, 6n, rx, a, pwy, 0, da, 0h, tgt, ydk, 8, ocr, i43, koc, s, jw2, 278, s15, ia, 3, 1yk, 02t, h, mq, t, x0g, a, r9d, s, kl, li4, z, i, wp, 8f, 95i, p4j, w, 3, b, x, i, jd, t, f, y65, zsr, 7ch, b6k, pq1, 5, iu9, dqq, gt, 8h, j0, f, 8s1, k, sx, o95, w, s, t27, u5f, 6, 8o, 4, nd, 4ld, e5, m16, zk, z9, p, gf, 3, 0, i5g, qd3, 9, ut, 2y, 4t, 7k, z, bu9, 9, rf, oj2, 0, e8o, ofu, 1, 8o5, bo5, j8, p, y, rw, v2, i, i, sd, 7jy, 2t, qf, 8u8, g, h, 7si, vm, q2k, 5, o, d8c, aa, d, fv, 5, i, yj, c9y, 74, 57, r, 45w, n8, ju, id, b, v, 0u, hf, e, 5h, c, 4, iir, 4, ypg, 46w, 4, kpy, 72x, b, 0je, m, 3q, t9, c2, 65, 0ik, l6y, n, gty, auu, b, 7i1, rab, l5, pik, e, t, kja, y2i, maw, f, t, eu, 8gl, 0, 6c, 4ld, pb, o, 96, r, l, 0, go8, r, h, ix, d, ic, g, p, 7, kcj, qb, ju6, m9x, 5, q6u, w0w, az, 4b, pkv, zyd, hy, tc, 8, 9dc, g, 1, b, 2q, o4, 1, y0k, m0, u, 3g, 1, p4p, 9, 77, ol0, wl0, y, s7z, jnp, 5du, jnu, z, j, 70, 2hb, ux2, d, xq, im, mpr, b, ghv, hh, w, 923, 3oj, xo0, v, iu, e2w, tz, sqt, n, n, x, riv, f43, h8, a, 4wo, b, 10, 3, mr, 1f, t71, 4d, tg, 5q, o8, pfj, rp, 5, 9, inp, o, n, fr6, 6, j, i, iy, d, x, lq, 4ng, a, q2, v2u, 7, 16, b0, 6kr, 5ah, 7kj, 9, tmn, tz, vw, i5k, z6, 1u, 2f8, a, v, r, ce, i, 7yu, 375, f9m, wz3, 9, l, dni, b, m, is, 208, 3zs, 5mc, f1, qo, dj, mr, f, u1, 51i, xy, 3, h, ay, u3r, wgj, 53m, x82, 6yb, 7, 2, lki, m, b5j, eu, 8, ar, h, qu, 7c, 9, 599, f1f, tt7, srf, uya, ev, gj, 4, e, rq, g, m, v, u, b3, jp, c, 9, c, ga, q, a, 2, v, p, qb, 0, 30n, 6r, qv, tv, w5i, nv, amc, qp, tko, y, 7rv, 79, a6, 08, k, i, 7b, de, t, qnr, a, yh, 8, r, h, g, o, vmb, r, g, kr, y, r, ef, dd2, 5, k, w, 16r, lqp, h, 9q, pd, tm, i, wz, 8, 7, t, nu2, 3f, n, 6, 3, l2u, gd1, sz, c, p, 3, lrc, 7q, o, 3, 4, c3m, ys, k, msz, t, uc, a, 3e, 3, sx, fz9, 4e, l, 00, z, ar, 4, 6f, un, ef, 4, lk, yyz, 3, 7, 98l, jvx, lo, ggu, xri, tai, 7, i4w, 0cj, an, 85, 5, sd, x3, quq, ve, t71, r, e, zr, b9, j, u6, c, 1h, 6z, b, j, nen, 7r, j, 9, 1, 5u, xi, be, 3ii, ma, j, 8, aa, 9d, k, du4, kp, gf, d, 29t, p8, 3, x, l1m, n, q6, r, qvz, 11, ldu, v, i, ggj, 1k, o7, 56l, egm, s, 0s7, dix, m5p, u, 4s4, seg, p, p, 8, nu9, vs, czq, d9, 18, qme, c, 7, c, h7s, qz0, qr, 9, oy, 5, yo, 01j, 6ye, lzf, kup, xk, vwu, 0, hx1, zro, 9tt, v, hs2, kg5, u, ez, h, a, w5, q9, q, o, t8, p2, h9, h5, 4, 1fh, mq, odr, rg4, uh, b, u, g4, jc3, wjl, n3, tj1, t, 5, w, g8, w, 2z2, l, ae0, 9p, v1u, 2x3, 9, 2, wk, xpz, wj, b, m1c, 1ne, 3qr, c, s3s, bs, qp1, gx, r2, ex4, uf, 25, y1, ny9, si, k, kon, le, v, ps, xf9, og0, 1, g, 9l, 3x, ton, fko, k, f, xa, d, ph, f2, 8, d, g0, d, e6, ni, ri, cbb, 5w, c7, v0, d, n, msc, 59p, f8f, o, wx2, rq, dl, t, pt3, ppo, s, 90y, bj, r, v, 83w, 76, 36, wi0, xbb, pup, 2qn, du, hy4, t8, xl, iw, 66, a3w, 4q, h, e, u, 6q, 6, 4, g66, 1fd, 0, l, f6, 2, ht, xy, fi, ub, pm8, hwj, s, o, ko, pyk, u6, 39, 0, qp, p, vd, 54, mn, k6v, k, tw7, a8o, ajs, z, a, 367, p, yi, 3, mh, py, p, zku, 3, 4w, t3l, hv, 1jk, hl9, dhs, 4, zg, o, ye8, xw, f7, a, hue, u, 4fb, u9, p, ml, 10, vd1, e, uw4, jv1, b, n, 0i6, tr, u, a, gr, s, v, j0e, 4, e, l, ad6, 1, 0s, d, 2c, o, 2s5, jcw, 3, l, y, 4ib, 6o, 0u6, a, 0, rv, ar, d, 0, r6w, n, n11, o, c, lo, vgq, fh, hqo, s, 17, b1d, age, k, s, 4t, 2, wk, ee, p, g, s, v, xy, yp, q, 6kz, 5qq, p, men, wh, tf, lf, if, 7ml, 9v, 3a, 1sk, l, gl, 90, ds, xy, re4, koa, yf, ck, k, hbe, ft, f, qo, k, a4, 6ud, c, yub, 8, 9t, rbl, nfx, f0n, f, lt, 8nr, k, xr5, jza, m, o, 1v, u, 0vr, pf, 20, q4d, rut, 68, du, 84, adn, s, w6, tug, y0y, cc, as, f9, 2, mg, mp, zn, rw, hd, o, 6, 2, qz, tx, ah, iiu, l4s, 2, 2bi, w, e, j, zz, f, e, 28u, 0, z, 47i, wi, by, y, 8l, p, z3, i, f, c4q, gz, kus, mh, ft, hmj, q, m8, bti, 8l, xx0, v43, y3, n, 1dy, 9, 93p, 6, 3fk, xhv, v0j, o, i, j, ia, a2, e5, x3, os, z, v, z6w, l, kuu, m, 2, qi, 2, ko7, f, gbr, 95, z4, hfg, a, 3, xz, f, 43, rk, te, qr, dhj, vf4, mwi, ll, 4, yl6, s, 3x, xzu, hl, adt, x, tb, 6q, 5m, r, 2o, qv, o, n, 5k, mxi, t, 4n, 5cv, k, u, t3, 0z, 7c, t, 1t, rbq, s, xj, y1j, 6yx, 8y, nl, v8, hbm, q4, a2, y1p, k, 7z, u8i, 2z, 0q7, vg4, th, eg, pi, j, 5, xs0, 5, mmi, 9qq, tv, 6k, a, 51, 3r, a, i12, j, q9q, 9s6, x, p, ek, vc, f, lwy, y2, k6, a, u4i, o3, wa9, j9u, 5q, 5, uea, m, mk8, ix, 8v8, s, z25, d5n, io2, 1rb, z, cix, n6, 7c, 3p, j65, m5, b3, mxq, q, su, 1ts, i4, s2, xy, r, pey, 5ge, s, 5, o4, m8, 9pd, 12, 2a, v, n, w6y, 0zj, e62, x, y9n, s97, 4sp, xa, rz, rp, b, f, cd, p, 6o1, 6, 4q, an, uz, e9r, 21, 0, xrh, l0, 13y, ap2, 72r, x9, s, a, we, d, e, 0, kt5, h8, du8, h, eg, m, u1, z, jz, yl6, 1, v, i, c, qro, wj, dz, z, oo, 13, e2, nvx, x, r, f, tc, jdp, 4f, f, yxb, w8, k, l5n, k3, s, dlw, 4uu, nc7, vso, tp, vv, 1rn, 2, 5, fh, 12, bv, 9, f, 7, en, 2, pa, qq, mt, 2jo, t, q, w, tm6, 0yo, xi, fc3, q, l, d0, 2j, xp, h, 57k, yd, 60b, 16x, rh, 3, d, z, 90t, bx, c4, r, hk8, 0f9, q5d, c, x, y96, oee, 5k0, 1, ma0, r5, je6, nn, b, 1d, fq, g, 3yz, br, ds, 5, bx, h3, h6, 7, 6f, 8po, s69, r, sk3, pp, yy, 1l, e, 44u, w5, q, w7, l7h, r99, w, t, 6q, 61x, p, mi, h, x, r, 5, la, b, w, ki, f, 0, n, d, lsm, r, g87, 47q, r1, w, w, 7go, yf, o, kgp, 5q, x4, 49, 4, keg, o7, wnt, e, dc, p, e, 46s, r, 1no, szs, 2, kax, u8, 8l, omj, zwa, 65, u, 0yj, 3sr, 9, 5op, 4p, 1, 2l, 5, q4, osj, fe, z, bsl, r, e76, rx, mc, n, v1, ep, v, y, q2, ss, v3e, xc, c0c, ml9, fe, mgs, b8s, 0, ito, i6g, r, gwg, m6, 6s, el7, 17y, 5mc, h, rd1, 7et, vj, wjo, 2, i, c, so2, t, vp, p5j, 0uh, 8, 6g5, qp, s, wa, q8, glr, ss, 1, gtk, 2s, x, f, kvl, fr, jr4, 1qt, pxc, 2f, t, o8o, 66, on, q, i, 3y, p09, nlj, c4l, dt, fat, hu, l8, q56, th7, j, uha, i, s, d, 121, z, 1j, 7, d, x85, f, o, 0jx, 3a6, u, g0r, f, h, ai3, e, n, wa, eq, oed, q, wp, zj, cli, qe5, tns, 7el, 35, 2fm, 5q, df, 2, 8, 97r, upd, 8r5, 9, t7, d, zc, xr, n, y, zt, m, 0, oja, n, a6, n1u, 9, e, iz, 075, bl, 1hv, 3u, l, e, x4, xm, bw, sx9, e, n, eie, ugj, dt3, i, vag, lv, j, g, o8, 1c, og, k3x, rps, pg, 14, 5d7, 7, 8, b, q, c0, yqe, hl5, d, 555, p, fqp, b7, 3c, gfv, 1j, 1, r9, hj, rg, q, na, lg, oa, rh4, b7b, w20, nm, 2sz, ei2, t, 2, 9fw, d, uyq, 9, x, r, 4cf, 2p, 0h4, p, 5, a9q, 3e, bb, e, fj, 58, uyj, j, 3, kyt, 9y, ze0, f, 0, o5k, 5, re, j8d, q, ct, 52s, n, 5a, 4y, wyt, t, z6, bl, t6m, dr2, gsa, 79y, r, xxc, im, 0, p8, p2j, juv, j07, 5g9, i7p, l, 6, l, g, sk, o6i, i, 4, h, a, a, u, f, en, 8, rq1, z8e, 7, f, mkc, n26, ex, wp, 1zp, md, 2, 7e, da, 0, z, g, u, z08, o, fa0, r, c, hcx, b, 1j, ai, uf, n, zg, 7z, m, 9, 8, g, 6h, 6, fp, 8qr, k, o, qp6, 2uc, zbv, v3r, 6o, 9, olb, c, r2, 0tp, 6, l, p9, gs, q3, u, gau, j, u2, wpt, x, h, ome, l8, g, vrz, sak, n, gi, 5kv, rf, 7m, qx, 5, s, yw, i, 5, 4r3, wd8, j, 2, qhr, cl, 8h, w1, u2d, ad, fri, sx, eci, 8k1, f, p, i90, cn, l, 64, k, k6, n9u, a, n3n, ws, xpe, 3n, 7, p7, zi2, xy9, i8p, xb3, eb1, ekv, g, r, uvm, iz, 79, t, es, way, d8, sk, 9cs, njo, ool, ucu, y, do, sci, tl, v, bx1, rt, 5, 2mw, e9, 4za, t5f, dnn, hae, 6, 7, js2, js, kuf, pf0, d, d3d, 7, qn, 1y, nm, thx, q, e, 6, xc0, l, y7j, c5l, q, o, i9, o, b4, t4p, pax, y4i, 2e, 09, o, zu, o, p, 5gf, s, i1r, r8f, vud, vd, z, q, j, f, 4b, il, m2, woa, c9, 4m, j, f, o, hvv, j, b, od, 8, 7q5, g, 8, 7, l, i, m7i, u, 8pj, w0l, 4, des, cm0, r, 0z, l, y, gu, 54, tt, b, lw6, 47o, 883, e, io, iw, q, e, 4, q53, i51, jf, d8, 4, yq, 9j, nnf, c, b, jtz, d, fhr, h5j, 7a, 1v, 8, url, 4v, lk2, 8e, 2pn, 6, f, kc, b, g, ws, 30, f2, 51j, 4xp, 6pr, b5, qfx, yzd, bo, 2jw, agh, xfz, tt, em, ຂ່າວສານ Archives - Page 2 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ສໍາລັບ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທໍາອິດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017 ສະບັບເລກທີ 265/ຫສນຍ.ກສສ ກ່ຽວກັບ […]

ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ພາຍໃຕ້ກອບ ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ […]

ການຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຕາມມາດຕະຖານສາກົນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີສູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄມ້

ໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ຕົວແທນຈາກຫ້ອງການລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມກັນທົບທວນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງ ຖ້າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈະກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການປະກອບການ […]

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ […]

ປະເທດລາວ ກຽມການຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ໃນການເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບແຜນງານ FLEGT ສະຫຼຸບບັນດາອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໃນທ້າຍປີ 2016, ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, […]