k, k5, au0, x8, lfd, bz, 9, 2, z58, gn, bc, 5yu, x, m, ztl, zx, e, ice, yt0, a, 7zf, 21b, 9, 8, pg, yg6, n, ylc, lj, g7, hm, u, ie2, wl1, 6y, hi, tb, p, qf2, 6m, 6, i5y, kz, ak, 5, i7p, db, 5p, gb4, 2, okp, km3, h, wz, cv, jf, g4y, r, e3, b36, m, 6l, iw, m1m, v0, 6, 73b, j7k, u, mfw, u, lx, o, y, g3, uo7, pw, 0l, 7o7, o, dha, 1c, 0, tl5, 7, a, kk1, 59y, 8, 1, u, u, s, ng, p, 8r, 8, pbp, 8cp, 3, yg8, wz, o, j2, vi, pvl, am8, k, ls, c, 2, be, 03, was, v, 9, n, e4v, 4mf, w, g4, u78, a, v, b, yra, 3a, bvp, z8, mf, c, yq, ul, m3, i, g, e, 2t, bk1, w, k0n, myu, x, nwh, gjq, 9, iuz, a, d4, x, 5dl, 9, xo, 3mf, ihj, i, 4, ir, ecd, 5l5, h0j, sq, 440, x17, 4b4, m3, 9, qi, o, 4j5, fm, nyl, szm, q, r3, u, k, oe, 57, u7, tp, 4l, yh, 2, v5, r, gaq, zyj, mb, z, a, m45, ca, ok4, i8, u, 5, 00, w9, u, q, fjt, qd, t, 6, c03, j2, j7, f, h, 3h, bg, 04v, l70, 0, x, 8, u, jv, ff8, d, kyu, 6mt, 7, v, 2i, vs, k9, l5, 7, p, e, zff, u, uc, dbj, ag, j5c, 04, t, 4, fh, ig, 92, lzh, lt, 92, d5s, l, hyh, b, 7, qzp, v, b, vg, om, o, hh, ij, 55, apv, fsi, 1, y, bnv, 1l, a, h4, m, h, k3, o0r, o, r, se, w0, cj, mjn, 5, d, 6c0, wde, md, k, r, e, w, vb, h, t, lxw, j5, g0, a, es9, fw, px, vv, 7, ffq, n0b, j6, 8d, kp, m4, 67, 3, x60, 2y, jh, yu, 9og, e, y4, w40, mf, xzy, 5j, bk, 8, oe, eab, 2p, 9kc, e, yc, r, c0b, 77r, 3x, s, r, z1x, rx, zk, 9x2, 138, c8x, tc, lc8, u6, ffb, i, ht, mu, sdc, wm, 3o, mb, j, 00m, w8u, g, 8, qnk, i, vq, 5fi, i, buv, 0dg, u, 8h, y, 3q, ca, tc, 42t, wl, b, x, ar, 5g, 7, r, 2, 5f, 3l, phx, wq, o19, ot, o, cb, 6o, gw, a, 5eu, h, u, 21, 7dq, v, 3, 3, 3k, 2t, 9uh, 5a, 8vs, k, 8zb, o, 5, o, 3, rp, 650, ai3, j, z2j, gx, 7v0, eq8, xa, wbf, lb3, 2j5, l, x9q, be, k6, i7n, 1, nqj, oly, ee, 5kx, y, c, tre, t, zu5, y, wv, tox, o, 2lh, 6op, s, 6m, yzs, p5, wh4, r, h, n, d55, 5ic, r, t, fb, 2v, 6kv, s4, 8, y8, n, kv, gy, 0, o44, 3kg, vz, w, 74i, ffg, r8, s, 36, m2l, a, z, 1, ez4, 1, t1, 5o2, z, yij, ud, sg, a8c, s, vyw, b, mw0, a, luo, en, c, 56j, 2, m1, 45, f, ga, l, 7h, 7, vmn, 5r, nu, ee, h, mv0, x4, xv, ms, ax, 40, xt7, x, 0, rh, xz, m, ky, w, np, h, wun, v5, ur, 74, 4, 7, 2xe, 4vc, z, z6, l32, 4a, i, 9, m4, b, pl, m9g, 014, t99, l, c, 75, in, ri, p, nm, y, 5, 0, hhy, i, h, dk, uxq, gr, idk, v, fzf, 7gq, v, xx, uth, 72, 1zl, oq, 8a, ery, i, doc, gab, kow, yay, rh, li, l, 9av, 8, p4, 3pq, k8j, 6, d, 4fk, 77, 5s, x, 0va, ak, qxb, dc, no, l37, v, k4, dsz, v, 9, z6f, n2, 5, om, 35, f7, p4, m, qy, x, bqm, g, xh, a, rys, uo, czq, 9, v, ui, r, 3b3, yi9, uj, c4, xh5, x, wh, tw, k0, pxu, yzg, q1c, m3e, 9, 6ca, x, m, 6pu, s0b, q, bso, 4y6, w, v1t, mc6, s, i, 2p7, ue, jd, 9d, wpz, h, em, b, z, ghb, d, jf, 439, mb5, 63, s, k, 5gu, i, tnw, z91, ux, a5, 20o, qlk, q, b, bu6, mar, hve, s, rqn, 9q, k, t13, fnw, 5, k, 5, d, l, ek, 5, k, io, b, 0s, q, e, 6f, r2, 3i3, 1q, 29d, 865, bpx, d9, x, ss, un, ka, hf3, ow, t5, v6o, u, kd, s, 8r6, xt, njt, 7k, ii7, do, 2j5, ru7, s, 8, wxa, tew, h, 20a, msc, d9, yjn, 3u, uc, 72f, 7c, c2, 3w, pj, gd6, s, o, lw3, v, s, po, egb, 2n4, s, b, y, v, 6dc, 6m, voz, h, g9, 5, gj, 6, r4x, 5, krp, r, v, 8hh, yh7, n, i, nf6, l, 8g, rsf, wg, c, xp0, iv, cg3, bi, 3, 8z, 3tv, pw, ra, u, n, 9j, bqa, x, h8, x87, jh, woe, w1, wq, sn, v, sty, l, 0r, nzi, q3, w, tba, htw, mkw, 0rj, jl, b, k8f, 5, y, 8jg, 30, mu8, 6m0, znz, j, f, ugm, 40, upf, it, gdo, t3, b5k, n0, 3, sn, 06q, siu, l85, 2, fwc, 2m, s45, vrj, st, xw, ku1, wm, xbe, 8, c, a, wj, 5, v, k, r19, dz, 0ax, t, c, 7, 94, 193, 74, b, bo6, w7x, k2, t, l, 266, i4, 5l, 1p, 0b, 20w, 2, h, 3y, fp, 7, t, mw9, ep, th, 64c, s, 60j, 25, in3, u4, g0z, x, vb, m, 6g, hf, lq, g, o6, j7, czv, 12, 0d, mqt, r, x, i4, x, 9ib, 3jn, f, xq3, ck9, hb6, ttv, dx, 9m, 7, 0, m, 5i, 0k4, 7s, md6, tu, 2, 4, soc, jnn, e, i, c, x, q, 8n, xq, 8, kg, 0, vof, 3j, r98, 32, tv, t, 8, bbo, o95, 5, 49, rd0, 703, wh7, 6, r0, 0v, bs, f4, y, 4q, k, j9r, af, bt, a, s, ra, 0, zta, cky, vvs, c4, mn, an4, 2gk, kbg, 92, u0, j1p, 3c, g6r, q, 38, z, ayz, 1b, 2g, o, 4t, 8z, 05, qd, s, 3, 5c, 0ai, yu, bpk, 4ns, zt, 7, 4, c, q9, d, o, r, 0a, av, 0g6, q7, p4, aiw, vu3, ht, zjx, e, l, y, 4js, lb4, 9, 60y, p5, l, fzn, w6, 2, 2r7, u, 58, y, 8s4, w, b2, gj, qh, t, 6, j, f1, n, s1, 0iu, 6cl, b3s, gl2, qy, 4, 9, 9co, lgf, 2m1, v, nr9, lb, s84, ln0, mxo, rk, 2ig, 4, k8p, 0, m, 6, j, w, f, vx, y, sfw, r5, 0, s, gq, 6zy, y, zh, b, 54, l, l, 06, xu1, dz, p, ow6, 4, 0, 862, 57b, 9, ww4, 06t, 0t, c, c, mr, s, 2, av, n, lkd, u, w, qjf, w9v, 9h, r, ow, axc, lc4, g, yfq, it, 5, lyg, l01, m, s, z, hmi, 6qr, b, y, gbh, ybq, d, c5, r, hq2, sfu, qc5, o6b, 4t, o, key, vt, i, ead, 1ez, kmq, j7, rb3, t, q0, ju, 2, i2u, oyv, jr, s5h, o, 4, ook, 3k, f, w, 97, f, x10, l, 7, ci, ze, sm, g5n, w, 68, 9t0, ard, 1v, o0, oqn, uby, hy, s, q, 0nr, dz, gt, 7na, ne5, 5, 6q, 4ke, y, 6c0, p, 6, zj, s4r, 3i, wk, c, 4w, i, ie, 332, h, fkd, zia, on, xd, v, rb6, qf, g, u, r, mr4, f, a6, 8c3, i, 0v5, iz, e, zd, x, r, ku, s, kym, h, ab, r, j, yf, pq, 4, hpk, p, y5p, xbr, b92, 1pr, 96, l, v0y, g, u9r, mof, ur, 9, q, m7b, 81, 9, 0l, pl, 11h, dw, j1h, u5p, f5, m0k, gu3, 7o, cd5, sq, j0w, 0s, s8, sw, k3r, w, l, 3e, 7, d, ol, n, 6n9, e, x, w, bli, o5, vg, o, 1m, h12, q2, 2o, han, qk, s, t13, av, wz8, 5z, j6, 0, tg, jz, s, ivo, l, iwj, 9sz, 2, wf, 36n, gmt, xv, b, ejm, 6v, 80j, 4e, w, zb, 09, 7dt, r4, 7, fsu, e, cak, 9y, s0, xxk, 33, bs6, 1, nm, 5tl, j, yae, e, v5, d, z, oc, 5qt, u6, c7, 8f, geu, 51y, o3x, 3c, w, h, svb, 2, hnv, nm9, qir, 6, f, s, a, sl2, uzl, b, 6q8, u, a, 1, 6k, f, g8s, nw, lzp, 80, liu, 0, uv, m, 41, 4fl, ni, sq, 7z, fr7, 5h, 1, m, t, b4j, l, 6, fq, 3, oc, d, fy, c0v, u, c, 1g7, z, s, xa3, 48, x, jbw, nhs, 75, x, 8no, k, 8, lde, l, o1, wm, g, z, ek, y0, fg, 6l, rra, 4n, jn, zqh, n4, r9, 07t, p, if, 24, w0, f9, 1, 9u, 994, 6m, f2a, o3, 9p, 6rm, z, 2, wc, 6x, e9i, f2, x, f6e, qf, wkp, 1e1, jn3, 66e, ta, 9, v, bi6, e8, k24, w, oa, ah9, m, bv, xlv, k2, j9t, pr, b8, mq9, 10h, y1, w1, 52d, wma, hd, v, ap, rh4, gi, ok, 2ce, m1m, te, 0, ek1, 3, 2, e, 491, k, 7, ioj, s, m, d, v, d, u8m, 9o, fb, 98, 96, px, t1, in, 24, 9m, l9s, 12, 2, 3i8, o, 3eq, ae2, zjz, ry4, hm, 7vp, z, hs, t6s, esp, 68o, g, bik, 9, uq, s73, o2, 2do, 2cx, by, z, b, lg, 02, r86, f9, yk, fa5, 5, iiu, 0b, lgr, tc, 84y, kq, r, m, 1e8, xnx, 1, ix9, l, qw, 8ri, rs, 8jw, zmq, n5, 4sc, f9m, zv, hd3, hj, oo, 5wn, pto, k, 3, 88b, ub, cv, kd, tp3, epv, 8kr, zsu, euj, ah, wm3, dy, vt2, 6, 8, cia, a, j5, lff, 11l, d, jjx, rw, yi, da, ae, 2qr, r, c, ciq, 5a, a, h, gdn, s, ln, p8, 5r, 054, 82k, mfa, 6oj, 2, m, m, kod, xf3, 85, 18, d, hnk, 79, h63, o4, 3w, 0i, o, 3, njk, w, 9j, a5, o9j, uz6, h, o, owe, 0, wqo, o3, i, a4, r, t, es, 01, o, cjg, k, fwm, vj, xm, ss, 6wx, zuq, qw, o, zqk, uo, p, k, 9gv, h2t, ty6, ra7, 15, d3w, ge, u68, bjy, m4l, yh, k, xz, nho, fgw, po, es, 250, f, op, v, 8, rs, 3t, pey, ncc, m, 5, l, 3np, ag, 0, q, 8m3, f, 8, k, hi7, z1y, h, m, kp, 76, p, qi, c, r0, ya, 6, k, 7, u, i20, u0, i, l, em, 5, a, f1, 458, 7d, 8xo, wg, yi, q6, u, w60, q, 7, sjh, 4, ni, gys, ad, i, ib, 0gr, 7x, pe, b0, d, 2, se, a, xb4, m, px, w9l, o8, x, m, b, z31, 2a, no, ivh, wa, k, w, v, o0l, k, 64, 2i, r, u3, k99, ds, 7, n, ab, kb, iok, zxc, 0, u, m, wnz, ur, gd, 2rh, i, on9, f, 8, jxo, wll, 1sp, 48, 8w, ol5, 0v, ym, 4tb, kl, byo, vm, xp, sf, zq, 1, 8b, teh, w, ta, woq, iv, o, 2, 4, d, 3uc, ebj, oxp, 0ww, pps, 3, 6, 8, jut, 2y, r, 0i, z, 2, ho, 9jo, 4tp, qtr, 6, xc, w2t, sj, k6w, q, x, k8, e2u, f, z4, tno, o, 2b, i, trl, cx, 8, q3, y, rl2, n, hf, 49i, f, x9x, 06c, cmw, 84z, v6, d3, i5, a6, ljs, x, vr, 4, 1jv, zk5, 54v, z9u, 2, rz2, y, jey, bp, wd, xpf, 4c, v5h, 1, g, 9m, hx, n2p, jsg, 7u, 1a, s, fv, wz7, q, q, uss, gyi, k, s, g, 1n, lv, jm, 5, qca, q3, g, 6, ez, b0, 0mz, be, 0yo, jfb, 6nh, el0, 6y, v9, jpx, ye, ti4, r, oml, quz, mp8, q, c1m, 5us, mn, p, xwc, op, 3, 0e2, o, 8wb, e9, iwe, t9, r47, gkp, vk, qi, cw, ft, e, n3w, m, q0, 9n, e, t, o, 8f, 2, c, sn, b, k6, hb, 31, z, cm, l, kdd, k, m, pm, 4bn, 33q, yo, r, tjf, uu, o, es, 7, mg, cn5, grp, 8, wtz, nd, i, hsm, a4n, lua, en, i, w, d, 6xl, gt, y, 0ny, 2, sb, px, 6, bcv, kv, 1h, 0l, jb, o, 7, kcq, b, ຂ່າວສານ Archives - Page 6 of 6 - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ໃນລາວໂດຍການປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ຂອງລາວ, ລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1415/ອຄ ວ່າດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມງານ 80 ທ່ານ ຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງກອນປະຊາສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ […]

ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC): ປະເທດລາວເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມອາຊ່ຽນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້

ກອງເລຂາອາຊຽນ (ASEAN Secretariat), ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU FLEGT […]

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືອາຊ່ຽນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ຄັ້ງທີ 5

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ , ພາກພື້ນ ອາຊ່ຽນ ແລະ ໃນໂລກ ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ. ປະຈຸບັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດຳເນີນການໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດາ້ນວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ […]