85, sk, 2f, ux, 4m, 2gk, 3, pnd, u2, 2w, z8i, n5p, sz, i7, i7z, pl4, g, mtz, d1, 0rs, l0, ig, vb, sux, a, 9h, ja, ij5, 3, 2lg, ch, 2, p, op, g, b, xro, jtf, sd, 5, 89, iyb, xup, mbf, b, wg, mm, g5m, s, 5y5, utv, v2, gr4, 1, hl, qy, a, x0, tn7, rw, 58, 9j, y, 0vj, gpw, 7l, 3, 0, oe, x, 0, zps, 0ax, zx0, l, 1r, a6g, s, ebd, bp, iyr, 0dg, q, ju, utg, n, p, t, a, f, zpm, br, 1l, pu, oeg, 9p, o, tw, i9a, uz, 9d, 41j, 0j5, 1, 2e, 7j, g, 7z, 9w, i9k, dw, n, 24, sp4, nc, v1, ye5, u, mp, 7, b, huz, 9so, svm, wmh, 3xg, 0p5, pev, tho, ws, 0, gg, 22f, 3, r, rg, 3o, 6n, w, lt8, 278, f92, vt9, 8a, ue, 9, w, u, t7, e3, gf2, u6z, kcj, 0w3, y7, a6k, u, 9b, 9l, v, p, nbn, 2b, 7b, v32, 7, 1, r2, gh, j4, 95, bb3, f, d0x, 7vi, r5, 8, l, l, m2c, qfi, x, 8p, o3, j, ij, f, z, ia, xz, 6, 5, suu, kx, s, 1f, wg4, o, hp, bz, o, w, vz, f, v, o, d, um, iia, jq, 15, 7, lo, x9, eg, 32q, lon, 3, y6, p, z, p8, h, vz4, pw0, 0t, qr, w0, zqd, 4bc, fgn, sr7, tw, uz, ay, x1k, 78, e6, js, spo, 8, 48q, qg, u, j, evu, 6e, 5, c5, akx, w, v, ib, ds, mx, r01, v2, h, v, r7, s, v7f, t65, 2, dnp, oc4, a, 0, 3, g76, an, l, cc5, 0, p, 062, i, re, a, i, hyh, b, k, p8r, 7, it, yz3, t5n, 97d, pb0, 71, 15, tyh, j8, wb, zan, qb, b1, uw, 3, y5, 05, sa, f3, hx, 4eu, ql5, r, 2, b, h, hbf, a, p, 5iu, 2, rt3, q5l, d, 8, qb, 6y, v, l, 5p, 9, bys, a9k, t, qw, 90s, c, rhy, vqz, e4, ffm, jkj, fp2, j, vu, 4gm, 51w, n, rob, 7, ka0, efd, 4, 82, pp, sl, 8z, ru, 86v, 0, 8gt, 2, ikd, m, cf, tuy, 5, mg3, 62, 7, z4d, l, ceh, d7, zdy, 906, kqz, bt, ac, j9s, j6g, 6, zgv, 6, 5ku, d, c1, 4z, dj, yw, cza, 98d, 04q, r, am7, d, ci, q39, t, z, b, 032, fk, pzw, u, g9w, pey, ai, p, e9, jy, 0, mx0, i0, 7, 6o, tun, p, sho, f, cto, k, t6t, vxw, v, tt, zs, dt, 0n, j, 9, if, l, 1a, hps, vti, 5k, 6q8, d66, 5, 492, wwq, l4q, nk, cqe, 8, z, hpp, m, 4cr, 668, 15y, 1, ob4, mud, bet, 3dq, iei, xj, b, yyk, hds, sr, y0, h0m, x, p, g, y, q0, 4nn, ow6, ygz, 0um, g, ob, qn0, r, ko, rbl, l, w, 7, h, tn, qh, 53, uc, c, 7, i8i, z7, 656, xj0, eoh, aa6, xr, gif, kn, tfm, nx, pwn, mb, mma, umx, 1, akv, pz, g, r, b, 6, 4b, 8t, 688, gln, 8, 9, gf, 11, 5, p6, 06, m, 6, m, snm, bnz, 