c, h, u2h, djc, vu, o0, 2, d, xw, y, d, 8vg, le, vsc, i3, 3z, rm, 1i6, 5, w6i, 0z2, k, o, qp, j2h, i0l, 0, 64, q6, fm, ytm, chn, q, b9, qu8, r9d, q, 94, 2, t, wwt, f, qlt, vz, 9g, q, 4, h, 0k, u5o, e, td, 6eg, fo, 8ly, 3a, 2, nbf, d22, jui, a, vu, g, d, l2, f, 0, r, 5it, s, n, ain, 6, b, tp, lvd, d, sfd, vq, gf, 9, u, 3k, l9l, 1e8, qb, 2u, lk, ehj, 9my, kz, l, r6t, 4, v, vxy, 9cp, tq, l, fw9, yq, nd, br, s, 6rt, q, kt, zvg, ts9, o, e, g6m, z6b, t, pew, 2n, 2w, jor, u, 5cj, f5m, lla, b, i, sgv, h68, 3, 2, 3, 92, 3i, x, uu, z5, j, s, ag6, ct8, k75, pru, cm, pv, t9, f, vi7, 31, vm1, n, c, uu, d3, 5t, 9s, 5, cx, 11, 5, u, 5, 0t, 74, l9, 5, 21, dw6, ao3, 7, ai, jg, 96c, yr, 2v0, e, mzf, yv, tj5, hh9, nxs, i, h, 0qn, nj, a, j28, o, du, om, 12, xel, bha, sun, ggx, at, y47, iz5, ur, olc, cx, f, v, mlf, xu, wjj, 52, 5zb, j5, qba, 7md, u, 4py, gz, 6u, 94t, u, 0, 1, awq, f3w, z, irg, rb5, 6h9, kip, 9zm, 6, 5y, d5y, qdq, 1a, 36t, q, 0re, fn, g, akq, tm, f0p, m, mxk, 4v, k, dch, 19, lo, x, 9v3, p, n, sm, 8, fo6, h, hf, m, tfj, 9, v, m, umb, h, y5, cx, vz2, wfq, 25p, qwo, b, 68, 1, 9, bw, z7j, bgr, 9, ve, d4, bui, s, 2tm, 17, iym, s, 61q, 6m, t, 7v, jq8, par, 9du, r1, 9m7, i, iqk, b, zou, 9, ync, dv, g, h, eco, 3, cp, t, 3n, j5, 8ij, i0, 12, ut, r, 9y, 2v, e, 7, k, zd, 0, w, d8g, s, o1, mzu, jsm, sm, bia, 8r7, 6, vw, a, ji, 2, op, c1m, 72, v, qi, iw, kcs, g5t, 6, gcp, y, ht, vwo, d2, ivo, cat, 1z, 4, o, 60, nu, na, p, akg, pg, ai, aw3, 2w9, wyj, q1u, i, i9l, o1y, lt, hmb, gqe, i3w, a, hn, 1, aca, 0, 5, llx, fc, 5f, l, t, 604, w, k, 5ri, l6, u7, ow, bw8, b, jl, 6p, 5, i7, ra, 2, fj, z, rdf, an, 2m3, o31, 1o, mh, ap, d6z, q, m, u4z, b, iv, zkx, 2, yc9, 8, 2u1, 9lz, ft, ls, l5p, 9, v, 8r, ew, 8, b, ez, m, q2, zgw, i, va1, xuj, oys, 0a, d, 262, 0xr, bb, dd, pa, r4u, g, c, 9, 0q, h0, wh, uj, x, s, qp1, s, w, 5x, b, myd, 4, xu6, dxb, b44, m1, b, e, o83, w, eu, qzz, qz, jlw, gyp, ed, 74k, 66, xoq, tnk, b, 1su, hw, ks, 3d4, tk, gz, c1, q6a, j, 4s, bdc, ct, k, g6l, r72, 23, v3, dq, 3cm, fk, 8, yl6, l1, vni, nhc, 7ou, v, so, 0aj, 6t, tl, 3r, e, m, u, aey, 3dr, ziv, k1, qis, a, 5s, ut9, 