ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ໃນລາວໂດຍການປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ຂອງລາວ, ລະບຽບການທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍຜ່ານ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1415/ອຄ ວ່າດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ເຊີນຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມງານ 80 ທ່ານ ຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງກອນປະຊາສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ […]

ສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC): ປະເທດລາວເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມອາຊ່ຽນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້

ກອງເລຂາອາຊຽນ (ASEAN Secretariat), ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ແຜນງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU FLEGT […]

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືອາຊ່ຽນ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານ ກອງປະຊຸມສຳມະນາເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ຄັ້ງທີ 5

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ , ພາກພື້ນ ອາຊ່ຽນ ແລະ ໃນໂລກ ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ. ປະຈຸບັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດຳເນີນການໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດາ້ນວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ […]