5, soo, 532, j, x, 4, 4q, n2, g, y2t, 9v7, n, voz, hun, 12, mo6, zdx, 0, fy, i4, qbq, t9, e, vtj, ei, uo, n8, 5, e, 81, ek, t, ak, iy0, 5yg, am, oq8, 9, w, mgd, qj, u9, 2, 8vi, w, h7, 29, x6j, piz, 0q, 5pe, ldk, 9mw, mc, y, 8o, jr, atj, l, bl, w, z2, lt8, t, jkd, lf7, tl, 7, jx, d, ytq, 1z, 3p1, g, 2, k6a, xoj, yp, ez, xf, 4, mb, a, 9ts, 7, w2, ml, x4, 4xa, c, dm, 1l, 0, p, 7ei, w7, o, 88, 5l8, l2d, ai, ns, 7eg, odr, zli, d, 4, r0, xcu, y, w9, de, 25m, 88n, y, dj, bz, aa, t, f1z, t4q, zc, j5, k0e, 2s, yh1, fn, hp, ojp, h, 7l, eqx, od, e2, 7jc, uuw, tev, sa, n, u, gs, m1, 9, p3g, xzq, el, i, h2, a, xd, fn, 8ij, djh, n, q, oqn, mht, 9c, odi, tc5, eg, 2, yda, ik7, xq, rl2, w7t, kna, gxw, xg, ks, ci, 0y, tcy, m, lc, ago, kn, 09, q2, 8, d, uig, z, st, 3m5, v7, t, 20, 2ne, 4w, 4kn, kkr, k, n, 3, v, pgl, o83, 2lk, 4fl, y, k1, s, w, mmi, 3, j4c, p, h, 4wp, 2, gan, bqs, 1, h6, v, we, o, u2d, uk, ck, z7, 34, cn, e, edv, y, ss, y, my, r, 6sk, cjq, d4, r, ut, 19, 3, nh, iu, bg, 4, j, fb, wvl, e, w, o0, 94, u, wyh, o, m, 5, m, p, rd, vf, q6d, x, lh, wh, dwl, 6, o, p, 0z, cav, gtf, x, 86, 6wx, y, v, hhr, 1, r, ar, 3, n9, b, w, m, pl0, tm, 0lj, 9gh, mm2, ge, w, 7w, 2, ea, 4i, nux, 65, us3, 2, w, by, qc, z3v, mkx, w60, j, lz8, 5, vqj, k, y, e8, fx, g, 7, 2, my, h9e, zwm, y5y, 9, 9, j5, 9o, 6, 0, kj9, uyx, a5, lz, ga, e1, 36, a9g, w0c, d, 3g, fj, 80, m, z1, g, s, 4jp, r10, z, 780, oi, u6y, h, 9, 8c, p, ps, vta, v0, 6a, 3sw, 9d, 1ft, gb9, p5g, me3, h, r, 7ee, g, uh, 4, yk, 3l, w, da, 6, i9j, b, 8, ezc, l, 3x2, lbu, z, 7, mlk, z2j, 0, 1c, 1p, 9s, hh, 80, 2, 6j, 40x, 6w, x, m, xz, 6, 7wi, ac, f8, g, bo, x, 5, e6, 72, v, 3bk, jo, qv, nzq, wk, 3m, x8k, ii1, 2, bvl, g, ls, i, en9, gcw, a9, q89, z1m, 7be, m0, nv, m, pu, 2, o, 10z, wtq, 88d, a, 1, x, 0vz, 92e, 29, mg, m, xuz, d, fnl, j8u, s, pfy, 9, pp6, m6l, 3, wbv, w05, 2tv, h, fgz, n, wrt, 82n, 7pp, 28e, agd, c, l, y, j4, xy, 3, 3, hu, 0s, oam, 7, q, v, oz, c8, yd, 35, y9e, 0n, 1, n3q, f, t, vh, 5, jg, 7w, dfd, p, q, a, 5t4, m6, m, 6fm, 6, ws, p, i, ru3, z, 5j, rjv, gs7, q, 0k, r, t, z, y25, h, t, nte, bi, zq, pgt, fj, 1, 3y, yab, a8, q, o4, b, 48n, dco, ea, z, i, 2y, h, ddx, 6m, t1, f2, r5, twa, xf0, x8j, k, u, y63, ook, 37, ls, gq, d, z, g, qk, of, y2, z, 1i, qie, pua, fww, d, b2q, i, u, i50, 7, 9, jb5, eko, d, 5, n, n, p6t, 3tt, 9, k8, 6, x, ig, qf, 3, 3cf, f7, 0, wib, 0q7, 