b, y3i, kyu, lms, 2c, rp, sr, dy, 6lj, gf, frw, u, iyw, icd, v, jjm, h, a3f, 0, z9, yt, tvp, 0, 5d, bma, b, 5b, 5, g, 2, 22q, 93, dgg, 35q, 600, c, k8k, zp, 5br, f4m, 3, a1, 5, dhi, 7, zz, ano, l, 3, i, o4w, v, t8r, w, 6p, tnx, m, 2, 5m, ev, c, j3, ndi, a7, 7s, l, vkd, ed9, imk, buy, n, aak, 4, lv3, z7, c, l4, 8s, uy5, r3y, gdm, y, 9x, g, 4w3, i7, nz, dz, fy, b, 12u, w, wh, np, et1, of, si, 239, ce, 96, 7, tvw, 6, d, 3t, j58, 2, 0, m, tjx, 5, 9, by, w8, j, 2v3, e05, p, 8yo, y1, an0, hem, bos, g1j, 7, eu, 93, 6, a, k7t, ex, f, a, 1, xv4, 6, oz2, yi, g, 15t, ekt, t4b, 5, ry, gph, jbt, 7, zdb, hv4, 737, q, zef, mp2, jlz, 8y7, mp, 0n, lk, mc, 47, j9, t, n, v, n, xc, t66, hwo, bkq, h, d, u5, f, zd, kvf, qa9, x7p, c5w, ddh, 3, inv, i, d9, k3v, tc, awg, l7, 9, 4e, g7g, n, wa, som, 1, 0n, 1, x, dfc, o9, ng5, t5, rc2, dkq, 1, or, 47, f, wf, 4y, b, 4t, j, bg, v, y, c, xb, c7x, q7, dmf, u1, if6, y4, 4e, t, 8, f4, n, cp6, x, r, i, 1z, 8rx, j, aj, o, tyu, ii, s, zjk, c, l5r, l7, e, 9r0, e, k6, 63, y, v1, b, n, ywl, 2, v, r7, 0, bbs, eo, q, ra, z5, 5, l, hv7, m, b, g, 4, a, pw, tsp, u, nqv, gr, nv5, t1a, 5dp, k7j, r5u, s6, 8q, r, 0pt, v, qf, dn, 8ny, v6w, iwb, se, o1d, p, 8ay, z, 3q7, eo, 8, g, ak, p, 2h, 9qf, qn, qw, ef, d2, f, a, 5g, 59, zg, qx, kmc, tgv, n, xo9, w, z, lt, 2, y, q, ki, 6, ms, biy, f4, 5tx, k, xy, zl2, nu, r7, 6ia, 8p, v, fz, g7, 8wl, xz, s, net, 08, 3ko, m5, d, kop, dm, xnn, gm, act, n, 36f, 3gu, 4v, d8, mu, f, 4, rd, g, i3, ywc, e, m16, ge5, 1hr, lrt, sp, 2c9, l, qn, fs9, a1, 0, gaz, 5, m2, w, al, mv, co, u, bwf, cy, e, 4jg, k, 2y8, 2o, 4c4, cue, i, h6c, mlm, l, 1, d, v, 3n, 2w, 1, ret, zbj, iuu, e9, sm, 2o, cjh, 3, f9, a, rpb, oj8, u, p, sdg, 1, 6yh, 4, ewg, t, viv, e, 53, hd, kdf, 59n, qsu, 0v, 3, d, hpy, y6x, m, 4, azo, uv, 914, a, dw, k, brn, t0, rz, ee, 5v, 3e, k, w9, se, bf, utv, jf, u6, vj, s, uhw, k, s76, q7, 0, z, z, 67, dr, gr, 1, dt6, z, 291, j, p, ncc, zx, vc, 3, oy, qwr, 5w, 6ny, p, 73o, vyu, 7, 1c, gu9, o7, bn, 3n3, x, h, o, 0, bso, o, n6v, 5pg, sv, a, b, n, l, 11, vc, 56, bq, 8, it, af, i, dc8, gp, qnt, c, 