TLAS

Name TLAS Download
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 1: ປ່າຜະລິດ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 1: NATURAL PRODUCTION FOREST

TLD1 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 2: ເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 2: CONVERSION AREAS

TLD2 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 3: ໄມ້ປູກ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 3: PLANTATION

TLD3 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 4: ໄມ້ທຳມະຊາດຈາກປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 4: NATURAL TIMBER FROM VILLAGE USE FOREST AND LAND OF INDIVIDUALS, LEGAL ENTITIES OR ORGANIZATIONS

TLD4 Englsih ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 5: ໄມ້ຮິບ

LEGALITY STANDARD 5: CONFISCATED TIMBER

TLD5 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 6: ໄມ້ນຳເຂົ້າ

TIMBER LEGALITY DEFINITION 6: IMPORTED TIMBER

TLD6 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະຕໍ່ດ້ານແຮງງານໃນວຽກງານການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 7: LABOUR OBLIGATIONS IN FORESTRY, WOOD PROCESSING AND TRADING OPERATIONS

TLD7 English ລາວ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 8: ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້

TIMBER LEGALITY DEFINITION 8: WOOD PROCESSING AND TRADING

TLD8 English ລາວ