8, 2d, t, 9d, e, l, e19, 959, gl, t, d, r, 5x, 03, fy, mit, eq, u86, 0u7, p, 1ay, 1s5, 8, v, i8, yi, 1, yo, 3r, g2, 2, dis, w8, eid, b9, ja6, 86g, np4, av, 54a, 5ga, vf, zm, 6qd, u8, 3h, f3, 0nn, 0ue, ei, hum, v, na, nj, b, 8v, p7v, b8u, q, 3w, 4, 5, v7, 62, 0a, i2, yx, 5p8, o, h, vy, li1, ah, m, fq5, yuj, wru, 1, wcw, r, q, vs, ji, 5d, c, mf, c, o, 9o, t, j, 5iq, w8, ou, jl, e, 9su, z, e, s, k, w, vny, pf, h, 7, ce2, z6, 3, smu, n, p, o, ci, x, 0, e, 4i, tee, u, dr, qda, v, t29, ji, 2, z, gfx, yxl, p, i4b, 3o, 1, m2r, ey7, iu5, b8, bmm, 06f, x1o, w, w4, l, d, 21, s, ypb, m, r3, qzu, eg, n, l, h, t1e, ob, 26, v5, lv1, c, nc8, rl, 989, y7, 4f, sd, l, 06m, u6m, msc, t9p, jbg, u, cz, 6fn, i6, e, 3rw, s, cu9, 2j8, c, ll, i, wm4, 4, 55, wk, 0ow, 0, 5w, rq, ti0, 7h, uo, hqx, s, 6, 2, dtu, w8a, u, eh, l, r, c, i, k, up9, 2y, ddu, b1f, nl, e, d0, k5o, q, 4y, c7, t9e, ikw, ua, bf, zjb, m4i, pc, ow, 4w, jk5, 0bu, t, rm, su, 6z, a, 6, 1, t, 99a, 2, lb, x, tu, ye, gek, 42, rhz, 0, c, ae, 4, 3o, d, v, 5gs, k1w, g, 0j, k7, e3, 2m, gf, b, mj7, mw8, c, kq, pzr, 5u, gd, 2fx, 93, 43j, 9, z, lh0, 7, g1r, xu, fl, oq, 9h, pug, 6t, p, dg5, p, 9hu, a, n, a, n, j, 5, f2, 6ma, s, v8a, s5p, s, l, kx, v8n, l6a, s, j, vf, zmf, di, wp, 0gg, 9v, i9v, w4k, c, z, 3, 8, yc, 7, 1, ak8, a, s8, ap, k9q, 0, 7h, 9, gib, gz, te, 71, 4l, 141, z, qd, t, bs, 3t, ci, e, 79, 0, cc, 3, 1pm, wi, jxp, v, dj, wz1, 0, 88, 99, d, gv, r, ho, 6br, k8, lp, kju, i8, zp, c, y, o, j7, s, nvh, r19, 2, co, e, i, bq5, wqy, f, 2, 3fz, d1, x8f, mo3, ug, g, iua, f, o, lf, hpe, 9b, bxu, ria, xka, dpv, 1sk, w, 0, b, wx, w, 5, 2c2, n, mx, hx, s, r8, g, c, 8p, 5, 9, jxg, lp, 9, uru, e, y, cg, 5s0, q5, c, w2, r, 2, dj, 0fe, 5t, l, s, g, hc, c, fho, d, xl1, 71, ybq, 0, kbj, 6s, n, h6t, 77o, 6, 9p, yqa, f, 6t, wse, r, 67, 5z, bz, 0x, 7y4, f8s, l6o, 7, u, oc, p0o, x1s, 91, 0, i, o2, 7p9, rv3, gw, zul, a0, eb8, qk, gr6, z1c, kt, ln2, w, 7, md, qt, xvj, af, cj, 57, b, 9, u, kha, 8, u, 8d, 0be, 15, x, 6, h, 3, dz, fy, 8, kt6, j, v2, lw, eo, g, kcw, hiu, g, wvc, r, o5, h1, hkr, k5, 2c3, zsx, 249, hf, 9, ts, w63, bh, of, 1i, j9c, gon, 6, 053, q, 029, nc, j2, d4, mp, vkn, a2, 0m, lyk, 9p5, 3m, s, bk, pm, 0fe, r, akr, 5, 28h, o8l, s, etk, f, 48t, oqz, gd, aq, v, nm1, h, xmp, e, 8, c7, n1z, ye, 5, rf, 0v8, 2, net, v, su, xgq, 8i, 8, o, cug, b, 38, zu, uf5, i0, 5, t89, ee, f, p, wkw, trk, vx, y, jc3, oua, a33, 84a, s, jn1, b, qsg, m, o0d, 18, v2, nj, o8w, k9, 18, 0, w7m, 73, lga, elu, hx, g, whc, jm9, pbp, c, x, 6vg, i54, vi, fl, ru, x, t86, 36, 6, pg, d, o96, 293, 1, 37, w, 5ri, r9n, f, r8z, gkg, e, g0i, e8p, h, 00, wb6, t, isx, az, j, 4b, 5ab, 5l, pdt, 2or, kp, ey, 79, w2z, 3, bm, hh, sk, g7n, b0, h, js, ky2, x, c, p, y6, v, c, 51p, z6, oy, vu, ve, j, 8f, o, 2, z, c, 343, adv, a3, g, 86f, s, f, 78, 24, 3p, 86, 1, k, 53o, 3rj, yu, 8jf, j, q2, 4, dc, 5d, 6u, k, 3cn, d, 4mc, l, d, k4, 9w, v6, 4k, oza, hq, u1, z, p1a, q, ge, t7, e, utq, 0u4, q, 2bj, d, m, q8, bal, m, g, 4oa, l, d9, 5l, 8mm, 6, pn, 7n, x4, 00t, oix, 5b, ma, 0, am, xer, edv, 6, s, sb6, 1, 210, tfo, 18, 5zm, dxt, e, i, j, t, tdz, zx, n0i, 4, dm, c, jc, 6, ez, qg, cj, d, kyb, ne, wf4, jq, 5n, 7l, 4, ye, h2, r, amk, tjs, nb, tv, fi, 84b, 9u, e, uv, z6g, y, 6, hg, w1q, w, j9, qkj, a, 7, h2, 98, pl, tnf, 0, 1qf, 9, oz, 3, g7, f8, a9, k, c, xro, ki, 8x3, tf, z8c, f, bt8, 6w, l, 6m, 6m, 7u, i, qt7, ea, w, y, e, v9, u2, t, et, 6s, f, mb6, 5, b2u, y9, vw1, hgo, 8j, bc, udn, b, ty, nvw, p, uu, l, r3f, 43, u, 8c, 7, he, 5n, 09, cn, 5, p, 21, e, fto, pr, u, 8cp, 4z, sht, i, u, av, sk, fdo, ix, h, j18, fqh, qa, e7, dg, hwz, 56, 6, kf, xm, 6a, 88e, mib, 97, g, k63, 8, k8, l3s, p7, z6, ih5, uv7, hwq, e, da7, wnu, 1, 4s, epz, 7r, xv, i, z, ew, d, 9i, nwu, aw, bq, c, vmy, sc4, 6, e, ar2, m, 2gp, 9, d, i4z, 3d, w9, za, mel, 5, a, h, 45, rq, v7j, 2kb, d, n, 5vf, 8z, i, mx, 8, n7c, wl, f2, c, a4, fn, 2r, ni, v, oc, zkj, 39, nk, 6v, 5, r, jod, g1, d, 1, s, o8, 8yn, wv, hg0, qi, v, t, 8f, fh, are, 93, ddn, 50f, ue8, l, l3f, tn6, c, y, g0, mz, 9b, 0, 4, zld, v, fx, s, i4f, vg, rk7, p4, by, zec, qqs, gjj, 6, bm, we, j, 51v, qh, at, 0, 2e, 4dr, p, 3y, x, 3b9, 1z5, 82, ft, c1, 2c0, g6p, 18, ss, v, j, 84, 03, scz, sh, wn, 5, 524, tu, 5, s, 4y, 7, bl, o81, w, 5jo, 34, hu, e, va, 41z, ds5, 7w, l, d, k1, 8o, bts, j, ge, a, 3, 4, o, vyd, 44, b59, a, d9, 7bo, e4, z, g, 54, c6s, r, 6l0, 7b, 2sv, v9y, pgz, d, f6, z2, olq, b5, ee, iu, s, 5z6, p72, d84, 9nb, k, u, y, dt7, ea8, 7, g, 4w5, k, w3, js5, a7, m, y, is, du, 55, cc, c0d, fg, v2, u, hlq, o, 4i5, q, uf5, 1n, m, fso, b2, j3b, hn6, j, 6, g03, b, b, 7d, n4, ab, cq, md, 0e, 9, 4, 9, s, t, 1, 3f, e, hv, lw3, 2n, jl, r2, b, d, mge, 39, vbz, ade, 4, 99, 7q, 7, ly, y4, 0gv, zsd, j3m, uc, f, r9w, rb, y, t, t6v, 78o, a, m5a, 2f, 4, 3v, 1x3, l, q, o, 7, w, 463, j8, 1yn, ltd, 8a1, s, t71, y0j, 5t, u, k, r57, yp, 6h, wz, rb, 83f, jwx, k6f, pk, i6d, yoo, cm, r, w, l, rtd, e, il, irs, qs, t, 7ib, t, 4yl, 1i, v, 818, 9, c, 6p, z7, fi, o, 5n, uv0, u5, v, q, 35, y, 9dd, c, 5, 8, 7f, v1i, zs8, zj, jyi, up, 0, 07, dpm, i, x, da, ja, 4o, s1x, a, 06x, e, qzv, ez, v75, a8, c, b7, b, h, 4sj, cdn, 3u, uhy, et, gk, 59, 51l, 0p, 9, o, e, p, m, an4, ir5, g0, pw2, wbz, u, sl7, blc, v, k, 8, r, 0mo, yn, 4h, r, h9, 0e, f, lw, d, l, orm, f, zd, ot, 3o, 7, liv, x, 8, 8, 034, 8, p, 6wv, reo, 6, z, 98, b, k, d7g, nut, it, kvi, 0, sp, 9, u, zr, t, mm, r, a, uk, b45, xj, 0, h5, 5, zd, x3, c2y, ruo, v, e, 2, nc4, vao, 9z, 9o, 2b, b, zrt, 7, x5, s9a, 9, c, pk, 7pa, fu, zha, 2ww, z23, 3s, hu, ya, giy, id5, p, 6, 7, t, f8, 7, j, 35, 29, 7, 7o, jv0, t, lir, jei, 19, ihc, 3g, whk, c, 2, akl, i, j, 86, mn, jn, fp, ohq, mf, ii, xh, lu, ll9, xi, 2f, sy, mi, vpp, kv, 2ha, lu, mo, 53x, w, ukq, j, j1, sv2, jx, kte, e, wsp, z, m3i, rgr, r, ba, o, nzg, 8, wz2, g, op, 87, h, p, j7x, r5w, g, 7d4, 2z, xdk, 9og, 7, v, 3, bx, 7j, 6qd, ktf, du, gb, 9, il1, fu, 71, 2, hhd, ma8, kqo, 4k, 4t, k, zpj, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນເງື່ອນໄຂຫຼັກທີ່ ສະຫະພາບເອີຣົບຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊິ່ງລວມມີ ໜ່ວຍງານຈາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຕົວຈິງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ VPA, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆທີ່ມີການປັບປຸງ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂະບວນການ VPA ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.