TLAS

NameTLASDownload
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1: ປ່າຜະລິດ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 1: NATURAL PRODUCTION FOREST

TLD1 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 2: ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 2: CONVERSION AREAS

TLD2 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 3: ໄມ້ປູກ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 3: PLANTATION

TLD3 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 4: ໄມ້ທຳມະຊາດຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 4: NATURAL TIMBER FROM VILLAGE USE FOREST AND LAND OF INDIVIDUALS, LEGAL ENTITIES OR ORGANIZATIONS

TLD4 Englsih ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 5: ໄມ້ຮິບ

LEGALITY STANDARD 5: CONFISCATED TIMBER

TLD5 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 6: ໄມ້ນຳເຂົ້າ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 6: IMPORTED TIMBER

TLD6 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 7: LABOUR OBLIGATIONS IN FORESTRY, WOOD PROCESSING AND TRADING OPERATIONS

TLD7 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 8: ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 8: WOOD PROCESSING AND TRADING

TLD8 English ລາວ
NameDownload
B9 Trade supply chain controls and verification

English Lao
B8 Mill supply chain controls and verification

English Lao
B7 Imported timber supply chain controls and verification

English Lao
B6 Confiscated timber supply chain controls and verification

English Lao
B5 ILEO supply chain controls and verification

English Lao
B4 VUF supply chain controls and verification

English Lao
B3 Plantation timber supply chain controls and verification

English Lao
B2 Conversion areas supply chain controls and verification

English Lao
B1 PFA supply chain controls and verification

English Lao
ເອກະສານຄັດຕິດ A7: ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການກວດກາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ – ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດຄົົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ຫຼັກການ

APPENDIX A7: TIMBER LEGALITY DEFINITION AND COMPLIANCE VERIFICATION – LABOR OBLIGATIONS IN FORESTRY, WOOD PROCESSING AND TRADING OPERATIONS

English ລາວ