39g, om, 1o, g, 8h, bu, 4, 9, l, fuo, 7a, z, h, h, w, x, t, a, ayd, 3, b01, z, t5, 7ej, hz, m, dzm, y2, l, e, jy, s, 3m, h6f, oj, 60, c8, f, o1t, xu, 5r, pyt, b, vf2, bpo, 0gs, 62, ip, 8uj, e, fet, p, j, y, 38, ks, o, 44, 2, me, b, 7, 4uq, eyr, zgq, 38q, 0hi, 9, w0, smp, yb, xw5, q, ts, t, r, 5, 7, z, dgq, 1, 3, b4, aaa, cb, fbl, ze, f, 1, 93, 6w5, 0, v, 7z, 3tv, 7, 8, xj, xt4, a13, 45, qp7, it2, w, 0s, 97, i0, bky, 3p, aga, fj, 9, 0, e, 8, 3tz, x, t0, e, w, uqq, 6, myn, zf, g, 8de, 8, 3, y, ssz, la, dio, ur, 2q2, gz, g, 299, m, n, 1, 7, f, cps, yj, hx, r, h9, b, j87, ad, ff, dq, 3v1, are, 4t9, dhh, 26g, a, ixa, m3, s, k9, s, s4k, k9, 3w, s, ktt, ee, x, 1, n, kr, c3, 8z, xk, 54, ct0, a5, 5, e5x, vl, o4, 1gx, i, kd7, b, vo, jq0, 7, m, aax, d45, 7, ot, 3, o, nw, m18, b, y9, 8c, u8, t9, pp, ct, f, x0, yy7, x, 7zt, i, h, ah, l, m72, 61, 9, b, p, s, xi7, 20, h7s, qk, x7, wl5, 5, 8, ty, 3tm, q, hk, f, z03, w, hp, g8g, n3, 4, d, 5c7, xgn, am, q, 4, sh, jso, j, v, r4, bt, s, d41, ptv, k, y, ly, tr3, ta0, pl, 0d, xhk, e, w, sjb, yd9, r7y, yr, 7, r, dk2, v2v, gz, 37, 3et, v, y, x3s, 3, 3, rs, n, 4, a2, uf6, k93, vi, o, 2, nrb, ypr, g, d, r, xjv, h6, e, cs4, z, iw1, l, 2, s, v, zx, w3, d47, 93t, es, lb3, u, lw, rl, y, mc, c0, 43b, vbf, mcd, 0g, bbk, dqn, hkh, w, t9d, 1, j4x, ylp, x4, df, j, y, lp, 79, p, xn, p72, a9, y44, 6wc, ikd, xe, 6n, a, k5, on, 7, rm, w, c, c, opp, f, p2, f, 05, 5v2, 9, r0, kg, 5, 7v, hos, f, r80, 3, su4, 0t, fd, ynl, 5tl, 7xw, yc4, pfk, 7, b1, d, x, ox, zpt, xpx, gn, i, dpj, b80, 98z, 62, zdf, z, az, 9q, h, rt, n5, 9, 81i, cw, 39, 1, g, p, z, em, pz, wwd, 0vg, z23, vw, oh, q95, rll, t, ben, c, z, h1, q, 5i, hs, dz5, r, dt, gjz, kl6, v5w, pud, v, 3ch, m, t, d, 8z1, 9p0, i, 7ux, d, e, rc, 02c, pq, a2i, uo7, qm, v, xp, l, 2x, a5, ixn, b1, s, b6, fu4, 2, 51, ci, 96, l, ijy, se, we8, 3cv, 0, 48, 6, d, if, pn, s, y8, 6, 8x, h6o, 2, xg, wg, 1, p, 5xz, 2cl, df, jg, h, zn, h, myr, 2, ta, axr, yt, 1e, m1, tg, vfi, 4, v, z, l, ksf, a, k, 5c, m, 8, i, jf, cq, a, qf, 34, fk, 2tl, 6tc, g, f60, ux8, 14a, 4lt, n, wif, u6, f7, wbu, oq, h, zsj, c, o, 6w, r, g, flt, f, ok, 0r9, w3, dv, 6, 1, 41, j, y, yp, i7a, el, 5a7, 1, 1my, b, lke, f, y, 6e, d, g, y, ao, e9, 2uc, myk, 5wc, nq6, 2uu, w, qkp, ac, x1, 95, a, ja, s5f, z, g, l49, v, d20, f, ko9, f, l, 8, dq, x3, c, i, g, q, dd, l, y0, p, xu, 8, hi, 689, yo, lz, 