ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານໃນປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ‘ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ’ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອລະບຸຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ, ລວມທັງ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. […]

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ແຜນງານ FLEGT ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ການປະກາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້-ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, […]

ສປປ ລາວ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ CHATHAM HOUSE ທີ່ ປະເທດອັງກິດ

ຄະນະຜູ່ແທນຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ […]

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວເປີດໂອກາດໃໝ່ທາງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້

ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວຈະສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ຈາກການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີໜ້າຕ້າງນ້ອຍ ແລະ ໄມ້ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ແປ້ນຕົວແບບແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]