ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທທາງການຂອງລາວ FLEGT

Lao EU Process on FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫ້ອງການປະສານງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT Standing Office)

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ທາດດໍາ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ: 1295

ໂທລະສັບ: +856-21-255 264

ໂທລະສານ: +856-21-255 263

ອີເມລ໌: info@flegtlaos.com