ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ດິຈິຕໍ ທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ປະຈຳຫ້ອງການ FSO

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ດິຈິຕໍ ທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ປະຈຳຫ້ອງການ FSO

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-07 ມິຖຸນາ 2023 ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ດຳເນີນການຝືກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຍີທີທັນສະໄໝດ້ານ digital ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການປະສານງານ FSO ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ...