ລາວກະກຽມນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ເພື່ອການເຈລະຈາ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງວັນທີ 26 ແລະ 27 ເມສາ 2016, ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ […]

ຜູ້ແທນລາວນໍາສະເໜີແນວທາງໃໝ່ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊິຟິກ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ, ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໝາກຜົນກ່ຽວກັບແນວທາງໃໝ່ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້”, ໃນກອງປະຊຸມປ່າໄມ້ປະຈໍາພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊິຟິກ (Asia-Pacific Forestry Week) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ […]

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ການກະກຽມຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບການເຈລະຈາແຜນງານ FLEGT: ແຜນງານລິເລີ່ມໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມການກະກຽມການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນປີ 2016 ໃນກອບແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ […]

ການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້: ບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນລາວໄດ້ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດໄວ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສຶກສາການສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍປ່າໄມ້. ຮ່າງບົດວິເຄາະຂອງການສຶກສາການສັງລວມນີ້ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມໃນກອງປະຊຸມການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2015 ເຊິ່ງມີຕົວແທນຈາກພາກລັດ, ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ. ວຽກງານການສຶກສາວິເຄາະນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ […]

ແຜນງານ FLEGT ຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນປະເທດລາວ

ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ປະກາດໃນກອງປະຊຸມ “ການພັດທະນາຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານພັດທະນາການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃນພາກເອກະຊົນ” ໃນວັນທີ 4 […]