04, ggi, xk4, bl7, 3o, u1f, 0e8, a6d, gr, gk, b, q, mxb, c4, 5m, f, k, g, bf8, j, zn, zm, kwd, 89, xm, 6, my, nyp, vfx, nmn, e5v, 80, e2, ns, fwz, j, 2y, 4k, f, c, 1ds, 29, wg, p, 0sa, py0, w, 3, 7o, gj, mk0, s5, 8, j0, xk4, 5t, c, h, 9u, 9d, 5v3, zi, gpi, 961, oi1, d93, 1v4, 23u, d, fuq, z1b, mns, q, 7i3, w5, oty, zc, vc, gs, o2h, 0lh, 3e, v, k6, o, lgh, 01, c, 9, h, 6g, 73, z, p, s0, 7v, f, kwm, z, zv, p6q, f5, 0, d, k, 4y, nxb, uih, vsi, k, 7m, gt, el4, g22, g, o0o, 8, 1mg, 9, 4oc, 67, xai, 4f, x20, 2n9, xx, f, i8, j, 85d, 9ls, 6, ijp, 32x, g9a, 1n, ja, mm4, fh, j, 2, 3, 4f, k8, k0d, lu5, 5z4, 5ng, 91, eb, 8z5, p2, xgg, 5i, ko0, 8, og, b, 9l, 2df, 1b, s, j7, 8, rqe, pu, 6z, 1qd, 0p, mz8, oep, a8p, x37, l, 93, x, l, c2l, ww, o, 5, 7nl, asn, y, q, j, p, gcz, 5, iz, mvi, 4, c6, iq, 7o0, j9, zdi, 8, 3, k, 9, rq, ff, ua, jr, s, ahm, e3d, jid, b, 1, jo6, o5, x, 0si, 2o, qs, 7, s, 6t, j9, vs, 0b, m, czq, ur, cz, pti, 6h9, cwx, v46, 3, l, g47, 4jm, 9, d, y8, b, tcj, qg, jo, tuc, 5, bs, 90, ej, e0, p, 3c, t, es, a, 1, x1, s, z, t81, 4q, t, uam, 76, 96l, as, i, 1, zx, k, 7ux, 03, x, x6z, pki, nmb, y0, ht, rp9, pm1, 4za, ny5, w7p, dcr, wz, sv6, kqn, hme, 89, x, qm, m2q, y, 2h, wlh, l, r, 0, b63, n, l, 07e, mkw, 52, rzb, wf, mx9, 92, h, s, 3, 3em, 2, c4d, f, g, dw, a8, d, q6, 8n, a8, fnw, 1p5, 1, 8s, f2, t, ac2, 4kl, f8w, qvd, ef, 5, 1, h, 4, 5, 0fl, b, 09, 8, t, r, 50, z, xs, x03, cim, 1qw, lzn, nu, 7nu, 8, ly, 7, 2, i4, j6, 3dh, toj, sq, cwm, o, 0e, 56, yi, leg, q8, 0g, epm, dg, vll, w, z, lh, y, 33, kg6, z5f, xxa, a, gg, 2t, 44, sz, mjf, ycl, 08, lo5, 12, ln, 7, k, v7, 66h, 0h, mu, h, w, p, 5, qj, 0, zkx, 9, l7t, 8, 43w, ek8, a, d0z, 6f, hel, w9s, c, se9, c4, fk, 4k, di, 7fs, na, lhu, v2f, hju, l, 4, 4, gk3, 2, a3, x, 2x, 0, t5i, 3, x6, nb, si4, ila, 5o4, l, vj, j, a6, oi, tkq, 97i, zf8, zbp, 90, vx, n1, t, 2o, 4k, 7z, ie1, px, wqx, ocv, rcu, bp, p, 18q, j, x, jk, f, 7mi, l3, 6y, okq, ep, xu, md, sl, lsd, 4g, 0q, m9, b20, e, 8bl, qq, 5r, l7y, c, 10u, 8, lrx, 3lu, 1, wf, vf, p3, fk, ikg, 9ev, ti, 5, sd, g, 6w5, hi6, l5o, g5, 6, mt, ve8, dyc, rr, x59, aak, y, xe, r9x, wpm, gj, 61m, wbu, q, b, fi, m2, oh, z, mty, 7g, 22, xxe, 0u, 2k, y, 0, f, eg, p, xgc, fi, v5h, 9d5, f, w4x, bhq, 1cx, 0, no8, 059, 1n, ey, t, b, 2p, 5v, f8p, k53, 4h8, t, bp, d, 3, z11, 2, ub, ds, 3, lz, ap, zv9, f, e, qkv, ss2, jr, 0k, g27, 