ໃນປີ 2003, ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ລິເລີ່ມແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ພ້ອມກັບແຜນວຽກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕັດໄມ້ ແລະ ນໍາເອົາໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. ແຜນດັ່ງກ່າວປະກອບມີການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາປະເທດຜູ້ຜະລິດໄມ້ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຄ້າໄມ້ຖືກກົດໝາຍ.

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງແຜນວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອລິເລີ່ມຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ຜະລິດໄມ້ ເຊິ່ງແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງແຜນງານ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ VPA ດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທໍາອິດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2017.

ໃນພາກພື້ນອາຊີ, ແຜນວຽກ FLEGT ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຄ້າໄມ້ສາກົນ ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ແລະ ການສົ່ງອອກຈາກປະເທດໃນອາຊີໄປຍັງຕະຫຼາດຊົມໃຊ້ໄມ້ອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແຜນວຽກດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄມ້ໃນຕະຫຼາດ ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ລະບົບການນໍາໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກອາຊີບັນລຸໄດ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ.