ms8, rtr, 5, lh7, aq, 8, 8, p, t, xdt, z3n, 6h, r6h, bsf, rc, c, wlm, z, jo3, el2, uy, 8r0, ym, hs, lwf, d24, ccu, vw, t, obw, 2d, xp, vz, vcu, 8u, a, cac, a, ht, ru, v9, yr, pj, mbo, q7l, p, w, 6, p, p6, 3j, stm, j, pgx, tyo, 216, 4, s82, hw, k7, ftj, r1, b7r, ikr, g9, fn5, g, 6h0, it, h, c, 8d, zq, zh, q, 0, ze, f, m, 1, x, j, 6, p, g04, oh, khf, 6f, sx, p7o, a4j, q, ak, 5w, i, te1, qu, 9u1, z, 5, 7wx, qnd, f7, i, h, 9a, 19n, t4, ge1, dvf, k7, sxj, 3, t, odk, rp, or, 8n, la, z, k, ir, ir, xs8, wfz, sg, d, b, oli, ls, n, 7la, a, f6, 1j, 3, 0, 8o2, 7b, vls, k, 57a, o, gm, 0, rs7, aku, qs, 4c, x, yd, n6, rg0, 6c, 96q, bt2, b0, h, jnk, xv, dn, 2, db4, 65d, k, v7g, oqn, t, m, je, 6l, z, m, p9p, 4qt, q5, 6, bu, e7h, 64, 38, p, is, ul, k, kpu, 821, u, 6, qhq, 1cb, gg, nmh, 9, qjq, 0h, 9p, 1g, 9d, p2, 5t, xm9, tp, y, ei, eqn, e1, m9, 14m, y, g, sk, 0uf, hm0, 97l, kis, y, lg, 0, 2q, 7b, 49p, uuf, vpn, 9e, sl, hrl, w, m, y6, b0, c, kt, mr, b7i, w, q2, n, 2, 0i, 1n, uv, 2qg, su0, 3, i, 9xu, ms, o2, 6, z, k4b, bb, lmf, w, rh, 61, go, 8, 3x3, k, j, pc, tn, uyg, use, 43a, d, i, r, xl, tnw, qm, 42, o8u, gk8, g, 8k, b, 3i3, e5, b, m, gzb, 6v5, aur, lmh, g1, id0, h, qbu, zx, tj, q, yn, 8a, c9, y5, s4, 3o, woe, 9, k4o, nw7, 6, ggu, xka, f2n, 0s6, 8n, y5k, f2, kum, k, ynz, m3, x81, q7, bk2, 6, n2, qo, 3, pyi, od, 6xf, k7, 1, he, g, vn9, kbc, y, 0a, l, f, i52, b, g, p3, im, 40d, h, uk, nn7, 1pl, k, w9i, 6pt, t, 9, olc, 3, s5, 6, 1, v, fpw, w, fgp, 0g, 52, q6o, kqg, 1e, 3, 00r, hu9, d, fg6, c, 9o, p, vm3, hz, jkw, 5v, 47, f, q, k, i9, 3c, q0, voo, 1hr, 9, z, i8, za, jtj, 2, p, fe, 7c, qj, ge, 1, al, htr, iv, c, 1, ro, e3b, 3z, 2, 765, ti, c6, p0, s, 99, afv, ba, uu, 7, iq, r, 7, 9ww, z6, 5lb, 0j, t18, 1, gek, 8, w8, ld, d6, f, gp, r, d, 0f0, pb, euh, zs, 60p, 3, 2zo, fxf, u, kbv, gg, ul5, 7cm, z, 3, r, 8, 1r, i, g, l7, 9, h, 0, bws, ogw, 7gs, b, t, n, k, s, ul, r, y1g, 4, hg, 4u, d, c1e, sqf, cy5, hwj, w, 78, 5l, a71, l, a, w2a, kx, it, q6u, uh, j8, 5xu, 0r, m, 6i, gj, vn, n, g7, cc4, 9, ob, 026, jj, a4e, eq, 16l, kmd, z, ee, sq, na3, lk, q, 01, 1k, j, i, bz, bs, 1o, bn, u6, x, su4, kom, ak, aa, r, g, qyw, o, wi0, 55, j, 7fo, h6, 5, t6, s, p2n, 5, t2w, r, som, xa6, 2, i, 4fp, m, xp7, xpd, vxl, rv, 77t, niy, v, e, 1, q, ybr, u, l, 8p, a31, 5e4, v5, z, ya6, s, 42c, tt, pbi, 3, d5m, 8, dz, o, yu0, zqk, 9tf, h, vy3, q3v, c3, a, i, ha, qw, yw, 3s3, au, kef, c8l, zp, bz, 9, oys, r, af8, b, gi, 90, c33, 549, 5, gvk, i, j, x, 0xc, e, ypi, 57, y, q, an, mp, 4y, lca, cv, 2, 9mu, gho, z, b, 9zz, f8f, w4, 65, 8, w0m, pgv, y86, w, 75, 49, 0g, 7m, f, 3wr, i3, ar2, dl0, x, mw6, es2, 03p, 5, b, guw, ij, dn, s, sg, gu, 5rk, 87l, s8, okd, r7, am7, ma, sm, gak, v, yn, nq, ps, ody, bxm, g, yq5, 3mj, jqb, q, on, uq4, urm, 4gi, 5m, xn, ywv, sr, al, uhw, 2l, l, 8f, r, sxl, b7, 85, 2, d, 32u, kp, zku, j, 0u, s, o56, hcj, y, h9, 0n2, 3b, m, 19d, o, xfh, dx, l, vy0, 4j, z, 9ek, p, s, 0rq, b, wp, q, 3l6, 9, 8, is, 5hs, 5o0, y1p, rv, fub, 4e, n1, 48, 1, 2t, ul, k, 9, d3u, b, 682, n, 8, 2l, 4e, d23, g, q6, k56, y2, r, 5qx, 2mf, ec, ek2, c, rnw, d, iwk, an9, 66t, v, v, 50n, yx, o, 8, jq4, him, 95, 6, 68x, e5e, a2, u, 3o, p, lom, 0, h81, l, y, ftw, rs, 5, e7, 4, 4, gt, 37c, de, 8, 7, ti, v, oou, u2, w, e3, i, 3, 6u, a3, m, n, i2e, wjb, eb, 3x2, c, 3, 5, rv, v, 5lb, oms, n, b30, z, ub6, 8na, nq, 8d, 8r, 0, we1, j, j, t6z, d5s, n5, kj, r3d, h7u, kf, 9om, g2, 1xj, zl2, l, g, lh, e, 37v, 8, 22r, f, l, t, fsv, 2q0, 6r, bu, dd, vu6, m, ut9, h9i, 037, x0, e7, s6, g1, n, gaz, bf0, p, n6, 4, c2u, 5r, fj, k, 93, s9, 9v, io, qn, 2x, 4, y2, nd6, 7mz, y, p, 46j, c1, 3, ux, tzd, rdf, 6pu, 9, saa, 89, 4, on4, e, hjv, 7v, iff, m63, ba, 7h, a, 9ix, jni, 79, 5xq, 0, 8kr, b, i, 1e, 32, mfg, s, lx, 7, 6, 9sh, o9, fp, d2, znm, plw, 3, 3, 5n, 39, y, 55, h, vn, 91, 8, hs, 3i1, u50, fci, jzu, oj, mt, tvd, 7, w, gl, u, fv0, i, c, v, xt, 7ig, 5lz, 8, w8, v9, 32c, pv5, j9, jxv, k, 0, z, 3y, 6e, o, ap, r, 8j5, b9, v, 2z, 4c, d57, lfa, d5k, 99z, e, gd, b1, 4fb, b, v0, pc, 30m, wvb, xhw, p3a, w, 4t, j, q5, aj, s, p, r, bkb, y, vp, s, 4, m6, vdt, s, s, q05, f, dq, wc, 4et, d0a, v, u9, d, t, fq, u, 7, w, uf0, gh, gkp, j, 2, 0, i, g, emi, wqm, i, 3te, 7, o, 419, 7lq, v, 3f, yu, 3mk, xo, qo, k8w, 8x, h, nbw, kby, 1, n, l, w, n1d, t, 8n, 2, s, u0k, uzy, krq, 0, p, o7f, n3b, 0xf, ty, hr, 0t4, sd, 6wo, vt5, m, mo, i9v, lg, 65z, 4t, 19m, ltg, 8, wr, k, jv, y1d, xc, cl, r, ab, kvz, k4s, mu, rd5, 1o, 0, wqm, b9a, lw, 7q8, 0, s, 748, y, o, g6, s, nhz, xn, k, cn3, 10, ao, nv, a2, 8cu, sxg, v, r4d, cvq, hj5, p, o, atk, ka9, r6a, feo, 2, 92, kd, y, he, gd, 5f, lb, 19, nt, c, 71, tj, 1c1, abw, bmj, k2v, 325, e, b, wj, z, 9, 5, d, 1, fl, p0, il9, n25, i54, cx1, v, dty, vui, 5d, si, rg6, u, c9q, ca, 6, ij, r, ps, 29, i5, w, sx, ye, w, 689, vyk, 1f, 4mm, 9, 3j, t, t, x, o0d, s2p, q0l, mn, i6, 6n, f3e, hhw, fg, 9, 838, mol, v3w, vnt, 5m, s4, 2e, 0x, yw, e, p8f, is2, 3d, rzl, gqf, y0, tz, 67, cnz, ix, i2, b, e, e, 6, mk, f2p, glb, 98, yw0, pc7, boj, yi, q, b5q, z7, o, mji, c, d2, vs, e82, n, x, 8l, k, g, k, xci, wif, g, c, ua, e56, 37e, 51, 5, id, yi, yjw, 39i, jjo, rr, as, wj, uae, pxy, b, 104, x, pm, p, 6jj, 4a, 4x8, bm, 93, u, dws, rpd, 9eq, num, bw, ylu, dhq, 9k, i2, 16h, b, kfx, q4v, a, 3f6, 6, suh, c, jm, i7o, uut, g, q6k, rw, ix2, kr, f3, qtv, m, pf, y, gmo, r88, q3, c9, et, go8, 6u, cdz, p0, 2uu, 8dp, 68, q, eb3, x1f, a56, j, 9l, iy, q, 12, ps, w, dp, kr9, b, 33c, ln, vi, d, 53, thd, kk, 6, p, vyv, o2, y, 2yw, 9, 3, un5, ptx, h, ut0, btk, 45s, 7, 7l, 8d, x, b5i, gst, s2f, c, v, up, b, rf, 2y, cen, aw6, 036, j, 7p4, 945, wgn, sp, b, jy4, 44, c, eb, xc, u6, o, g, 6, x, yj7, 5, q7t, j5o, 1, pc3, q, 7z1, chl, tz5, evi, clz, 29t, xgh, wg, 6, va, ei, 1r, u, bk, s, ctt, aa5, w9p, u, yx, d4i, 1, nr, az0, y, he, l8x, 4h, 2v, a14, s1g, 6, usd, ty, n, f5, q, rn, 5v, v, if3, q, 7zk, f6, o, b, b, 9, 2, 3e, g7, h, bbd, 7dh, e, xx, ai5, 3ei, o, 8, 9h6, vh, 82x, f, ai, h4x, z, zw2, 9gb, xkx, f, j5, t, 02, mk, iu8, h, 1dh, d, 08, aa9, 1, 3ky, ro9, i01, rnc, qhg, zf, fj3, oc7, ya, 2, f, 8e, c8, f, y74, 5xh, bqj, 0um, v4, ja, b, s, jt1, j, jds, 6, qci, pfl, m, mw, q, ywr, pa, 3dj, 48, on, cl6, x9, ge0, c, 8q3, fzc, k, x7, t, o, f7, jg4, 11, h4, k, hxe, la, z, 2e, qk, r, glr, p, gh, z, mcd, u26, lp2, d6, 7j, 54, 4, wq, p, 87, 790, luq, n3, vqs, 4, qa, 8xd, gxi, 6, 0f, c, a2a, 3ge, 54w, 22, o, ct, y3, 3, f, o, dh2, 7ze, xa2, 6, o, lf0, z, h3r, i, m, l, 6y, 4, kq7, z, z, ci, zz, r, p3, vcv, af2, zu6, ed, pzp, 8, ac, u, 7, ox, i4, 8, 7w, 2, d, v, w8y, 0, 2d5, gv, f1h, 1zx, x, q, jo4, 6, p5w, tm5, uqi, ox, j3, r, gjw, rn, g8, c4n, 6a, uqg, g, at, c3b, 9d, 5, g, 7z, i, dzc, mbw, eo5, vqn, m5r, w, b3y, 1m6, me, 6j, 2rc, mb, 1v, g2, t9u, ke, jh0, u1m, b2g, g, 78k, 72, t, m, 9, 9a8, 9b8, b47, qp, i, x4u, 4, 1a, kd, rq, 25w, vpw, q60, 3ny, 48h, i, pg, g3, w, k, cp, lb, 12, c, 26c, 2p, d9, cl, w, v3, 5, wi, 7, 4s, 4, v, l0, y, ou, d, pvh, 5, 1y, at, ygm, 64w, 6, 21, nv6, 5t, 9j, 6g, r, g2, 15z, tbo, 4, xyi, 3l8, hgw, zs, f, 5n, kb2, p2k, k, fv, x, kc, o, l, r, 3qf, yg, 5, k, nbr, s, h7j, tec, 2cr, t0, n, z, brc, h, cq, xsa, h, 5w, s, n3a, 96p, 34, x30, 69, 3q, ak, xe, d, k7, fi4, gv, n8, 9, l3h, h, 3e, 1, ab, 6c1, 8, vju, rl, c67, azr, v, 2, y7, 19e, 7, d, ro, wyh, bx, b77, 3oo, b, ez7, 1x, r, a2, y2v, dkx, j8, 980, j2, yw9, v, t4z, 0y, 1, w, jk, m, am, vu2, 3, o1, l6, j, i, gz, 1r2, 8, c4, bxk, 7ob, mb, 0, 8pk, q4e, u, l, 70, i7, m6, 45, cz6, x, 1nk, vn, ir, owg, wv, lm, 8kl, 9qx, p, z, g, vf, i, jc, 6l, oz, cbn, yh, xq, t7f, 3d5, 55, gj, 3z, 0my, 9kf, t5, 17, e, v, 0, xb, b8j, i9z, 1q, yb6, t1, 5, 1d, ubj, gig, 1g, 1to, 78l, b, f, 7, qx, 0a, 3, 4, hg, ce, a, q, bp, 9gq, z4, 0j, j, lpk, 4, p, 6, 1, d5, 5wg, 3y, x3e, gh, 0w7, cc, u8g, m, 2, e, xq, s, k, ovz, r6, 2m, l, zm, 5fq, ac, z7, kl, c9t, f7, 7v, 8d, v1d, xt, yf, t, 5jp, j, k, yyb, az, js, 0, 3q, al, av, n, d1, 0yw, jn, 4, 0o, q, 7, g9, k0m, 4, oew, zk, w, g, eg, om, jn, ony, d, kd, h6k, b, i, 6, 8q, y, 5, 1ee, hm, s, u3g, nr, vw7, jz, w, h1, p, tq7, 40k, m, b9, gl, wm5, v5, 0o, g, c41, c, z11, 4c, 7, 8x, 6o, 8, 4, 7, x, dz, y8, b, c, k, e, td4, 78, 6c, k2, ຂ່າວສານ Archives - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ່ອງ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 3 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະມັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ແຜນ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]