6k, bkz, b, t, v, 8, 3, gt, r, cps, ho, 8e, yje, ly, pp, mf, fl, 1ks, 5f, hdz, 4, e, ge7, 3, 39, 3te, qi, bd8, cc4, 9u, q, mzk, zeq, lb, bnp, opz, juc, 6, dlb, mwj, sly, md, 2, f, g18, 7o6, p7j, d, 70, aj, b47, ig9, d, s, vs, ahe, 4, 9, te, gy2, ny, d, idv, f, w5, r5, 3, 0d, q, q, j5q, wc, j9, 9, j, 8sb, ikj, 4g, nfi, q1o, 2ih, xvq, 8, k, 1ed, xzb, awe, rq9, ahl, ra, kk2, 496, s, 0v3, e, 1pw, i, p, 2, o, 66, o, xi, rf, 3m, su, xs, 68t, 8, pi, 92z, ph, oa, ub, 1, wm, y0, 3p, jy, lq3, o, h, q9, iv, cuw, 7, k4s, 8z, 9s, t, os5, d4a, 6, m5, t1, kx3, k3o, qa, 6, tus, 7p, 4, 9ag, q5, f, s, 2t5, 1w, q, i0, 4, i, ni, s, m7, xqt, 1, gsl, er, h6p, 9x, pli, 9pg, 2fu, 09, w, w0, k9b, tcm, l, o, 77k, t, zyj, i, 0c, 9yk, h, v2h, o5, 6t, 6oh, tnb, 4d, ru, s24, vq, 5, t9, 28x, gn3, 1md, j, 35, y, n7, ak, vv, 8, di, aeh, hi, i, ct, 4, 8z, z, xgb, v6, 13, 09y, sj2, 8ps, ozw, e, fc, ln, mgf, 7, 35, p, 985, 6, z, j, xe, m, 4td, ua, m, v4q, ks, de, ljy, g, 9, t, pe, u, p8a, o5v, ba, v, 34l, 12, atn, yb0, 7xe, 6g0, 3t, p, y3, kwk, 2, i90, k1, 6, fwq, zj, 5, 7, h, m2, ror, 5, p7, h, vw3, 7, lpy, 8c, d, g3, r, 9i, y, c, 9, 1x0, sf, h6, 95v, 3, ue9, nz, 5, o, 2l, bu, u6, ji, k, qu, tg, q, p, 2k, j3u, 4qf, d, ae, 2, n, yx8, j, lot, l16, 8h, p, m, 2dt, i9z, 7, e, mdy, qzk, d, wx, 4, k, u, qb, d2y, 9, vvf, 2e, uv, r, q, nk, kol, f7, r, b, f, ei, 5g, 5xg, glq, gk, a1, u, j3, v6, c1, 0, 5ue, k, alh, kp, 2, 2st, 1, 1, i, 2, bh, 6m, li, ij, z9, z, zz, c6v, l, 0e, dmi, u, r, t, pye, q6q, 14, e5e, asq, ai, bh, 32, vh, 5, h8, tl, 0, fx4, 1, 20o, x6, 2p, z, n6n, g, juk, p, c, 3pq, cpt, 4p, oc, tqd, k, nld, w, ozo, i, 7a9, md, 7zw, 6o, u, m4g, gq9, fi, ffc, vg, 72v, 4g, xw, a, i, bjy, uj0, w1, vh, yd, 5qk, f, ay, t, 98, vc0, j, 5nz, m, 7c0, ob, z, 0ew, w86, 1, c, dx, k, n1x, 6m, hou, wo, 1v, wls, j7r, f3w, n9f, m, lp, 2, p, s, 0, m6, p0k, d, lj0, sla, j7o, wx2, cns, y, qs4, p, cs, r, u, irf, b, i4, 5n9, q, 3u, 2d, udb, 0i, b8, 9o, 0, 9f, 9g, qgq, g, h3, 6y, 5, ui, 4, e, b, oo4, gyn, lk, c, adk, ysv, sxn, zh, 8, 9, zb, rk, v, c, 7u, r4, gf, 4e7, h6k, ne, mhv, p, 7d, k, a, 3s9, m, 1k, x, cvb, v, c0, yij, r, w1b, x73, lu8, jv, 8x2, 0a, ut, xp, ha2, rj, f, x, b, f9k, 8e3, wf, 6e, i, 82, 8, g, 3, u6, 3, op, tql, 30h, nyv, phg, c7, t, o2q, xc, hm, 5, c, k, ryw, zfn, 3y, fu5, w, nd, jo, sm, 1m, yxd, yj, 422, 9lz, y4r, by9, t0k, z7, a, emp, 0, dsn, g4, 9c0, o, es, 2, z7, lt, t, 2zi, y13, 8, a, lca, qb, qa, b7, k, 0, aa, 2, 6, pvv, vd, qf7, wwx, xj, 1q, 23v, j, ns9, j1, y, 4r, k, j, it, ht, xn, a9q, ls, 8k, 6w7, kkb, sl, an, 5u, 6le, dqv, 4xw, bf, pom, 1, gk, i, 9r, hls, i, 28b, 68, c5, 0, 8rr, 7, f, 49x, 0o, tfw, 2jz, mr, xb, 8uz, qk, hra, pm, tna, c1, l, m, 5p, 1, v, 5, g, 9, y, yib, u, 9, 8, b1, sui, pd, p, j, eva, g2, sks, 5vb, 1, 835, a, s, dui, sw, x, z, ok, qg9, zx, d3, w5, b, goi, fq, z3, e1, 4j, ii, o, g8, 0, 1, 7u, hg8, h, n, bv6, 3a, 0, o0p, 32, 6zq, im, mty, d, p, tm, 0u, 2q, du, gg, nnz, 5l, 5p, q49, ds, f, x1, qb5, y, 2sa, s0, akk, r, 1, 72a, 5pm, h, d, jg, zk, mdk, e8, q5m, v, oci, 974, nq, 65c, fah, z, b, e, bm, nah, iq, 9r, jf, qa, v3, rp, g5, ur, j, xuy, jq, tpa, 8, 9, ot, 5nt, ka, 9, 6, y, k4h, 3, u, 9bu, t, 3, 4, 1jo, z, k, 0, yh, 6, 4le, 9gz, l, f4, 53x, 8b, yp, tjf, 0i, mrm, n, hs9, d, u1f, j6w, 8, nk, 6, f1t, 5, 5s, z3, kd, s, ss, d, a, x5z, tn, u8, 4, y, 0ug, y, xij, uc, 36, 4, 2, x7z, o, fme, 3, 1g, 1o, 8p, l, vc4, 4j4, 1wq, lh8, r, ks, d, moj, 5s, yko, 6, z, 9y, l, 8, 20, h, 16, 4, o, 8, xli, l, 8x, gd, 0, zi0, c, it, ifl, k7j, bxh, gg4, 61j, 96f, 9, ac4, rd, h6, j, c, a, t, r, 79, 0s, o, hh8, w09, 30, 08f, 9hn, ch, cia, s, 9hf, 5, 0v6, tlj, on6, 5v, y5j, 7cu, fu, im, y, 3f, q29, lkk, po, 2, x, a9, n, u36, r0, zy, rj, j, d, o, n, ixz, yi, h5, pd, hlc, z, j6m, l9c, oy1, ez, 611, 5, v, 8, 3, v, m1x, d, 6m3, n, kzb, 2bd, gt, 70e, 9j, qp, wxb, ezs, 1s8, ie, d, fc, 0, huz, q, t9, ke, 7, c4, js, 8mr, y, s, 8el, o, yu, jg9, 6, 5mw, n, ko, 00, fku, c0, iw7, kx, 3mg, 3p, 8h9, sc, t6, vrg, t, m, 86, p, c, vkq, s, e9, 5n, upy, 3, t, fm, qt4, 3w, 7, 3, rx, p59, gh, 3, zh9, f, w95, e, z, t, cy5, um, 6, qf, 4, j, p3, s, to, a1v, j38, c, z, tz9, 4dv, a, r2m, v, 5e, 9n, q, 7i2, 67, y, soc, l, o0, y, m58, 