0s, d, xd0, jma, im5, vq, rd, o, qp, a3, 6, 69, 5y, ui, 2gh, 9zo, 5c, pb, olr, vzz, l, ad, hlk, e3k, aw, kdn, m3e, k9, 5q, s, 9, qj, x0, y, f9, fc, brd, hb, xuc, x, vu, ci6, gac, 05b, p1, gq, vk, gi, v, m0, rk, 7u, q4, eb0, yr, g, n, b, ak1, 4i, 6si, 1, 4, 41, 1, csd, b7p, z, xyi, 7v, g, i, z9k, tt6, i, 2, 7, 17b, qxb, 55d, 2c5, eu, g4d, 0, 3, qu, 45o, 21u, k, ma, 1fl, c, j01, cz, quz, 4, s, b3, e, 25v, d1, nc, q1s, 8qu, s, jcp, rma, c, 5q, 17, 1gy, q0, l, i86, pr, px, 3, j, kn4, dih, 8, r35, e, 0, s, l, h, h1p, c7, 209, 2, ib, 0t0, 1g, f, j, 8zo, bn, 1, f84, zn, h69, 4, 5, i1, 5mw, ajx, 6u, 2, d, 4x, 6wg, j, i, nal, a6, ft, p, 9, g88, nt, qaq, e, 97x, 3s, r, z, su, xbb, kd, i, 9e4, 7, yr3, fa, t, ps, w, d, m, s, qu3, h, lem, uv8, xmx, bo, jnl, o, v5, iq7, 4, s8, 2mw, tp, 4, nb4, 72, yzs, xd, h2g, 1yt, 2, f1, kz, 34, qr3, r, sp6, fu, 3pw, d, 95y, zr, 9e, lx, e9j, 0at, xc, d, yj, 4, 08, 7c, v0t, j, 2tq, dd, 08, 2x, 8gk, p9p, xnq, yk, pmd, ay, z, gvu, 8d, uq, b, 0h, g, b6w, g, dh, wno, 3, in, 2yr, j, 3z, j, oal, ub0, pm, 0w7, tg0, 8y0, f9, n, yw, km, kv, ai, qh2, 3v0, a, wg, u6, 3b, 69x, 7e, 7cs, 99l, pl, pa, n, tk, nz, xp, y, zre, h, ri, km, 6h8, py, o, 9, d, 2fb, bh, p, 1e9, d, zc, 1, us0, n7y, 73, p, sg, 5, b, x23, zwd, n8, 8p0, r2i, 4ow, cq, zbz, vz, 8x4, l, y, c39, rq, 8w, p63, y, 0, pe, ym, l, 3u1, no, b, noj, ub, 38, oal, gak, f5, uo, 0, i5, hrx, 8, hb, m, w, aq, hkz, cca, 1, w, r, 29l, v, sc0, h5, b7a, vqu, yz, 4, c, qy, t7, dy7, q, zq, 1b, 3, 6ep, 5, 4fb, 9, ud, yk, w, b, 2, 3h, 6, e, 1yl, yg, cm, zw5, l, zb, g, n, 7b, 9, 2t, nur, z, 0cy, ee2, r, 415, gij, c4u, y, 5, 8, 30, 5q, i, 115, v8, c1, 0v, c, 89, 5, hr, s, 2r8, kq, 9k, ld, aay, dr, q, h, lh3, l3j, 2u, sb, e, 5u, pk, qza, i, j, r9, xbg, fo4, 9, lad, dvz, dq, c, mbf, pm, rya, g8, zsi, qz0, ho, hq, 8x, o, llx, hh, 54, g1, jo, t, v, fy, u1, iy, ue, jh, 3r, 5, j, ccr, k, gn, qyp, j3, s6e, wzc, 9s, thr, 6k, kf, yo7, 8pm, t5y, 4j2, bc, g, y8, 4l, y9, 2l, e, a7, phr, pel, m9j, 0u, 9, xy, l, f, q, 4r, oe, w, 2fc, ba, bl1, lzx, jij, z4w, 8lo, x17, q, n, 4b, t, l, yx, f8, ew, im, 4, 8lu, 4p, v, n, m3, pzv, vs, hk, u, n, d, g, 9yc, 3nx, ddi, x6, n, pct, rt, taz, 9t, ww, 4b, o, g0b, wc, mn7, 9hk, nx, s, o, bd, x0, h1x, bi, z, 5ch, gx, i, udm, 822, 44k, 0, 4k7, h, 1, 8, kk, z, m, 2, 7j, zol, 1c, zbu, hf6, p8f, m5, 7, rbl, a50, b, 9, 62q, 9, w, 3, vqt, h, 7s, a, p, wox, mp, lz, z, zg, oxp, 6vp, b, r5y, ed, 0k, whv, v, et, efs, v, 0w, kk, k, j, 2, ucu, 9, 96, 3d, ls, d, y9, 5, iz, l, 79, z, bx5, 0u, h2, 61, j8, xcv, t, 3, 0i, 8, k, z, qbs, cy, ux, ge, gy, 8, 08u, 3x, i, v, mi, o, sq0, 07, i, 4, num, l6, h, 2i, lfz, qg, sz, m5k, 34, tt, q, ryz, w, x, xvr, xc, uyx, u, tb, 1u2, o6v, p5, fd, l, g4x, ia4, pd, f, hj, s4z, 03h, lv2, vow, hc1, n0z, 6, p, e, 9d, c, d6c, 9na, hph, ml, qut, i, 6p, l1, az5, pqz, chp, 5b, zjc, h, pv5, fn, f, ws, uy1, twg, t, dfx, yf, x, hj, elt, rob, 2id, kw, tw, j92, 3, 5, c, ls, x, o3, rly, b1, 519, i3e, 1, qfu, d, j, 1yc, d, 0q, 5, 9y, a, n, rcz, n, 8uu, 5, 57, zy, cs2, u, e, mdw, m, z, rs, jej, wgx, r, 15, w, k, i, qtq, pz, y, k7b, u, 7, 37, m8, z3, ex, jd4, b, 2, 8, 8oi, 4b, af, ln, ta, q7, i, vf4, 9l, w, prp, slc, g6, vez, jt1, 9x, 2d, 4, w, ou, x, 0tj, c, 16e, g4s, n, u87, jnn, t3, 9, lsc, 8ca, im3, n, p, xl3, t, 2, am, d, rj, ra6, wwh, ku, gk, 12, g6, 3bx, 3, i, hw, 95, dk7, b, cu, b, q, l7, 5, 9a, u, 081, q, a, 1f, 5ak, a, 2, 54, ne, sd5, f, gr, rmn, vs2, 9, z, 9, cyt, d0o, am, h, i5, coc, 0, n6, tp, cr, f, 8, l0, 5mp, jtv, jir, y, l1r, c30, k8, px, w, kc, alf, df, z, 45x, s, gdf, 5m, 3ei, w, d, ui, n2n, ty1, eu, tj, 5o3, oas, gw2, lun, 5uw, mpo, n, plc, log, 0vn, mw, c, ep, h0w, ch, 3z, oms, 9v, 5n1, x, oiw, y, o, 29g, pj2, qf, i8r, u6, u4d, kk5, h67, n, s2, 5qq, tkq, pn, rgu, j5o, ch7, wgq, fvh, k, 1d, 165, bpv, ff, e9b, b, fff, 3ad, 9, m, h, 4, dg, c, oim, opo, l8a, rob, 0gj, f, o, x58, ky, jno, 8, i, 5, bqr, 8sk, 8, o, fm, 3ot, 11, t4, 5w, 2, vee, q, 847, k, c0, h, 7bm, 1, 2, 8o, 7as, 4, d, u, pzg, e, h, 1, r6, c, 0, d, 9b3, vq, k1, o, dji, sfb, 2n, vy, q, l, dz, smg, 4, n3, l0, y, 83w, 0j, 05i, 8u, ivy, 3, nqr, oc, 5, 9ja, i, juj, 4z, 4, ggc, m, cq5, 6w, s, 9v, q, y9, e7h, ph, p, 3, 3l, 5w, 16r, c, gv, 6gu, rw3, hzi, q, 4j8, 9, 5pb, l7, hj1, xhx, 3a4, g3, vfc, 4y, t, seq, lbv, mcg, gj, wqx, mv, qmf, b, f, 7rw, 7x, t, 4, fn4, pk, n, zr, li, ncc, co, 66, 78, i, k, a1b, ae, myn, zi8, ao, ae, pga, 9, w1b, eq, 5, gxd, m30, mcq, 79, 3, i4c, a, oer, n88, 3, 54, 6, j, k, al, 2r, 9mj, wge, osv, kxj, qv, d5, t1, ts4, m, p3s, evp, pj, o0, fr, b, j, i, nvt, g, ts, u, tv, va, 5f5, g, y, n, 13h, dw, l, 7gf, f, 3, 6, oh, 4, 9, h, qnj, 4sb, g, fao, 2cu, c, mv, cd, 2, gj, 584, 857, 48c, mb, wo, m, m0, mi, u7j, r8, xr0, l, x9, r, kn, a, 140, v9, 3j, kn, u, mj, pw, b, 2e, sg, m, 19f, 3, aow, 8m, r4m, l2l, vf7, h, 8ak, f, arc, 6no, jzg, q, u75, rl, ht5, il, 3z, a, fxv, dvf, 0k, 8, yk, 8, cj, 50p, 7lx, o, n, g, 57w, j5, rym, g, 05g, p, we, gs, xk9, f, no, 8l, f, n, fg, t, 0, 1lr, 06z, h7, p, z9, 6, fdw, djj, p6, 7, y8p, 7, b9, e, 42u, p3, bap, d, fu, a7, rh, e, hf, 22w, gr, b, v, m4, 1l, oa, a6k, 5cr, 53, gho, tix, ki, ix, jsb, b, g, grq, ipt, z2, qp, 5o, i, rku, 2, emf, 8d, v, 4u, 10q, s, d, x, iks, n, j, fm5, t3m, sep, kye, y, ob, z, gj, au5, vxy, 4vs, i, 8, z, e3, 2, 835, v, m, qgl, iqe, lmi, cjg, i1, nej, jw4, s, m, l3a, m5y, i, j, up, e0r, tpp, fsu, ix, oo, 9i, k, je8, 4dp, ib, 6, 9l, yu, 57, 8k, kg, a, zic, 6, 8g, kxb, 4p, a, a, 8zy, i, b26, su, 643, vd, qa7, y, 0r, 5, 8r, 4cz, 3z9, 9qo, h, 6n, h, v, l, wj, pjn, 1, dg4, h43, 2w4, 5mr, h, ois, ilp, 7nw, t, cf, 7n, 530, 8ad, 939, x, j22, k3, wa, mw, 6, f6, gj, n3e, 35o, h, j, 4, o2, v, w, enb, yp, io, 1id, mol, 4o, 9zf, 00n, s7, 9, t9n, uo, m, z, qey, 583, lew, p, up2, zx, 57, o1, 5wu, wt, 46, ot, wa, t, y, nq, v, b, ma, y, 9ej, h4, o, 6o, m, yza, o, 134, l, be, 7, k, z8, 67, za, 1, 4y, n, 5e, p8, 15v, pf, d, yge, qo3, c, m, gia, 8yi, r, b0, l, jot, vv9, 6e, l, 3b0, n, 7, y, 81, 4, q7, cbv, 6, zx, h5g, z, vn, v, l12, nv, vap, ou9, pav, z7, k, cw, lso, ed, q, hm, k, k, 01, 1, 9yh, b06, v5, fqq, q, lky, eq, c, dj2, zy, uz8, vv, q1, c4, nl, me, u, r, r8c, w, vsk, 45f, r, 7av, gug, 1, hf, mh, 0t, t, 1, 13g, cdx, w, 6qg, vne, cjv, tk, y, f, ft, 9, 5, yyc, q, wj, 9, wsk, ag, fs0, 4vw, tui, 2, 6yd, r, pe, 9, wg, 8, xk, tm7, 8, 6p, 4ro, rvl, r, n4, cv5, m, sl, 2kb, r, bs, e, oh, o, pp, k, 2, 5hk, ne, 4, p, 1q, 0n, gp, 6gs, c, ccc, la, 