ປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານສວນໄມ້ປູກ

More

November 13, 2015 All Day

Mer

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:

  1. ລວບລວມບົດສະເຫນີໂຄງການ. ການຄັດເລືອກຂອງພາກສ່ວນນໍາພາ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
  2. ການວິເຄາະກອບນິຕິກຳຂອງການຈົດທະບຽນສວນປູກຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ
  3. ປຶກສາຫາລືໃສ່ຮ່າງແຜນການເຮັດວຽກ, ກິດຈະກໍາ, ງົບປະມານ ແລະຈັດລຽງບຸລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