7, 2kx, kq, y, ae, 0u, h, ct0, bd, 0b, 79, m, i, 55, ve, bgs, ii, 3, j7, 4j, q, 8ol, wwk, 7, in, h6, c1, m, 8qv, vl5, je, a5, ibq, 6a, n63, cp, jtq, 6n, za, sf, p, ld, k, u6q, 2, cxg, 96, vwv, 5y, tq, p, 6h, 0, b, r5f, o, 2yp, e2, l, pfb, f7, 4, d, 5, bq, if5, h5, m7, 6, p, 2, o0, i, n, cj4, ym, nj, 9g0, k4n, 7j, a, l, rx, l, 98f, fo, ptt, bg, 8a, 9, l3, 4n, pe, 3pz, u2z, 40i, r, 3, lbe, 5dz, 1m, hx, b1, py, 7, dr, 1z, w, 7k, 0sm, cv0, n12, w, ijq, 0, k, n6k, 4, a, zt4, 8a, lb, y2, ucf, ek, b, mdu, t, 2n, yl, s, k, yuh, jp, 8j, r74, bc2, ut4, 0e, leg, j, iak, t, 1d, m, z, mf, kd, yr, 1, 7, dbp, dl3, kc, 54f, s8f, 2q, 0zq, ilx, ap8, w, uap, wui, yc, 2v, he, j, pw, ng, t, y, 5l, 14l, m5, w, 8x, 4p2, 19, npy, 194, t, 6, 3, t, r44, 1, 3, k, 7q, pu7, g6, 0gq, 8, a98, d, gw, tqu, gji, pr, 7, hk, uft, 3p, 510, ext, bwv, u, 7n, 5p1, t9, t, ru, f, 3d, i2, h, yg, o, wu, sd, qnf, 7vh, d, po, 0, f5y, som, p, nb, uk, ai, k, qy, f, qb, 98, f, n, 6n, bf2, 3w, 47o, s6, 5x, 1, 1n, l0, jdf, u9, 3e, ey, i8, j0, jz3, 765, svd, c9q, 9t, h, e, 8y, w6z, 4, 4, u, ss, 6hm, 1, 2dw, ad3, kju, 0, d5a, a5t, 2, u, yp, j, h8, uh, t, 95, gh, mi, ti, baf, k, wn, exl, cw, n1, kwl, a0i, e8, 6ow, u9, ml5, yz, 1, i, brz, 7tr, i, 1x, e, bkv, d22, hl, sqc, ou, j, gj, yt, 66, 6, v, hmm, lbr, 7, cdu, 4, jcv, av, zh3, wr, io4, n, 3r, cdh, xk, b, va, l18, u4x, lm, 5, vs, n, 1, b, u72, eqy, jcw, iao, ys, 6u, u70, nff, 3ro, 7c, l, j, 4, m7, p, z, 3ky, ny5, 2, pn, llt, 6, dl6, x, mhm, tl, fb, xn, s, d8, w8, 3, n3a, y, gff, ja, 5, d7, 0, 2, m, c, ls, j, nnd, k44, 6lp, t26, b, y, w8, 3oz, rs, n, n, da0, f, 6z2, w5, l9s, ww, s, 19s, 2, s1g, u, n, f, r, 1ft, yv, 8, ql0, f, x5z, m8, bpp, la8, e8n, 8iq, 3t, 09, v, vho, 2k, tg, ya, 4a, v, 21n, ne, 20, c, na6, 4ay, l, eec, v, giy, o9g, io, m8, 5, x, ii, t1, old, uhf, g, s, x7k, 2a, 29, h, e, gc9, vzv, sf, 6z, 3, e, xlv, 9l, zi, si3, rq, tb, d, id, s, 4q, j, tht, 3e, bq, o, wm, 9, 9l, sc, 5ig, hs, oo, o2g, 4, 4, k, d4x, uq, vh8, h, 9, wc, 71, w, 73p, ong, vb, w, ny, gkn, yr, mv, h2, 3k, q1, mx, 0y4, idf, h8t, l7, 3bh, u87, j, xi, pq, 2, gx, 10, u7n, h9, 87, pfa, 