Forestry Legality Compendium

NameTLASDownload
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)

LAW ON INVESTMENT PROMOTION (AMENDED)

Law Lao English
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)

LAW ON LAND 2019 (LAO VERSION)

Law Lao
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ)

LAW ON FORESTRY 2019 (LAO VERSION)

Law Lao
ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ

PENAL CODE (LAO VERSION)

Law Lao
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)

LAW ON STATE INVESTMENT 2015 (LAO VERSION)

Law Lao
NameTLASDownload
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດບັນຊີ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ I, II ແລະ III

DECISION ON DETERMINATION OF NON-TIMBER FOREST PRODUCT LIST I, II AND III (LAO VERSION)

Decisions Lao
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)

DECISION ON LIST OF WOODEN PRODUCTS ELIGIBLE TO EXPORT 2019 (LAO VERSION)

Decisions Lao
NameTLASDownload
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ

ORDER ON ENHANCEMENT OF MANAGEMENT AND INSPECTION OF WILDLIFE AND PROHIBITED WILD PLANTS (LAO VERSION)

Orders Lao
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້

ORDER ON STRENGTHENING STRICTNESS OF TIMBER HARVEST MANAGEMENT AND INSPECTION, TIMBER TRANSPORT AND BUSINESS

Orders Lao English
NameTLASDownload
ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອສຳປະທານປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

INSTRUCTION ON THE ENHANCEMENT OF GOVERNANCE IN THE USE OF CONCESSION LANDS FOR INDUSTRIAL TREE PLANTATION AND THE PLANTATION OF OTHER CROPS NATIONWIDE

Instructions Lao English
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

INSTRUCTION ON THE DEVELOPMENT OF A TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

Instructions Lao English
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຕິ້ວ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານຂາວ ທີ່ຜະລິດມາຈາກໄມ້ຕິ້ວ ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ

INSTRUCTION ON THE HARVESTING AND MOVEMENT OF MAI TUIE, WHITE CHARCOAL MOVEMENT PRODUCED FROM MAI TUIE FOR DOMESTIC MARKET AND EXPORT (LAO VERSION)

Instructions Lao
ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້

INSTRUCTION ON STRENGTHENING STRICTNESS ON TIMBER HARVEST MANAGEMENT AND INSPECTION, TIMBER TRANSPORTATION AND BUSINESS

Instructions Lao English
NameTLASDownload
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ

DECREE ON PROMOTION OF TREE PLANTING FOR COMMERCIALIZATION

Decrees Lao English
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

DECREE ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Decrees Lao English
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ

DECREE ON COMPENSATION AND RESETTLEMENT OF PEOPLE AFFECTED BY DEVELOPMENT PROJECTS

Decrees Lao English
No Entries Found