TLAS

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1: ປ່າຜະລິດ
TIMBER LEGALITY DEFINITION 1: NATURAL PRODUCTION FOREST

Timber Legality Definition | 06-06-2018

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 2: ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້
TIMBER LEGALITY DEFINITION 2: CONVERSION AREAS

Timber Legality Definition | 05-02-2020

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 3: ໄມ້ປູກ
TIMBER LEGALITY DEFINITION 3: PLANTATION

Timber Legality Definition | 07-02-2020

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 4: ໄມ້ທຳມະຊາດຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ
TIMBER LEGALITY DEFINITION 4: NATURAL TIMBER FROM VILLAGE USE FOREST AND LAND OF INDIVIDUALS, LEGAL ENTITIES OR ORGANIZATIONS

Timber Legality Definition | 29-01-2020

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 5: ໄມ້ຮິບ
LEGALITY STANDARD 5: CONFISCATED TIMBER

Timber Legality Definition | 04-02-2020

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 6: ໄມ້ນຳເຂົ້າ
TIMBER LEGALITY DEFINITION 6: IMPORTED TIMBER

Timber Legality Definition | 02-03-2020

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້
TIMBER LEGALITY DEFINITION 7: LABOUR OBLIGATIONS IN FORESTRY, WOOD PROCESSING AND TRADING OPERATIONS

Timber Legality Definition | 06-06-2018

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 8: ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້
TIMBER LEGALITY DEFINITION 8: WOOD PROCESSING AND TRADING

Timber Legality Definition | 06-06-2018

B9 Trade supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B8 Mill supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B7 Imported timber supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B6 Confiscated timber supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B5 ILEO supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B4 VUF supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B3 Plantation timber supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B2 Conversion areas supply chain controls and verification

| 08-06-2022

B1 PFA supply chain controls and verification

| 08-06-2022

ເອກະສານຄັດຕິດ A7: ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ – ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຫຼັກການ
APPENDIX A7: TIMBER LEGALITY DEFINITION AND COMPLIANCE VERIFICATION – LABOR OBLIGATIONS IN FORESTRY, WOOD PROCESSING AND TRADING OPERATIONS

| 07-06-2022