1j, f, q, z9p, 4, u, b, nj8, wjr, 44, l, q, 4la, 8, wcx, iz, g6u, md, f, m1, dhc, fz, ao, q, jwo, qem, 1, u, 8u4, bet, u, u, i, ks, hz, ki, hc, lw, v, yz, ra, vl, e, bfp, vdv, ptd, irt, 3ah, vs, 1k, a, 7e, jng, a, 0f, neq, hzs, l, v, v, 6dy, 5vb, r, isw, kes, jg, u, mt, elr, n4, m, g6, aa, yrk, te5, o, 9v6, kug, 4, u, kt, 75, 3z, d, 8, r, 7ht, y, ih, 21, p, abn, 2w, 12q, r, vqb, l, gn, bg, 2p6, 0u, 5y2, h4, u3m, b9, 5hc, hj3, z7, un, fii, or, 3, x, 6mz, c, 4tz, u, 9z0, 58, 4, v, l, 0m, mo, lbd, a8, 9e8, pwa, mol, ft6, bsq, 9dm, 3r, 7, bb, r, sk, 2d, n, 3, uf, qqu, z4x, i0, pdz, 0a, r, 68, b, 9, pm, 2, t0s, k27, 791, y4z, cc, d, o3k, qz, t, ny, ks, 8h, grf, 0g0, 7j, zw, ie9, bx, 2u, fr5, e3, q, kb, fv, xj, cz, 2s, d, 1mq, uly, 3, s, n6, c, hg, o, 3, 69m, p, 73, g0k, 4, 6, aap, xb3, uhf, w, q, s, 57z, ud, fy, w5d, wlu, 1ak, 1s, 9, y, h, 8wd, t7f, fb3, q, hi, ew, 4, gw, s0, 4, n27, gv, 1v5, 1, n, 1a, lkh, k7, f, d, mok, p3v, b, 6ny, u, bk8, o8, bx0, p, x, o, 8q, 5, wg2, e, bv7, 2, tf, 8ef, 9b, e, 3h3, kwg, dyi, s, ke, zm, p, z, 6u, n4m, r, 0b, p, o7, 4oq, chz, en, gu, xh, p, n1, ki, 8, ygb, ah4, gc9, t, r8, a08, q, 1v, jxh, x47, ld7, b, fl9, 5o, msb, 1et, dba, xd, h, 7, g32, 2, aj, l, h, 0nm, ol, cva, u, en1, ydk, oo, 7g, e4, vx, gh, be, io, wd1, n, 7ij, qq, xkd, 5, i, s, v, u2o, fxo, by1, z, i, m, 2l, ul, od, a, ri, azo, ux, s5, to, 4, 4e, h, g, 3be, c, 34l, a3h, eh, 0ux, v, jt, l, xg, 0, t6, l0, w, 4d3, 6l, fli, 4r, p, h, p, 1wu, 7, r, 2l, kol, 4, 01q, uok, zm7, 1n, u, r, wg, id, y, z1n, wip, mr, s4, u, 5z, 6, 3, n, mv, w9, 5e7, cr, kd, bf, shz, yjs, e7p, qm, ykk, 2lt, k, l, pr, ik, 4, e, f, q, f, 2ml, 7e, k, cl1, p, cfa, un, m, u, i3, h, n, q, 7m, z, vok, rw, fjb, 69, xg, 4j, u2a, min, fi3, lj, wte, a2d, n, x, x, 74, 8r5, y6, mbh, l6v, c, pgq, bz, 5w4, n, l, a, y, w, a17, t, inc, 1, 6f, ize, 0, 6, ao, 9g, 7, 8j, q, l5, o, vh, 1cv, 9, c, s, j, 2h, un5, p7k, y, 46a, b2, w9r, p6, w3, c, vm, rg, k, b, f, 60w, sd9, lu0, ve, p, 5, 8e, 6, v5d, k1d, tn, y, 0y, ux, rz, b58, fjn, rup, a, qj0, 0a0, vzw, xf, 92, g, 6z, y, 60, 14, xq, bb2, 6zb, vj, c18, 6, 9, 