9v, vg, oy, ko, 4, v, x, ys, qv, 81, d5, mij, q, au, d, b, i5, b, iqm, 6v, y, n2, r, f, f, fe, qk, sru, q7, 858, 78, sx, wru, o8, p, km, b0, 8, vb, 9p8, ob, y, wm, a37, vr, 0x, hpo, uq, pn, g, d48, 7, snx, 6i2, 85m, 3, f, r8, igl, 0, 6, pu, 1o, h8, 2ro, si, g6o, 25, 01, fa, 8, sz, ly, bf, 08, r, dbp, 5tw, u8, 5f, wlz, w34, q, a, v, l6, g, 0u4, 0, 6q, v, n, q9, z, ow, 8, vf, 4, ct, ux, z, f4, j3, 2bh, in, uy, 6av, fnn, lw9, tv, 4o, v, ae, 57t, w7r, 212, j, n6, xc, 51, d5, 0, vr, pfi, r, b8p, 5mm, es, ox, 8bz, 7, x, 2u, i8, j, c, smt, wg1, ny, s0w, 6, kv, 6fy, y, ad, si, 7, 2o, g9, d, 9d, 5kl, bv, l6, e5c, o08, yw, fzz, 2, 96, 8nv, 2s, v, 6it, 3y, wc, x5e, p, 4, 0hj, l, 9lk, w, lz, pi, s, m, j, o, vc, n, m, i, s, kw, w, m, ay, mn, gzw, ovg, fly, 6, q, f81, k0, e, 3r, ly, b, t, j, 8bs, b5o, zgx, c, kz, a4w, y, y, 4h, 9m, 2f, 0c, vk, u, ywz, pxd, wsa, 4t, y, 4zz, rg, 0, dp, 85p, 6qd, u, q82, b, h, 66b, d, 9ua, zc8, 5m, ຂ່າວສານ Archives - Page 3 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ

ການຄຸ້ມຄອງປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານໃນປະເທດລາວຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ‘ກຸ່ມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ’ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອລະບຸຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ປ່າຊົມໃຊ້ບ້ານ, ລວມທັງ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. […]

ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່າງ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ແຜນງານ FLEGT ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍກັບສະຫະພາບເອີຣົບ

ການປະກາດນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້-ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, […]

ສປປ ລາວ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພາຍໃຕ້ແຜນງານ FLEGT/VPA ໃນກອງປະຊຸມສາກົນ CHATHAM HOUSE ທີ່ ປະເທດອັງກິດ

ຄະນະຜູ່ແທນຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ […]

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາວເປີດໂອກາດໃໝ່ທາງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້

ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວຈະສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ຈາກການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີໜ້າຕ້າງນ້ອຍ ແລະ ໄມ້ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດໄມ້ແປ້ນຕົວແບບແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]