ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫ້ອງການປະສານງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT Standing Office)

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ທາດດໍາ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ: 1295

ໂທລະສັບ: +856-21-255 264

ໂທລະສານ: +856-21-255 263

ອີເມລ໌: info@flegtlaos.com

[wpgmza id=”1″]