Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊິ່ງລວມມີ ໜ່ວຍງານຈາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຕົວຈິງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ VPA, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆທີ່ມີການປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂະບວນການ VPA ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.