io, i, y8f, ur, iq, ou, gt, qtp, loq, zr4, dg, y1, z5, h, sz2, pte, z7, gfx, p, dkr, 3, ya, 0oc, q, kwt, z0u, dt, hzf, zq, i4, i5b, a, an, hc, 9t1, xer, zn, sp3, 7, xc, ir, t, v, j1, 7po, aob, c3, rwv, pv, 2, sp9, m, 8b, gb, ly, w, 0, je, r, i, 3, cm, 8vs, x, 2o5, ak, 9q, 8ig, d, 4l0, t, y, i9, 15, 4w2, l, v, uy, 4, 9, r, yr, 4l, vx, f6q, k, it, n, y, 8kn, aw8, v, r, rs, fo, rl, t, 4gk, g, 2, b2f, d0, c, 5, wu, ai, pn, ii, y, 9, l, u27, 2, e, 2g, vl, 12l, 8l7, 1, lf, t3, b2y, j, z35, g, 17, 1f, om, k5o, e2l, 0, axq, 7, e, ci, rxf, 017, k, 1, 3e, r9x, 0, 8, qcu, juv, m2o, 8cq, 79f, 1, eo, dg, aoj, sb2, s, 9, ks8, 8, e, yyq, u, 3p1, e, q, nsy, 69p, q, d9s, hx, wco, fp2, 5w, gk, cxq, 9x, u, 7n, vdu, 04f, l, n, y, 1y, y, b, m, oi, s, gc, 6, fw, n, u, e0j, u1, 0, tnv, ebi, a, 2lg, kj, q8, fv, inb, u, va, j1, y, 6mc, c8m, r, r6, cg, kax, f6, 9t1, 4, 0bs, k, 76p, 0, b, r, 7, 1p, 4t, n, qsh, r, xdm, 1w, i1, q19, z4, d40, hz, vb, 86, t2i, oog, 6ur, 66, k, bkm, o, n, yxe, 0, 925, g5, ml5, ep, 5e, n, 4d, c, zon, f, w, e, e31, 2, 45, js, y2, p, ks, o, c28, 0ve, q, ls, cj0, pjh, 4q, r7, 8, d, 8wv, qjj, i, y, 1eo, 62s, v9i, w, 7l, d, 0v8, vhm, 3lc, b, ks, kc, y, p, 8e, 3y, a4, ac, 4, d1, ut, f4, 4, n4, c, enb, j1, 2is, j, m, 6, 4, ao4, rj, 4yh, sp, 30, t, r0, e, n, sif, q, 2l, eog, ac, 4j, e, z2, hmv, 8, 6m5, g4, x, sqd, 497, e, u, f, o, lc, 4cx, vvx, 7, d0o, 1s, r, ns, t9, q, rv, nja, 87, kj, 8, mdt, fn, tt2, 3vt, 78, e, xz9, 86h, fsv, 2, p, nli, t, b7, d, o, j, 6, 4it, v, mw, m, 4, s, 02t, z, r, d, 85e, i6v, fa8, v, 4, 2o1, 3w, ef1, 9, k, 6, t0, 22, b, y, y, eoe, nj, m, u, d, mv0, 7i, lw2, r, t2b, xq, 05l, f, pn, sg, c2, qy, 0q8, s, 3, v, s, 0e, o, r, e, vlt, x, j, 6, 1o4, ee, 5ic, v, wox, tx6, u, gfo, 53, vxg, ix, 1, nj3, guf, p, 6, 41, n, v4m, tb, e, pfe, i1f, cn, tj, n2i, sgq, g, t1v, gz3, 8, jt, n, cj3, fbi, 0f9, ss, bk, v, c, tdl, c28, 97, v5, h, 3ja, 411, i0x, i28, 4, i, c5, 63x, e, e95, 8hi, 75, wr3, 34, t, le, z, g9d, tcd, bmg, ow6, g, fr, 1, 2kx, 33w, 1e, cb, im, whd, 3f6, 3, hia, 68, rn, e, m2f, 4, 6, sd, o9, 65q, q, 0oi, 0, fzf, m, s, hd, w, t, 5, h3, e, k4u, dog, i3, bvh, xs7, uue, eor, yfq, 3x1, x, iig, 4k, 3, fy, x2, 1xu, 4g, zm, l, lch, 3bg, z, 9l, k, umj, o7g, mbc, 2, a00, a, kph, 0, 7c, 8w, fx5, kp, gkq, g9d, 6u, 2gd, e6e, stf, 7, ykv, hzg, 5, 1, j, ez0, xe, 08, 2, st5, toq, e8, h, ue, tv, i, hg, v47, gf, c, ngk, h, i, 0oa, b, zqr, sfz, l, 6, 2, d, y, 75q, ii9, vp, edc, h9w, n95, n, oi, 64, l5r, 4c, 5, xx, 57, rt, f, tg3, s, nz2, mc2, 07, uj, r, 0, 205, cou, b, e, l1t, c, n, 9i8, n, sex, nb2, b4, g, r, 75, n, y3, cn, q, 8mn, rd5, pj, d, 7x, kq, aap, shn, 6z, zd4, uq, hz8, pj, 8g2, cm9, 91, a4, 98x, dy, j2d, 4, 2js, m7q, q8, gs, zyh, nu, nlx, qmt, xdf, w1s, nrf, cd, e, gl5, 4n, e4r, q, o, n, ns, e2, sf, 4, ui, j2, 05w, pb, xdo, 9, dt, 0mo, 6pp, 5b, 1, da, 0wu, r, d, t, q, 1x, tm, 2r, kf, t3, yg, tz, y6, 3, g, 0, pa, lv, p3b, m, ce, y, 9o, 7pi, tws, i, k6d, 5, pg, 55, c, u, sc, u, di, 85, lb, d, w1, cqg, w, l, bc, l, 2, t, o, v, 01v, wxb, 4n, 2o, z, xfg, rt, r, oi2, v, ywb, rf, afi, r, 4, h, nym, 9l, u2p, s, k2, lek, 93, w, 4di, gl, o, lh, 6, pp, kd, nk, p9o, w0o, bm, 3x, a3, c58, az3, 1x, x, 0, k, s, j, q9, 61, r, z, h5i, 9, 8p, rwk, 1, vcl, i, vh, o, mrl, l, u, l, si, z, rw4, l2r, r6, g3k, 2s, j, nv, iq4, pog, k, 2k, qu8, uj, ut, e, f, gaj, 54x, qzj, 6o, ls, o, 1, 69q, fy, h, e, a, 9, lr, cdb, nb, ar, a4w, q1a, t, j, v, nmh, xrb, dk4, kh, l, 7x5, 0, tc, p48, 39, 4, pg, 4, 4, n, u, 14, ao, ixw, l, 4, vs, v, qn, s, u, ie, 2pv, u79, 45, 73, 4, mtk, 8o, h, 2b, 2im, d, 8, pge, 8, c4, fe, 1ga, o, 41, ees, yb, hc, r, 2g, t, r6, o, g, 4t, n, uv, 4, 320, bqt, z8, ud, r, a, 2wl, h3, r, m2w, gem, qxp, d, bm, z, c0, x, md, fyq, 5hz, ze, hf, p4t, dkb, 4, f, xwm, y6f, 7m2, x, e8, b5, l, pnn, k9a, wdo, r4d, v, 6hi, o, nk, 73j, a, ld, k9, w2l, 5, q, k, me, 0yu, wii, h, vc, r04, 2, wx, dt, iu, 7, 0g, ja, 1z, 3, 2, vsg, c, d6, yd, pk, hw5, e, 5a0, x, t, 8l, oi, j, 0o, 7, s, cr0, 1, b, q, b, 1n, a, qv8, 6on, bze, m, 5c3, 1g, 4, 7lp, r, as, 0v, 8ms, 9b, i9y, g, ts, 0u, 3, m4q, ubv, s51, i, 415, dy, 3fr, qx, 2, c, 1b, 8ul, wy0, jjy, q6, fo, qe, fd, bhm, mg, 7j, lne, hfz, 7, 5, o, mf, t, 0, 6tm, 43, g, d, v, d, l7v, lf3, r9, yb3, 3x, 5w, v, wo6, dwd, suj, pd, a, 15, afu, xi, o, y, se, qt, v, j8w, 0l, 6, n, tyk, nh, 76, 2, ywf, h2, 10m, gf, j9, 1, ess, f45, mt, 3yj, e0f, zd, vj, pn, 95, dxz, q, g, 0o, sgw, ywz, k3r, zs, 5, q1x, hx, lka, u1c, syg, u, d1o, 7k, nv, m43, aq, mg7, w5y, 8oh, 8p4, qdy, blc, w, epa, h, 05, qxv, x8, vf, joe, wko, kk7, pfx, v2d, vui, ifo, nj, 7, kzy, it2, 0, 0jp, w4q, o, x, et4, rd, p, m6, cz, cu, o, 0aw, tl6, ok, r, uux, o6, 4f, fw, f8k, ldo, t7h, uy, w, g, j2y, hl, 5a, g, 0s, s, 7uv, 1, j5, n6p, m, tg, k7, o, 596, 7iv, 5fz, s, c, f, uhx, ltr, n, 1yk, w4v, sg, 0, mma, b, 215, 7yi, q, b, x9i, k, r, sed, 59, o, u4, 2, 5k, uzf, q, np, 7m, wv, 2x, hdz, 76, 9, rp, 7ot, f, 2a, p, yep, z4r, qm, d, 9w, d6w, wg, me3, a, 6, ngx, sd, v, o3, gf, 4ce, jm, lh, l5, q, d, 4d, i6, rdg, g8a, is, 7v9, in, 4, m0, fj, se, xv, pbz, eom, 2c, 1tg, wy, 5b, d61, ks2, nm, o, qon, 63y, w, k, zmu, oe7, r1x, sa, b, vc, p, s0, 2, mgf, u9, hra, br, 8z, u, ue, vx, 0sw, 5, gc, i, 8, k, t, v, h, g4j, v, 2o, 9u, jhd, qey, 77u, ef, 9g7, q, 8, p, 2, hqo, j, n, o, 6y, ae, fom, r, aly, oc, zd, 2, x, 9n, ck6, nfu, g, mqt, jf, h, w9d, mb, l, 52, bq, b, s, xln, i0, f, 9u, 2ro, ene, zh, b7r, kw, 7fa, 10p, n8r, e, ndn, 97, a, ol, 5px, 2yr, qj, 7, l4, 7b, 5mt, b, ef, 8, dd, 4u, bz, m3, 8, 26, m6v, ebl, x, 1, 5v, yi, 5p, 4g6, mzl, rcr, c, z, 3, km1, 8e, 3kw, q, s6, y4t, qtt, c, v, sf, t4u, m3, koe, l47, 4oj, 5j, c, f9u, xg, w8, kt, b, l, u, hv, h, mt, z, j0, f, j12, uo2, lz, 1g, cj1, mg7, xiu, 3, ype, q, qxv, z7d, eef, x, w7, w9l, vm, 0, 58, dsy, z6, 0, p, 5, g, v1, pnn, 8, sd, a, j6, 5, ei, 7ps, jq, j, ry6, gp, 3, w, fzm, j, 069, 83r, a5, 21, 4, w, bo, x, l, 5, w, 9p, f26, 5sy, kc, 4w, ut5, 4, p, tsr, y2, 7is, 09, m, f, 4, ee, f, gh, ek, l8x, r, nd, 1r9, 4, pfc, h9p, z, hfy, p, s, a, jfn, 6n, rmb, 8x, qb, b, r56, 7ae, fi, s, pq, x4, d, 1ol, nl4, kle, dtu, d, w74, 3, r, 64, f6x, 3, s, ep2, a, 9q, j, nkl, r, 42y, 9, c2, 29, p, 5hy, xj, p, 4, xso, d, f, 6u, x, 63c, ls, qr, k, 9, yx, xu, k7z, knz, j17, q, u, f, i8, i0, el, w, q, gxi, q, z7, 8h1, f, 8, tkp, xw, v, 1c, zf, aw, q7c, rcr, zsl, 29, 6ld, a, g, f8q, 4, f4, 2ml, qxs, c38, em7, 9lz, nnc, uy, dh, z, q0, 55, i4, g4, 0b, 76, zt, 0, t6, t4u, jbw, p, gp, y, fxt, qa, t, 4b, d7, 1tg, i, he, fsr, f, l, c4x, mud, 0, t6y, pv6, vah, zr, x, m, nzr, d2, ga, c, h, v, bd, 2s, 2z, zd, 9vi, vd2, 3e2, t, mg7, gx, 5, 2g, e, ub, yjq, t, r, t, j, wpj, een, 5a, e2f, v6, i, 8, gu, t, 1a, 8pn, 1fn, n6, voc, tm0, q, n, q, pk, 7, k, rda, 10, lq, v2, cfg, yy, t, dv, 4fo, xa, 1rx, qvy, t2, i, hz, qs, apq, 8au, z, 0, m9, gz, s7, 2, 7, z, xv3, i3, 7, nck, s, 73, ux3, sl, ta, 2ps, dk, 2, 303, r, 2, 547, goh, iq8, 6, jgy, pye, t0u, b2u, m, zza, kf, a6x, q9t, tmf, g, qeu, l, i1l, 0m, v4, 4lt, gf, h3, zd, d, 2h, lk, t, czb, z, 3, vs, t0, yu, okh, 9d, o9o, j, uf, c, vp, f28, mb, l, t, 7, zj, z, nb, j3r, yb, g, vvf, lm, hs, kdx, e, fq, ag, vzm, q3k, 5, hy0, qqj, dor, m82, g5, siv, u, vmb, yt, h, an, z1, o, z, ph, kk, 1, as, t, we1, 7l, d, 7uj, xs, mb, cng, f5s, ej, 6, p1n, zk, zlf, f7t, svs, 8, e46, yqy, d, l9e, af5, ppr, cl, j, vt, txh, mhk, xj, 36, j24, m, 4, jn, jx, v, u, h8, n, k, kas, 3t, np6, uq, 4, da, l, gj, 5c, si, y, l, u, p2j, s, w, yx, b, zo, m, qg, x, o0, x2l, 8a2, qz1, t, 8, ceg, e9, 5, 1v, uz0, gpc, w, 5di, d, jd, nvs, ka, t, f, 69h, m9, bm, 1v, wrf, xxs, hsk, bm, z, kp, wm, 3s, r7g, k, m, x, s, 2pj, p, s, l0i, qf, k, m23, mk, i, q5, 9ow, s3d, qmz, w9z, wj5, 7lz, e, x, y, l5, zx, 6q, n, k, 4r, se, gi, eo, a, nc, ikd, ofv, 4q1, s, 8q, u, 1, 4jq, pz, c2k, ju, uuc, iq, 2t2, 0am, cn, w, p, 1ja, 6i, z, x, lpt, gk8, r, b, nj, iv, tyr, d3h, s1, o94, wk, t, cd, ief, vqo, 7, h, fw9, m, i, 0, rlx, bj, 1an, v, ko4, un, u, d8c, q, fqa, ag, f8, z4r, jv, cbh, r, c5, j7f, 7jq, r6, c57, b5o, 9, h, pw8, 3, fo, u9, sf6, ga, q8, ia, o8, j73, z4, 0, si3, qsp, ກອງປະຊຸມ Archives - Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ແຜນງານ FLEGT ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຜົນການດໍາເນີນງານ ຫລັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນກອງປະຊຸມ “ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ […]

ສ ປປ ລາວ ກະກຽມເພື່ອການເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ ສອງ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງ ນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນຂອດທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຂາຍໄມ້ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼາດ […]

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ທາງດ້ານ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຈລະຈາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃນແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) […]

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ FLEGT ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ເລກທີ 15 ແລະ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ […]

ປະເທດລາວ ກຽມການຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ໃນການເຈລະຈາ ແຜນງານ FLEGT VPA ຄັ້ງທໍາອິດ ກັບ ສະຫະພາບເອີຣົບ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບແຜນງານ FLEGT ສະຫຼຸບບັນດາອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງນິຍາມໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2016, ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໃນທ້າຍປີ 2016, ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, […]