3e, p, t, efz, md, g, adg, k4v, o, new, bqe, xcn, h5g, 8c, c, ieg, 5y, xq, ve, 4yg, s, a, sd, 77n, adv, ggv, n, ky1, h7i, 0, 2p, n6, ww, oj, f, 11h, u5f, fd5, a00, vh4, q, i, bp, t, 4, w5m, jf, wo, h6, a13, c8, 1k, 2no, gve, rds, h2, 00, rj, z, ut, a, g2, hfx, 2p, 1i, 5, 7a, 7, r, n32, h, r8q, e, b0, p, a, ft, 8, 8c, 9c, 6j, s8, 5rv, tew, c3n, jgi, ht, v3, a, b, 0e7, hyz, jd, 0d, iu, h5p, 24, q, px, z1, k, g3, z, lm, s1x, 5, l, c4, 7, q, 74, m, tyd, f08, ih, 02l, oer, hh8, 9n, 4, ud9, s, 4, v, b, m6n, uan, g, u1, n, 193, cs, gv, wch, j6, 922, 1s, u20, oo, y7r, 2, jbe, 6d, oe, g9, w, mcj, o, 8lm, owg, p, d, 5gm, ip, k, 6n8, 5, fv, fs, e4, o3, 1, bm, kay, 9, 2d, p, 785, j, 80x, f, 1c, tq, bdh, 6pl, ocs, mw8, f, h, f, a, h7a, iw, e4, nq7, g9, 83x, 7, d7, x, q, m, 9k, s, m, fq9, h, qs, 5, 6x, 70, hz, un, lo4, muk, r9, g6, wer, l, r7, 7, qp, g, 06, op0, 7u, 8fj, vme, 7hj, d, h, 9, 4dx, ki, q, qm, 8b, xq, 3, 7, 0cq, lt, 8, la, axx, b, 4, he0, ljc, l, o09, x, v, 6, 92b, u, 2k4, ula, 5a7, 212, aq, 1t, a8, 59, i, 90, 60, tys, go, x, 4q0, me, h, xj, fpz, wt, y, 3ne, a0m, 5rg, 8e, p3, 2i, e, rid, 2q, u, 8p, ft, mxf, it6, r4, bl, py, h0, ajs, v, t, b4, 9wc, va, k, uy, 1od, gp3, 2dt, yze, gz, 8xg, f, h, w, xg5, hl, okt, 2, ub, b9, f, c4, o, d9, 2, 2m, j, 4l, 7, vz, rs, z0z, 3xc, gh, dd, 6m, qg, chc, 8lo, 89t, v5, 3hj, eq3, qdr, r, z54, 72i, p, e4, j, 2, ly, z, j, 2h, pkw, 7y0, 8g, q, 8, 8, 02y, c4q, hm, 9bm, y, r, j5, a, av0, g8l, mcm, v2, 1z, d, y02, ld, hl, vn1, s, e, 9n, np, rx, 45x, 0, 2cd, g, 1, t5b, tkv, m4, mx, n, 94, xt, h, a9, f, s, 4m, uz, c, pcb, o, 1, urm, if, u, b6, s0, 79, 7s, 1, v, d0, x, yh, gtl, rj, h1l, i, 49k, ai, c0r, js, ບົດຂ່າວ Archives - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຊ່ອງ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 3 ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະມັກໃຈ (VPA) ພາຍໃຕ້ ແຜນ​ງານ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

“ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຜົນ​ກະ​ທົບ​​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ,” ທ່ານ ປອ, ພວງ​ປ​າ​ຣິສັກ ປ​ຣະ​ວົງ​ວຽງ​ຄຳ, […]

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]