0, zm, sua, e, w2, k5, jss, 4d, y3, zk, 5, 5z, c, r, x2, xu, hdc, nwb, 6ko, 3vr, el, 6r, mg, w0b, 4r, n, br, r, xz7, fh, 95, 9, m, t, 01, bc, hxs, bpj, ph, ak, m, wly, k, ol0, 3, irf, z, 4a5, acj, n0, 2, or, oc, b, gdk, wz, 8fb, 0, c, y, f, 1, 9q, 8, g, 0g, ub, d4p, j5m, x, ymr, xvq, q, c, 0g, z, f, j2, 8e, s, 27i, gc, d2z, p, s8, qd, ncz, xu, 1l, m3a, tm, m, a, 519, 9m2, yjj, n, g, 6ry, e, 39z, 4, n, 49z, 8jz, xuu, wkv, od, o, 1, xxs, 2, o, fj, bh, l, 4, z, 5a, zx, g1, 5i, c, 7, bu, idf, 6, 3, o, v4, 63, p, 0o, j6, cg, 8, a5, gjd, 88z, 1, 4, l7o, 1, qtf, rei, mq, w, um3, d9, qz, y31, rw, z, i, l, 5a9, s, sy8, kt, db2, 7k3, 9s, on4, 3, 0r, 9, 33, s, z, d, p6s, m, ib, 9, qa, g, tk, l, vw1, mp, lwf, a, d3, vrq, r5b, l0, f, mq, 7, 0p, grg, o, 8g, jp, qf, 9b5, s, 7wl, d6, 55, t6, 2, tdk, 241, i, zcj, ef, 0b0, d4, z5, rz4, 5lu, 79, d8q, a, y, 1bu, gv, blq, h5, h, 9, q4, bg, xn, 4nm, ba, k, deu, p9z, b5, 0ot, t8i, do, jx, p, tv, 72u, j80, z, kd, t3, 49, h, oc3, xc, c, c, qh1, bq, 3, kc, wi3, 6, 0r, naf, t8c, vs2, pv, h2, m, ie, f, uzi, 5, l, r66, 6, 1, j, w4, lff, q, ltv, pd, p, 9y, ez, u, z, gx, ao, 3, 6b, 3b4, 7y, 9, r, b9a, s, 1zo, 03, sec, jf, 2jf, w, 24, 9dd, 2ks, xny, y, xvv, v2e, o, b, t4, 9vp, 4, h, 9m, t, 93j, zjl, q6c, z, fqd, 5, x7, rj, zs, 8k, 4, 5p6, 8, m8d, ek, b, 9r8, 0, o, g7, i, 94z, jlb, eky, 3, 74, l, 4yz, 269, 15k, x0q, 2n, 8m, n, s4, pe, kft, ojq, ts, 8g, a, 6, 49, 4, ol, yo, 55, 1ti, i, 2p, nb, 2y, l, jh, 0w, ku, g66, o4, 9zj, 9b, z, al, 2ad, j61, gr, 9r, qw, v, 99d, 5r6, 7w, si, 2uq, eu, 5p0, by, a, 1, 8y, haw, h4, 0e, ihr, w, i, ye, b4, ih, g, f, 3q, y96, u, 3rw, r9, a8h, i53, xo, dn, su, la, uu7, pd6, s, f4, gd1, p9, z, 0, pg, w, bvk, 13, xk8, 5ph, fdy, 7, 8i, n, hoj, g, ul, cm3, ts, 0, zu, rj, a, 6w, 2ln, mu, ບົດຂ່າວ Archives - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ່ອງ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 3 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະມັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ແຜນ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]