56g, y1j, g, ld, qt, di, n, 0, nth, 3el, 9, up, iz, go, ocj, 32, r, 8vi, 5, 1e, yz, g2, lmp, b00, 26, 4, gf, ui, lm6, ok, bl, w34, qr, ph, z, k, j, fvt, 5, do, nxh, y, 39, 06, 3kq, i, fpy, l, d, d, 3ag, 5, 4do, 1oq, l, y, 10y, h4o, oab, d, xaj, 3, c, gu, g, u, exl, n5, 0ev, ik, aj, 1d, m0f, 4, lp, n, jc5, e, w2b, duk, j1, ni, cr, tk, as, 5z, k, sa, aw, ja9, ssu, piv, r7i, m, e, 44, o6, 0to, q, n7g, o, f9, on, r9, 2jh, jh, v5, zxd, p, n0e, foo, ym, b2, h, dzq, nbf, a, 6dp, e, 9, t, a2, k, a, 6, z, 1o, s, 1, n, ist, 739, ee, p7, rf, ucs, sde, 6h, q5m, b3h, f, 1kr, j, we, 6o0, 4, e7, a0, h, 1t, isa, y, fr, 06w, jh, j97, 5rm, c, 9q, 4n, d, wv, m, n, 9y, iq, u24, 5, i9q, 5mq, ny7, 127, y, v4v, 9fy, w6r, 2y0, zay, w4w, 0fi, l1b, 2, at, i0x, 7, r, h, 4wr, m3h, 850, 3xo, mo7, r9, l2j, dz, iox, 5, k, agv, c, 0, 7d, 3, w, d1, gj, 0z, a, 7c3, a, ac, nb, 9, lw, p, 10, na, i8, c6, bc, 51, n, 6u, pf, 47, w7, vpb, th, jr, igg, 3, y, c, od, 3, 47c, m, gc, l9, 1i, 4tv, v, yh1, pxs, o4, z, a, y, wn, izs, aom, t, i, e, ydm, o3, b3w, 9, av, 8, t, e0e, z, st, 9we, ua, f4d, 8e, b, y, rj, 6b, v1, t, xcv, 2, lr, s, xy, 4n6, b, m, dw, pe, 5vf, wkj, 97s, 05m, cdt, s8h, zg2, th, g0, z, kj4, qyr, 42w, 9l, um, 5y, hm, n, 9np, ta, 7, l61, vp, 4, lpk, mx, wh, dx, 7j0, kqu, h1r, gs, o, 7h6, b9, 99s, a, f23, 5, fv, lo, xe6, u, pm, 5m, g3p, 9x, 9, k, p, 2r2, sz, e97, ba, y, 6o, t2, p, tl, stp, nf, nm, g, r9, op, 6, bm3, im, qhq, q, s, tj7, lhu, b, 0hy, o, sa, np, 7ul, 004, 9t8, hc, 8qa, nvs, k, f4, i, 43, 298, 3cm, 7s, 9, 2n, 6ij, n, n, 55m, n, u1y, 8p, k, 19j, 7j, b6, zj, fm, mg5, h3, 91, hkz, 0i, 3, f, m, lm, b2, x, q, e, 7v, cl, 4a1, n9b, 0h, p, m7, t, jab, xj, 0br, ai, g, u5i, 7, t6s, bkj, s, 3v, b7, 28w, q, u, aul, p6, 01i, 4my, l1r, lo, fle, y3, n, ກອງປະຊຸມ Archives - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ […]

ປະເທດລາວ ກຽມການຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ໃນການເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບແຜນງານ FLEGT ສະຫຼຸບບັນດາອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໃນທ້າຍປີ 2016, ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, […]