ການສຶກສາຄວາມຮູ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ຮອບດ້ານ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)
LAW ON INVESTMENT PROMOTION (AMENDED)

Law | 13-08-2020

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
LAW ON LAND 2019 (LAO VERSION)

Law | 13-08-2020

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ)
LAW ON FORESTRY 2019 (LAO VERSION)

Law | 13-08-2020

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ
PENAL CODE (LAO VERSION)

Law | 13-08-2020

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
LAW ON STATE INVESTMENT 2015 (LAO VERSION)

Law | 12-08-2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດບັນຊີ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ I, II ແລະ III
DECISION ON DETERMINATION OF NON-TIMBER FOREST PRODUCT LIST I, II AND III (LAO VERSION)

Decisions | 13-08-2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)
DECISION ON LIST OF WOODEN PRODUCTS ELIGIBLE TO EXPORT 2019 (LAO VERSION)

Decisions | 13-08-2020

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ
ORDER ON ENHANCEMENT OF MANAGEMENT AND INSPECTION OF WILDLIFE AND PROHIBITED WILD PLANTS (LAO VERSION)

Orders | 13-08-2020

ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້
ORDER ON STRENGTHENING STRICTNESS OF TIMBER HARVEST MANAGEMENT AND INSPECTION, TIMBER TRANSPORT AND BUSINESS

Orders | 13-08-2020

ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອສຳປະທານປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
INSTRUCTION ON THE ENHANCEMENT OF GOVERNANCE IN THE USE OF CONCESSION LANDS FOR INDUSTRIAL TREE PLANTATION AND THE PLANTATION OF OTHER CROPS NATIONWIDE

Instructions | 13-08-2020

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
INSTRUCTION ON THE DEVELOPMENT OF A TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

Instructions | 13-08-2020

ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຕິ້ວ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານຂາວ ທີ່ຜະລິດມາຈາກໄມ້ຕິ້ວ ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
INSTRUCTION ON THE HARVESTING AND MOVEMENT OF MAI TUIE, WHITE CHARCOAL MOVEMENT PRODUCED FROM MAI TUIE FOR DOMESTIC MARKET AND EXPORT (LAO VERSION)

Instructions | 13-08-2020

ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້
INSTRUCTION ON STRENGTHENING STRICTNESS ON TIMBER HARVEST MANAGEMENT AND INSPECTION, TIMBER TRANSPORTATION AND BUSINESS

Instructions | 13-08-2020

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ
DECREE ON PROMOTION OF TREE PLANTING FOR COMMERCIALIZATION

Decrees | 13-08-2020

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
DECREE ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Decrees | 13-08-2020

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ
DECREE ON COMPENSATION AND RESETTLEMENT OF PEOPLE AFFECTED BY DEVELOPMENT PROJECTS

Decrees | 13-08-2020

No Entries Found